Oferta Edukacyjna

Oferta edukacyjna Miejskiego Zespo?u Szkó? nr 1

Dla najm?odszych przeznaczono now?, przestronn? sal?, wyposa?on? w nowoczesny sprz?t audiowizualny i to, co maluchy interesuje najbardziej ? nowe zabawki. By? mo?e wielu rodziców obawia si? posy?ania pociech do zespo?ów szkó?, s?dz?c, ?e w takich miejscach ich maluchy „zgin? w t?umie” i nara?one b?d? na kontakty z du?o starszymi kolegami. Nic bardziej mylnego! Miejski Zespó? Szkó? nr 1 jest doskonale przygotowany na przyj?cie sze?ciolatków, na których czeka wydzielone, zaciszne skrzyd?o szko?y, odizolowane od cz??ci budynku, przeznaczonej dla starszych klas, zapewniaj?ce zerówkowiczom spokój. W tym roku równie? zapraszamy ma?ych kandydatów i ich rodziców do naszej szko?y.

Oferujemy:

 • Bezpiecze?stwo – wszystkie pomieszczenia szkolne s? monitorowane, a dzieci z klas I ? III szko?y podstawowej maj? przeznaczone dla siebie zaciszne, niezwykle kolorowe skrzyd?o szko?y, ze ?wietlic? i sto?ówk?, oddzielone od pozosta?ej cz??ci budynku, w której ucz? si? starsi, szklanymi drzwiami;
 • Wyremontowan?, przestronna sal? doskonale wyposa?on? i odpowiadaj?c? potrzebom dzieci;
 • Mo?liwo?? skorzystania ze ?wietlicy szkolnej w godzinach od 7.00 do 16.00, gdzie pod czujnym okiem pa? ?wietliczanek dzieci uczestnicz? w zaj?ciach artystycznych, informatycznych lub edukacyjnych;
 • Smaczne domowe obiady w szkolnej sto?ówce, znajduj?cej si? obok ?wietlicy w wydzielonej dla „maluchów” cz??ci szko?y;
 • Nauk? j?zyka angielskiego ju? w przedszkolu;
 • Sta?? opiek? piel?gniarsk?;
 • Mo?liwo?? korzystania z gabinetu rehabilitacyjnego i korygowania wad postawy pod okiem specjalistów,
 • Opiek? wykwalifikowanej i do?wiadczonej kadry pedagogicznej, która nie tylko dba o rozwój intelektualny i fizyczny, ale tak?e zapewnia opiek? po zaj?ciach, odprowadzaj?c dzieci przed i po nich do szatni i oddaj?c pociechy „do r?k w?asnych” rodzicom.

Serdecznie zapraszamy!

Szko?a Podstawowa nr 10

Szko?a Podstawowa Nr 10 w Kro?nie to placówka, w której stawia si? na wysok? jako?? kszta?cenia. W trosce o poczucie bezpiecze?stwa i bezstresow? adaptacj? w nowym ?rodowisku, dla klas nauczania pocz?tkowego wydzielono zaciszne skrzyd?o szko?y, z funkcjonuj?c? w pobli?u ?wietlic? i sto?ówk?, rodzice najm?odszych uczniów naszej szko?y nie musz? wi?c obawia? si? o bezpiecze?stwo swoich pociech i o to, ?e „zgin? w t?umie” starszych od siebie dzieci.

Oferujemy:

