Promujemy zdrowy styl życia

14 listopada br. w naszej szkole zosta? przeprowadzony konkurs z „Promocji Zdrowego Stylu ?ycia”. Jego celem by?o pog??bienie wiedzy uczniów na temat zagro?e? zdrowotnych oraz kszta?towanie postaw i zachowa? prozdrowotnych. W konkursie wzi??o udzia? 20 uczniów. Najszersz? wiedz? w zakresie promocji zdrowia wykaza?y si? uczennice: Patrycja Paszy?ska i Wiktoria Ziewalicz. Obydwie uzyska?y na te?cie po 14 punktów. Po dogrywce zwyci??y?a Patrycja Paszy?ska, która b?dzie reprezentowa? szko?? podczas rejonowego etapu konkursu. Wszyscy mocno trzymamy kciuki za Patrycj?. air max air max