bip AA+A++
Deklaracja dostępności

Zajęcia dodatkowe i innowacje

» Zajęcia dodatkowe i innowacje

Zajęcia dodatkowe dla wychowanków PM2

Rok szkolny 2022/2023

Lp. Nazwa zajęć/kółka Nauczyciel prowadzący Grupa Dzień Godzina

Zajęcia bezpłatne

 

1. Zajęcia relaksacyjne z elementami bajkoterapii A.Janocha Odkrywcy piątek 14.00 – 14.30 (od października)
2. Zajęcia z kodowania – zabawy przygotowujące do nauki programowania A.Wybraniec-Antosz Tropiciele, Odkrywcy piątek 13.00 – 13.30 (od października)
3. Kółko literacko-logopedyczne „Wierszyki i rymowanki dla każdego” E. Trybus Śmieszki, Promyczki poniedziałek 13.00 – 13.30 (od października)
4. Zajęcia relaksacyjne z elementami bajkoterapii A.Żołna Promyczki środa 14.00 – 14.30 (od października)
5. Zajęcia teatralne „Pacynka” K. Truty Odkrywcy wtorek 14.30-15.00

(od października)

6. Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne M. Żurke Śmieszki czwartek 13.00 – 13.30

(od października)

Zajęcia płatne – prowadzone przez firmy i instytucje zewnętrzne

 

7. Zajęcia ruchowe „Sprawny przedszkolak” M. Baran Śmieszki, Promyczki, Tropiciele, Odkrywcy piątek 13.00 – 15.00 (w podziale na grupy)
8. Zajęcia taneczne A. Kłapkowska dzieci z wszystkich grup środa Po 13.00
9. Zuchy J. Frydrych (ZHP) Odkrywcy, Tropiciele czwartek 14.00 – 15.00

 

Dbając o wszechstronny rozwój dzieci i rozwijanie ich zainteresowań prowadzimy w naszym przedszkolu różne innowacje.

 

Innowacja „Kodowanie na dywanie i chuście animacyjnej”

- Realizowana w starszych grupach przedszkolnych (Odkrywcy i Tropiciele).

 

Innowacja „Kodowanie na dywanie i chuście animacyjnej” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci oraz wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków kompetencji kluczowych w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie

i eksperymentowanie. Ucząc się programowania dzieci spędzają czas w sposób wartościowy i rozwijający. Uczenie się programowania to nie tyle nabywanie umiejętności czysto technicznych, ile dbanie o swój wszechstronny rozwój. Zajęcia z programowania uczą precyzyjnego myślenia, rozwijają umiejętność myślenia logicznego, kreatywność, pomysłowość, dbałość o szczegóły, powodują wzrost różnorodności pomysłów. Wszystkie zaproponowane dzieciom aktywności, niezależnie od tematu i kompetencji kluczowej, na rozwój której będzie położony główny nacisk, wzbogacone zostaną o elementy kodowania, programowania, zagadki logiczne.

 

Nauka programowania niesie ze sobą wiele korzyści:

 • Programowanie to nauka logicznego myślenia i rozwiązywania problemów. Ułatwia odnalezienie się w świecie nowych technologii, uczy wykorzystywać technologie w twórczy sposób.
 • Programowanie uczy pracy w grupie i tworzenia wspólnych projektów. Dzieci dowiadują się, jak wykorzystywać wspólny potencjał, brać odpowiedzialność za pracę zespołową i dzielić się zarówno sukcesami, jak i porażkami.
 • Pozwala lepiej zrozumieć i wykorzystać nowoczesne rozwiązania techniczne.
 • Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci.
 • Uczy dzieci eksperymentowania, szukania różnych rozwiązań stawianych im problemów.
 • Wdraża do bezpiecznego, świadomego, czynnego i twórczego korzystania z nowoczesnych technologii.

 

Efekty realizacji innowacji:  Dzieci:

 • Otrzymają narzędzia pozwalające odnaleźć się w świecie nowoczesnych technologii.
 • Nauczą się analitycznego myślenia i odwagi w rozwiązywaniu problemów.
 • Rozwiną swoją kreatywność, gdyż każdy problem ma wiele rozwiązań. Jest wiele dróg, które prowadzą do osiągnięcia celu i dziecko może znajdywać ciągle nowe sposoby na wykonanie zadania.
 • Rozwiną umiejętności planowania i logicznego myślenia.

 

 

Innowacja „Ciekawi świata- kulturowa podróż po globie”

- Prowadzona we wszystkich grupach przedszkolnych.

 

Innowacja „Ciekawi świata- kulturowa podróż po globie” jest  ona odpowiedzią na zauważone zainteresowania dzieci, które są ciekawe świata i otaczającej ich rzeczywistości. Proponowana innowacyjna uwzględnia aktywny proces samodzielnego uczenia się podczas współpracy z rówieśnikami w poszukiwaniu wiedzy. Zapewnia także indywidualną możliwość wyrażania myśli i uczuć z jednoczesnym poszanowaniem innych. Podczas realizacji założeń innowacji wykorzystane zostaną naturalne zainteresowania dziecka oraz jego dotychczasowe umiejętności i możliwości.

Jako cel nadrzędny przyjmuje się przybliżenie dzieciom informacji o różnorodnych kulturach
i tradycjach. Ukazanie świata, jako zbioru różnorodnych przekonań, sposobu zachowania i wierzeń, które w dobie globalizacji i powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii, stykają się ze sobą, niejednokrotnie przeplatając się i tworząc nowe formy. Program jest skierowany na zwiększanie zainteresowania podróżami, motywowanie do nauki języków obcych oraz wzrost poziomu tolerancji dla tego co dotychczas było dla dzieci obce i nieznane. Realizacja poszczególnych zadań umożliwi dzieciom szersze spojrzenie na aspekty związane z tradycją, kulturą i przynależnością.

 

Spodziewane efekty

Dzieci:

 • Zdobędą wiedzę w sposób kreatywny, Będą świadomi tego jak złożoną jednostką jest każdy
  z nas, historia i tradycja poszczególnych kultur.
 • Zwiększą swoją motywację do podróżowania i uczenia się języków obcych.
 • Wykorzystają możliwości jakie dają nam nowoczesne technologie, sztuka i muzyka. Nauczą się wyrażać swoje emocje, pragnienia i potrzeby w sposób konstruktywny.
 • Będą mieli możliwość pogłębić swoje umiejętności społeczne i komunikacyjne.
 • Uwrażliwią się na potrzebę poszanowania odmienności innych zachowań, wierzeń, kultur
  i tradycji.

 

Nauczyciele:

 • Poprzez realizację poszczególnych zadań, pozna uczniów oraz przekona się jak w sposób konstruktywny można wspomóc ich w akceptowaniu siebie i innych w trudnym wieku
  w jakim się obecnie znajdują.
 • Będzie mógł pogłębić umiejętności społeczne dzieci w sposób kreatywny.
 • Rozwinie umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami, łączenia sztuki
  i muzyki na potrzeby realizacji danego zagadnienia.

 

Placówka:

 • Promocja placówki w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.
 • Poprawa wyników edukacyjnych dzieci poprzez indywidualizację podejścia do każdego ucznia.
 • Rozwój w zakresie propagowania nowoczesnych technologii w procesie uczenia się
  i nauczania.

 

Prowadzona innowacja przyczyni się do zwiększenia pewności siebie uczniów, akceptacji swoich mocnych i słabych stron oraz dostrzegania każdego człowieka jako wyjątkowej jednostki zasługującej na szacunek.