Oni mogą pomóc

800 12 01 48  – „Zatrzymaj przemoc” (numer bezp?atny)

22 619 91 49 – w sprawach terroryzmu

116 111 – Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i m?odzie?y. Numer 116 111 jest lini? anonimow? (dzwoni?c nie musisz podawa? swojego imienia, nazwiska, ani adresu zamieszkania, a numer 116 111 nie jest widoczny w rachunku za telefon, ani na billingu). Po??czenia z telefonów komórkowych i stacjonarnych s? bezp?atne. Linia jest czynna od poniedzia?ku do pi?tku, w godzinach od 12 do 20.

800 12 12 12 – Dzieci?cy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebuj?cych pomocy. Dzwoni?c pod ten numer mo?esz porozmawia? ze specjalist?, który postara si? Ci pomóc. Po??czenie jest bezp?atne z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych w sieci Orange. Linia dzia?a w godzinach od 8:15  do 20. Wi?cej informacji znajdziesz na stronie www.brpd.gov.pl

801 12 00 02 – Niebieska Linia. To telefon dla osób, które s? ofiarami przemocy w rodzinie lub maj? informacje o osobach do?wiadczaj?cych takiej przemocy w swoich domach. Po??czenie z numerem 801 12 00 02 jest p?atne tylko za pierwszy impuls, wg stawek operatora. Linia jest czynna od poniedzia?ku do soboty, w godzinach od 8 do 22 oraz w niedziele i ?wi?ta w godzinach od 8 do 16.

801 19 99 90 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania. Pod tym numerem otrzymasz wsparcie w przypadku, gdy Twoim problemem s? narkotyki i uzale?nienie od narkotyków. Pod numer 801 19 99 90 mo?esz zadzwoni? zarówno wtedy, gdy problem dotyczy Ciebie, jak i bliskiej Ci osoby. Telefon jest czynny codziennie, w godzinach 16 – 21. Informacje zwi?zane z problematyk?   narkotyków i narkomani oraz zapobieganiu tym zjawiskom znajdziesz równie? na stronie www.narkomania.org.pl

22 692 82 26 – ca?odobowy telefon zaufania Krajowego Centrum ds. AIDS. Wi?cej informacji znajdziesz na stronie www.aids.gov.pl

801 24 70 70 – ca?odobowa linia wsparcia Centrum Poszukiwa? Ludzi Zaginionych ITAKA. Z numerów TP po??czenie jest p?atne tylko za pierwszy impuls, niezale?nie od d?ugo?ci rozmowy, z ka?dego miejsca w Polsce. Numer dla po??cze? z zagranicy +48 22 654 70 70. Przy ca?odobowej linii dy?uruj? pracownicy ITAKI oraz wolontariusze gotowi do pomocy w chwili, gdy zagin?? cz?owiek. Wi?cej informacji na stronie www.zaginieni.pl

116 000 – ca?odobowy, bezp?atny telefon w sprawie zaginionego dziecka. Wi?cej informacji na stronie www.zaginieni.pl

13 42 016 31 – S?d Rejonowy, Wydzia? Rodzinny i Nieletnich; Krosno, ul. Wolno?ci 3
13 43 204 59 – Miejski O?rodek Pomocy Rodzinie; Krosno, ul. Piastowska 58
13 42 026 87 – Dzia?   Interwencji Kryzysowej przy Miejskim O?rodku Pomocy Rodzinie; Krosno, ul. Legionów  8
13 43 205 19 – Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna; Krosno, ul. Lewakowskiego 14, tel. 0 13 43 205 19
13 43 294 14 – Komenda Miejska Policji; Krosno, ul. Lwowska 28
13 43 262 95 – Towarzystwo Przyjació? Dzieci; Krosno, ul. Wojska Polskiego 41

13 43 241 97 – Polski Czerwony Krzy?; Krosno, ul. Rynek 2
17 85 280 00; 17 86 257 47 – MAZ – MED Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Nadpobudliwo?ci? Psychoruchow?; Rzeszów, ul. Orzeszkowej 16 air max damen air max damen