Rekrutacja

Rekrutacja do Szko?y Podstawowej Nr 10 w Kro?nie

Szko?a podstawowa Nr 10 w Kro?nie prowadzi zapisy do oddzia?u dwuj?zycznego klasy VII oraz innowacyjnej klasy I z dwuj?zycznym nauczaniem wybranych tre?ci  – j?zyk niemiecki

W dwuj?zycznej klasie VII planuje si? nauk? j?zyka niemieckiego w wymiarze 4 godzin w tygodniu zamiast 2, jak w innych szko?ach podstawowych oraz nauk? geografii, plastyki i edukacji dla bezpiecze?stwa w j?zyku polskim oraz w j?zyku niemieckim w proporcjach dostosowanych do mo?liwo?ci uczniów – nauka od podstaw, bez konieczno?ci znajomo?ci j?zyka. Zaj?cia b?d? prowadzi? nauczyciele maj?cy tytu? magistra filologii germa?skiej i uprawnienia do powy?szych przedmiotów. Na wysokim poziomie realizowany b?dzie równie? j?zyk angielski  w zwi?kszonym wymiarze 4 godzin w tygodniu.

Dowiedz si? wi?cej…

Regulamin naboru do dwuj?zycznej klasy VII

Wniosek o przyj?cie dziecka do dwuj?zycznej klasy VII

 

klasie I proponuje si? dwuj?zyczne nauczanie wybranych tre?ci programowych z edukacji wczesnoszkolnej tj. edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, wychowania fizycznego i zaj?? komputerowych w j?zyku polskim i niemieckim. Realizowana b?dzie innowacja pedagogiczna „Szprechaj z nami Krosnoludkami” (zobacz: Innowacje). Nauczanie dwuj?zyczne b?dzie polega?o na stopniowym wprowadzaniu drugiego j?zyka w wybranych sytuacjach komunikacyjnych z wykorzystaniem elementów pedagogiki Montessori. Zaj?cia prowadzi? b?dzie nauczyciel maj?cy tytu? magistra filologii germa?skiej i uprawnienia do nauczania edukacji wczesnoszkolnej. B?dzie tak?e nauka j?zyka angielskiego w wymiarze 2 godzin w tygodniu.

Zalet? nauczania dwuj?zycznego jest to, ?e dzieci szybko zaczynaj? bardzo dobrze rozumie? j?zyk obcy, cho? pocz?tkowo spontanicznie nie wypowiadaj? si? w tym j?zyku. W ci?gu dalszej edukacji uzyskuj? one jednak du?o wi?kszy stopie? swobody w pos?ugiwaniu si? j?zykiem obcym ni? uczestnicy „tradycyjnych” lekcji i kursów j?zykowych. Dziej? si? tak dlatego, ?e j?zyk niemiecki jest u?ywany do codziennych kontaktów i staje si? naturalnym j?zykiem komunikacji.

UCHWA?A RADY MIASTA KROSNA
w sprawie okre?lenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkó? podstawowych prowadzonych przez Gmin? Miasto Krosno dla kandydatów zamieszka?ych poza obwodem danej szko?y oraz ustalenia liczby punktów za ka?de z tych kryteriów i dokumentów niezb?dnych do ich potwierdzenia


ZA??CZNIK DO ZARZ?DZENIA PREZYDENTA MIASTA KROSNA


ZARZ?DZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
w sprawie ustalenia harmonogramu czynno?ci w post?powaniu rekrutacyjnym i post?powaniu uzupe?niaj?cym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddzia?ów przedszkolnych w szko?ach podstawowych oraz do klas pierwszych szkó? podstawowych prowadzonych przez Gmin? Miasto Krosno


Ulice i obwody kro?nie?skich szkó? podstawowych

Obwody kro?nie?skich szkó? podstawowych zgodnie z Uchwa?? Rady Miasta Krosna


UCHWA?A RADY MIASTA KROSNA
w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkó? podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gmin? Miasto Krosno

  airmaxgeschaft airmaxgeschaft