Rekrutacja

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 10
Od poniedziałku 15 lutego rozpoczynają się zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.
Rekrutacja do krośnieńskich szkół podstawowych prowadzona jest za pomocą systemu elektronicznego naboru. Na stronie nabor.pcss.pl/krosno w zakładce „Dokumenty” zamieszczone są: poradniki dla rodziców, terminy rekrutacji, obwody szkół podstawowych, uchwała o kryteriach rekrutacji i wzory oświadczeń.
Przypominamy, że obowiązkiem szkolnym od 1 września 2021 r. objęte są dzieci 7-letnie (urodzone w 2014 r.). Dzieci 6-letnie (urodzone w 2015 r.) mogą również rozpocząć edukację w klasie I, o ile korzystały z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym lub posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Kandydaci zamieszkali w obwodzie naszej szkoły, przyjmowani są na podstawie złożonego zgłoszenia, które należy wypełnić na stronie naboru w zakładce „Wypełnij podanie”, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej w terminie od 15 lutego do 22 lutego do godz. 15.00.
Liczba miejsc, na które będzie prowadzona rekrutacja dla dzieci spoza obwodu zostanie podana 26 lutego 2021 r. Na wolne miejsca w szkole będą przyjmowane dzieci na podstawie złożonego wniosku i uzyskanych punktów za spełnianie kryteriów określonych właściwą Uchwałą Rady Miasta Krosna. Szczegółowe zasady naboru zostały opisane w „Poradniku dla rodziców na stronie naboru (link powyżej).
Rodziców, którzy chcą ze swoimi dziećmi pooglądać sale dydaktyczne oraz zapoznać się z ofertą szkoły – zapraszamy 16 i 18 lutego w godzinach 15.30 – 17.30 – ze względu na panującą pandemię spotkania będą miały charakter indywidualny. Chęć obejrzenia szkoły w innym terminie można też zgłosić telefonicznie lub e-mailowo – umawiając się na dowolną godzinę (po godzinach przebywania dzieci w placówce).
Tymczasem zapraszamy do obejrzenia filmu, pokazującego codzienne życie SP10:-)
plakat SP

 

Dlaczego warto wybrać Dziesiątkę?

Szkoła Podstawowa nr 10 jest szkołą z wieloletnią tradycją – a równocześnie nowoczesną, posiadającą bazę dydaktyczną na miarę XXI wieku. Proponuje innowacyjne metody nauczania i indywidualne podejście do każdego ucznia – który liczy się przede wszystkim jako młody człowiek, a nie wynik nauczania. Już od klasy I proponujemy dwujęzyczne nauczanie wybranych treści programowych z edukacji wczesnoszkolnej tj. edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, wychowania fizycznego i zajęć komputerowych w języku polskim i niemieckim. Kolejny rok z rzędu realizowana będzie innowacja pedagogiczna „Szprechaj z nami Krosnoludkami” (zobacz: Innowacje). Nauczanie dwujęzyczne będzie polegało na stopniowym wprowadzaniu drugiego języka w wybranych sytuacjach komunikacyjnych z wykorzystaniem elementów pedagogiki Montessori. Zajęcia prowadzić będzie nauczyciel mający tytuł magistra filologii germańskiej i uprawnienia do nauczania edukacji wczesnoszkolnej. Będzie także nauka języka angielskiego w wymiarze 2 godzin w tygodniu.

Zaletą nauczania dwujęzycznego jest to, że dzieci szybko zaczynają bardzo dobrze rozumieć język obcy, choć początkowo spontanicznie nie wypowiadają się w tym języku. W ciągu dalszej edukacji uzyskują one jednak dużo większy stopień swobody w posługiwaniu się językiem obcym niż uczestnicy „tradycyjnych” lekcji i kursów językowych. Dzieję się tak dlatego, że język niemiecki jest używany do codziennych kontaktów i staje się naturalnym językiem komunikacji.