 • Bezpiecze?stwo – wszystkie szkolne pomieszczenia s? monitorowane, a dodatkowo najm?odsze dzieci ucz? si? w specjalnie wydzielonym, zacisznym skrzydle szko?y, w którym znajduje si? tak?e ?wietlica i sto?ówka;
 • Wysok? jako?? kszta?cenia – dzieci ucz? si? tylko na pierwsz? zmian? pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która oprócz wy?szego wykszta?cenia posiada cechy niezb?dne do pracy z najm?odszymi: cierpliwo??, wyrozumia?o??, otwarcie na ich potrzeby;
 • Nowoczesn? baz? dydaktyczn? wzbogacan? o nowe pomoce oraz sprz?t RTV i multimedialny;
 • Mo?liwo?? korzystania z wybranych zaj?? sportowych w si?owni lub na basenie, a tym, którzy maj? wady postawy udzia? w gimnastyce korekcyjnej w gabinecie, wyposa?onym w nowoczesny sprz?t rehabilitacyjny;
 • Sta?? opiek? piel?gniarsk?;
 • Opiek? pedagoga;
 • Smaczne, domowe obiady w sto?ówce szkolnej;
 • Udzia? w wycieczkach edukacyjnych i rajdach turystycznych;
 • Szeroki wachlarz zaj?? pozalekcyjnych, o których informacja znajduje si? w za??czniku;
 • Dzia?alno?? w organizacjach uczniowskich (informacja w za??czniku);
 • Indywidualn? pomoc nauczycieli podczas konsultacji przedmiotowych;
 • Pomoc w rozwi?zywaniu trudno?ci edukacyjnych podczas zaj?? dydaktyczno ? wyrównawczych;
 • Indywidualne programy nauczania dla uczniów szczególnie zdolnych.

Drogi rodzicu! Aby pomóc ci w podj?ciu trudnej decyzji, do jakiej szko?y zapisa? swoj? pociech? odpowiedz sobie na poni?sze pytania:

 • Czy  chcesz, aby Twoje dziecko w szkole czu?o si? bezpiecznie?
 • Pragniesz, by uczy?o si? w doskonale wyposa?onych, jasnych i przestronnych salach lekcyjnych?
 • Chcia?by?, aby ?wiczy?o w wyremontowanej sali gimnastycznej i na du?ym boisku sportowym, uczestniczy?o w zaj?ciach na basenie i w si?owni?
 • Masz nadziej?, ?e b?dzie wypo?ycza?o ksi??ki z biblioteki szkolnej wyposa?onej w nowo?ci wydawnicze, zaopatrzonej w stanowiska komputerowe z dost?pem do Internetu?
 • Chcesz, by w razie potrzeby mog?o skorzysta? z opieki ?wietlicowej w godzinach od 7.00 do 16.00 i bra?o udzia? w ciekawych, pobudzaj?cych wyobra?ni? i zach?caj?cych do dzia?a? twórczych zaj?ciach?
 • Oczekujesz, ?e o edukacj? Twego dziecka zadba wykwalifikowana i przyjazna kadra pedagogiczna, która b?dzie sprawiedliwie ocenia? osi?gni?cia?
 • Liczysz, ?e Twoja pociecha b?dzie rozwija? talenty podczas ró?norodnych zaj?? pozalekcyjnych?
 • Pragniesz, by bra?a udzia? w imprezach edukacyjnych i wychowawczych, w Festynie Rodzinnym, który sta? si? ju? szkoln? tradycj??
 • Oczekujesz pomocy nauczycieli w ramach indywidualnych konsultacji przedmiotowych lub rad pedagoga szkolnego?
 • Chcesz chroni? swoje dziecko przed wadami postawy, a w razie potrzeby skorzysta? z zaj?? korekcyjnych w gabinecie wyposa?onym w nowoczesny sprz?t rehabilitacyjny?

Je?li na wi?kszo?? z tych pyta? udzieli?e? pozytywnej odpowiedzi, wiesz ju?, ?e Miejski Zespó? Szkó? nr 1 b?dzie miejscem, w którym Twoje dziecko znajdzie wszytko, czego oczekujesz!

Gimnazjum nr 2

Wysokie mury, szare, odrapane ?ciany, rz?d ?awek z niskimi, odartymi z farby krzes?ami… Uczniowie z podkr??onymi oczami, snuj?cy si? jak cienie po d?ugich korytarzach…. Z tym kojarzy Ci si? szko?a? Je?li tak, to tylko dlatego, ?e nie by?e? jeszcze w naszej!

