bip AA+A++
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

» Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dla strony internetowej www.mzsnr1-krosno.pl

Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej  https://mzsnr1-krosno.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848 ). Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Krośnie https://mzsnr1-krosno.pl

 1. Daty publikacji i aktualizacji.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-10-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-18
 1. Status pod względem zgodności z ustawą.

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików do pobrania nie ma podanego formatu oraz rozmiaru dokumentu

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści ( widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 1. Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 28.02.2023 r.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

 1. Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Kuśmierczyk e-mail: joannakusmierczyk@mzsnr1-krosno.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 13 43 214 50.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 1. Informacje na temat procedury odwoławczej 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej albo elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

 1. Dostępność wejścia do budynku.

Dane adresowe: Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Krośnie ul. Jana i Stanisława Magurów 1 38-409 Krosno

Dla klientów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 dostępne jest wejście główne od ul. Krakowskiej. Jest zadaszone, wykonane z kilku stopni chodowych, natomiast osoby z problemami motorycznymi oraz osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, a także osoby z wózkami dziecięcymi mają możliwość skorzystania z podjazdu dla niepełnosprawnych (wejście na parter) lub podnośnika pionowego (wejście na trzy kondygnacje nadziemne budynku). Oba te urządzenia znajdują się na północnej elewacji budynku, po lewej stronie głównego wejścia.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym.

Budynek szkoły składa się z 4 kondygnacji:

 • piwnica z szatniami uczniów klas I-VIII, do której prowadzą schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych,
 • parter, do którego prowadzi wejście główne gdzie są schody, podjazd oraz podnośnik pionowy dla osób niepełnosprawnych,
 • pierwsze i drugie piętro, na które prowadzą schody dwuetapowe oraz podnośnik pionowy dla osób niepełnosprawnych.
 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Oznaczenia pomieszczeń i kondygnacji są wykonane w druku powiększonym i alfabecie Braille'a dla osób niewidomych i słabowidzących. Na wszystkich ciągach komunikacyjnych oraz w świetlicy, stołówce i bibliotece zastosowano pas kontrastowy pomiędzy płaszczyzną pionową a poziomą. Pierwszy i ostatni stopień wszystkich biegów schodowych na wejściu do budynku oraz wewnątrz oznaczony jest pasem kontrastowym.

 1. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie placówki znajduje się wyznaczone miejsce postojowe dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych po prawej stronie za bramą wjazdową od ul. Jana i Stanisława Magurów, od którego do wejścia do budynku prowadzi oddzielony od ciągu jezdnego ciąg pieszy.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z ustawą  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Miejskiego Zespołu szkół Nr 1 w Krośnie. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku szkoły z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności:

MZS1 - Wniosek_o_zapewnienie_dostępności

Procedury związane z dostępnością:

Procedura zapewniania dostępności w miejscach niedostępnych

Standard obsługi osób niepelnosprawnych