Projekty Edukacyjne

projekt01

 

Jak aktywnie sp?dza? wolny czas ?

W dniu 10. 05. 2016 r. na boisku wielofunkcyjnym przy Miejskim Zespole Szkó?
Nr 1 w Kro?nie odby? si? turniej pi?ki no?nej ch?opców. Turniej zosta? zorganizowany w ramach projektu edukacyjnego „Jak aktywnie sp?dza? wolny czas”. W zawodach bra?y udzia? dru?yny ze Szko?y Podstawowej Nr 10 oraz
Gimnazjum Nr 2. Mecze rozgrywane by?y systemem „ka?dy z ka?dym”, 2 x 10 minut.  Po zaci?tych, emocjonuj?cych i stoj?cych na wysokim poziomie spotkaniach wyniki przedstawiaj? si?  nast?puj?co: I miejsce – klasa III b, II miejsce – klasa II b, III miejsce klasa – III a, IV miejsce – klasa I a, V  miejsce –  klasa I b, VI miejsce – klasa VI a, b. Wszystkie dru?yny otrzyma?y pami?tkowe dyplomy, a zwyci?zcy okaza?y puchar. Turniej pi?ki no?nej cieszy? si? du?ym zainteresowaniem, zaanga?owaniem i frekwencj? w?ród m?odzie?y szkolnej.

Opiekunem projektu by? nauczyciel wychowania fizycznego Dariusz Zajchowski.

Wolny czas ze sportem

 Jak m?drze korzysta? z TIK?

TIK? Tak! TIK? Tak!

Bynajmniej nasz projekt nie dotyczy? starego programu dla dzieci pt. Pan Tik – Tak! Wr?cz przeciwnie! Mia?  dowodzi?, ?e w naszej szkole zapanowa? duch nowoczesno?ci. TIK – czyli technologia informacyjno – komunikacyjna szturmem wdar?a si? we wszystkie dziedziny ?ycia – do naszego gimnazjum te?. Dlatego postanowili?my zbada?, jak mo?na korzysta? z niej w sposób m?dry – i efektywny.

Aby cokolwiek zrobi?, musieli?my si? jako? komunikowa?. Tak wi?c ka?de z nas poda?o innym swój adres e-mail, by móc rozmawia? z innymi cz?onkami grupy projektowej o ka?dej porze dnia i nocy. Przyda? si? komunikator GG, Skype i poczta e-mail. Przy?wieca?o nam has?o szkolnego Kodeksu 2.0 – TIK gór?, komputer bratem!

Do przygotowania materia?ów na lekcj?, któr? mieli?my poprowadzi?, potrzebowali?my fotografii. Tak wi?c Rita chwyci?a za aparat i robi?a zdj?cia jak oszala?a. Musieli?my równie? wykona? prezentacj?, inaczej ca?a sesja fotograficzna na nic by si? zda?a. Dlatego ja i Mateusz przysiedli?my do komputera i w programie Office PowerPoint wykonali?my prezentacj?, która oczywi?cie przesz?a przez cenzur?. Olka, Paulina i Justyna, równocze?nie z id?c? do przodu prac?, zamieszcza?y informacje o jej post?pach na swoim blogu.

Aby nasze rozwa?ania nie temat TIK nie by?y czysto teoretyczne, przeprowadzili?my w klasie II B lekcj? na temat trzech rodzajów literackich, w czasie której pokazali?my efekty naszej twórczo?ci (zdj?cia ilustruj?ce odegran? przez nas pantomim? na podstawie napisanego przeze mnie opowiadania dotycz?cego powstania epiki, liryki i dramatu), korzystaj?c z tablicy interaktywnej oraz z zastosowaniem programu EduROM z ?wiczeniami interaktywnymi. Pami?tali?my, ?e w sieci ka?dy jest równy – i my te? zostawiamy ?lady – dlatego wszystkie zdj?cia i prezentacj? podpisali?my, aby inni szanowali nasze prawa autorskie.

Przy realizacji projektu bawili?my si? ?wietnie – i w?a?ciwie to ?a?uj?, ?e praca nad jego realizacj? ju? za nami….

Damian Nowak

Jak mądrze korzystać z TIK?

Projekt edukacyjny „Jak aktywnie sp?dza? wolny czas ?”

W dniu 12.05.2015r. na boisku wielofunkcyjnym Miejskiego Zespo?u Szkó? Nr 1 w Kro?nie odby? si? mi?dzyklasowy turniej o Mistrzostwo Gimnazjum Nr 2 w Kro?nie, w pi?ce no?nej ch?opców, w ramach projektu edukacyjnego „Jak aktywnie sp?dza? wolny czas”. W zawodach uczestniczy?y reprezentacje klas: Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb…

Turniej rozegrany zosta? systemem „ka?dy z ka?dym”, 2×15 minut. Po zaci?tych, wyrównanych i emocjonuj?cych spotkaniach, toczonych zgodnie z zasad? „fair play”, I miejsce zaj??a klasa 2b, II miejsce – klasa 3a, 3b, III miejsce- klasa 2a, IV miejsce – 1b, V miejsce 1a. Wszystkie dru?yny otrzyma?y pami?tkowe dyplomy, a zwyci?zcy okaza?y puchar.

Projekt edukacyjny cieszy? si? bardzo du?ym zainteresowaniem, zaanga?owaniem i frekwencj?  w?ród m?odzie?y szkolnej. Projekt zorganizowali ch?opcy z klasy IIa i IIb Gimnazjum Nr 2 w Kro?nie.

Opiekunem projektu by? nauczyciel wychowania fizycznego mgr Dariusz Zajchowski.

Jak aktywnie spędzać wolny czas?

 

  Fizyka w domu i w ?yciu codziennym

W dniu 25 maja 2015r. zako?czono projekt edukacyjny z fizyki pt. „Fizyka w domu i w ?yciu codziennym”. Bra?y w nim udzia? cztery uczennice Gimnazjum z klasy 2A: Julia Guzik, Patycja Hawrot, Paulina Kwolek oraz Magdalena Ludwa…

W ramach realizacji projektu 18 maja 2015 r. mia?a miejsce publiczna prezentacja przed klas? 3A Szko?y Podstawowej i ich wychowawczyni? pani? E. Guzik.

Projekt sk?ada? si? z dwóch cz??ci: w pierwszej przedstawiono prezentacje multimedialne na temat:

  1. Mikrofale czyli sposób na b?yskawiczny obiad.
  2. Szybkowar czy garnek – co wybra??

W drugiej cz??ci wykonano do?wiadczenia:

  1. Ta?cz?ce widelce
  2. Niezwyk?e w?a?ciwo?ci wody
  3. Skacz?ce jajko
  4. Czy po wodzie mo?na chodzi??
  5. Machaj?ca r?kawiczka
Fizyka w domu i w życiu codziennym