Oferujemy:

 • Jasne i przestronne sale lekcyjne, wyposa?one w sprz?t multimedialny i RTV, w których nawet najbardziej wymagaj?cy ucze? znajdzie potrzebne pomoce naukowe,
 • Nowoczesn? pracowni? informatyczn? i kawiarenk? internetow? w czytelni multimedialnej, z której w godzinach pracy szko?y mo?esz korzysta? bez ogranicze?,
 • Du??, odnowion? sal? gimnastyczn? i boisko sportowe,
 • Szkoln? si?owni?, w której popracujesz nad swoj? kondycj?,
 • Bogato zaopatrzony sklepik szkolny, czynny na ka?dej przerwie,
 • Dobrze wyposa?on? bibliotek?, pe?n? nowo?ci wydawniczych, zaopatrzon? w komputery z dost?pem do Internetu,
 • Bezpiecze?stwo – wszystkie pomieszczenia szkolne s? monitorowane,
 • Pomoc pedagoga szkolnego, który u?atwi Ci uporanie si? z trudno?ciami,
 • Gabinet wyposa?ony w nowoczesny sprz?t rehabilitacyjny, który pomo?e skorygowa? wady postawy.

A po lekcjach….

Wracasz do domu, rzucasz na pod?og? plecak, w??czasz komputer i bezmy?lnie gapisz si? w monitor…. Wersja alternatywna: wracasz, rzucasz plecak, odrabiasz zadanie i ogl?dasz telewizj?. A przecie? mo?e by? zupe?nie inaczej! Wyobra? sobie: dzwoni ostatni dzwonek a uczniowie z rado?ci? w sercach i u?miechem na ustach biegn?…..nie, nie! Nie w kierunku domu! Id? skorzysta? z mo?liwo?ci, które daje im szko?a:

 • Dzia?aj? w Samorz?dzie Uczniowskim,
 • Ucz? si? zasad ekologii, wiedz? jak dba? o przyrod? dzi?ki dzia?alno?ci w szkolnym kole LOP,
 • Aktywnie uczestnicz? w akcjach charytatywnych, dzia?aj? w PCK,
 • Wyje?d?aj? na rajdy szlakami turystycznymi z dzia?aczami ko?a PTSM „Beskid”,
 • Maluj?, ?piewaj?, ta?cz?, recytuj?, wydaj? swoj? gazetk? podczas zaj?? kó? zainteresowa?,
 • Graj? w pi?k?, tenisa sto?owego, szachy, je?d?? na basen,
 • Czytaj? ksi??ki w Klubie Przyjació? Ksi??ki.

Wi?cej informacji na temat zaj?? pozalekcyjnych i organizacji uczniowskich dzia?aj?cych w szkole znajdziesz poni?ej:

Ko?a Zainteresowa? ? Szko?a Podstawowa nr 10

Ko?a Zainteresowa? ? Gimnazjum nr 2

Organizacje uczniowskie ? Szko?a Podstawowa nr 10

Organizacje uczniowskie ? Gimnazjum nr 2

Nasze sukcesy

Pewnie zastanawiasz si?, czy nie za du?o tych zaj?? pozalekcyjnych i czy warto po?wi?ca? im swój wolny czas? Oczywi?cie wybór nale?y do ciebie! Ci, którzy postanowili po lekcjach rozwija? swoje zainteresowania nie ?a?uj?. Mo?e chcia?by? do??czy? do ich grona i odnosi? sukcesy w ró?nego rodzaju konkursach i olimpiadach? Do tej pory uczniowie szko?y byli laureatami lub finalistami:

 • Mi?dzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”
 • Ogólnopolskiego konkursu English ACE
 • Ogólnopolskiego konkursu „Alfik Humanistyczny” i „Alfik Matematyczny”
 • Ogólnopolskiego konkursu j?zyka angielskiego „English HighFlier”
 • Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Kr?g”
 • Wojewódzkich konkursów interdyscyplinarnych humanistycznych, j?zyka angielskiego i matematyczno – przyrodniczych
 • Wojewódzkiego Konkursu „Poeci i Pisarze Dzieciom”
 • Konkursu literackiego „Szko?a Moich Marze?”
 • Wojewódzkich eliminacji Ogólnopolskiego M?odzie?owego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego,
 • Wojewódzkiego Konkursu  Przyrodniczego „Mój las”,
 • Mi?dzyszkolnego Konkursu  Plastycznego „Jan Pawe? II w oczach dziecka”

To tylko niektóre z naszych osi?gni??, bo przecie? wygrane uczniów s? te? naszymi sukcesami.

Chcieliby?my si? cieszy? równie? z Twoich zwyci?stw! nike air max schwarz nike air max schwarz