Rekrutacja

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 10
Od piątku 11 lutego 2022 r. rozpoczynają się zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023.
Rekrutacja do krośnieńskich szkół podstawowych prowadzona jest za pomocą systemu elektronicznego naboru. Na stronie nabor.pcss.pl/krosno w zakładce „Dokumenty” zamieszczone są: poradniki dla rodziców, terminy rekrutacji, obwody szkół podstawowych, uchwała o kryteriach rekrutacji i wzory oświadczeń.
Przypominamy, że obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci 7-letnie (urodzone w 2015 r.), do szkoły mogą też uczęszczać dzieci 6-letnie (urodzone w 2016 r.) – zgodnie z wolą rodziców i na ich wniosek, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Kandydaci zamieszkali w obwodzie naszej szkoły, przyjmowani są na podstawie złożonego zgłoszenia, które należy wypełnić na stronie naboru w zakładce „Wypełnij podanie”, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej w terminie od 11 lutego do 18 lutego do godz. 15.00.
Liczba miejsc, na które będzie prowadzona rekrutacja dla dzieci spoza obwodu zostanie podana 22 lutego 2022 r. Na wolne miejsca w szkole będą przyjmowane dzieci na podstawie złożonego wniosku i uzyskanych punktów za spełnianie kryteriów określonych właściwą Uchwałą Rady Miasta Krosna. Szczegółowe zasady naboru zostały opisane w „Poradniku dla rodziców na stronie naboru (link powyżej).
Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu trwa w dniach 23 lutego – 28 lutego – do godz. 15.00.
Rodziców, którzy chcą ze swoimi dziećmi pooglądać sale dydaktyczne oraz zapoznać się z ofertą szkoły – zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia indywidualnego spotkania.
Tymczasem zapraszamy do obejrzenia filmu, pokazującego codzienne życie SP10:-)
plakat SP

 

Dlaczego warto wybrać Dziesiątkę?

Szkoła Podstawowa nr 10 jest szkołą z wieloletnią tradycją – a równocześnie nowoczesną, posiadającą bazę dydaktyczną na miarę XXI wieku. To jedyna w powiecie i jedna z trzech szkół w województwie, która znajduje się na mapie „Budzących się szkół” – co oznacza, że nauczyciele podjęli się wkroczenia na drogę oddolnych zmian systemowych – by szkoła stała się miejscem przyjaznym dla ucznia i rodzica, a przede wszystkim odpowiadającym na nowe potrzeby – pojawiające się w XXI wieku.

Zmiany wprowadzamy małymi krokami – w myśl zasady, że postęp dokonuje się na drodze ewolucji – a nie rewolucji.

Co już udało się osiągnąć?

  • zrezygnowaliśmy z Przedmiotowych Systemów Oceniania – na rzecz jednolitego systemu oceniania wewnątrzkolnego,
  • wprowadziliśmy ocenę JN – czyli Jeszcze Nie – do której uczeń ma prawo zawsze, gdy uważa, że stać go na więcej,
  • wprowadzamy równowagę pomiędzy liczbą ocen sumujących – wyrażonych stopniem, a kształtujących,
  • rezygnujemy z zadań domowych na weekendy, a w tygodniu ograniczamy je do niezbędnego minimum,
  • uczymy w blokach przedmiotowych – by dzieci miały czas na działanie, a lekcja była wykorzystywana efektywnie,
  • zrezygnowaliśmy z dzwonków,
  • oceniamy „na zielono” – wskazujemy mocne strony, a nie wytykamy błędy,
  • stawiamy na relacje – wierząc, że bez nich nie ma dobrej atmosfery i dobrej szkoły.

W Dziesiątce proponujemy innowacyjne metody nauczania i indywidualne podejście do każdego ucznia – który liczy się przede wszystkim jako młody człowiek, a nie wynik nauczania. Już od klasy I proponujemy dwujęzyczne nauczanie wybranych treści programowych z edukacji wczesnoszkolnej tj. edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, wychowania fizycznego i zajęć komputerowych w języku polskim i niemieckim. Kolejny rok z rzędu realizowana będzie innowacja pedagogiczna „Szprechaj z nami Krosnoludkami” (zobacz: Innowacje). Nauczanie dwujęzyczne będzie polegało na stopniowym wprowadzaniu drugiego języka w wybranych sytuacjach komunikacyjnych z wykorzystaniem elementów pedagogiki Montessori. Zajęcia prowadzić będzie nauczyciel mający tytuł magistra filologii germańskiej i uprawnienia do nauczania edukacji wczesnoszkolnej. Będzie także nauka języka angielskiego w wymiarze 2 godzin w tygodniu.

Zaletą nauczania dwujęzycznego jest to, że dzieci szybko zaczynają bardzo dobrze rozumieć język obcy, choć początkowo spontanicznie nie wypowiadają się w tym języku. W ciągu dalszej edukacji uzyskują one jednak dużo większy stopień swobody w posługiwaniu się językiem obcym niż uczestnicy „tradycyjnych” lekcji i kursów językowych. Dzieję się tak dlatego, że język niemiecki jest używany do codziennych kontaktów i staje się naturalnym językiem komunikacji.