Ocenianie przedmiotowe

W szkole obowiązują jednolite zasady oceniania określone w Statucie.