O szkole podstawowej

Historia szko?y

Wszystko zacz??o si? 23 sierpnia 1976 roku, kiedy to kro?nie?skie w?adze o?wiatowe przekaza?y dzieciom i m?odzie?y nowy, pi?kny budynek szkolny na Osiedlu Tysi?clecia, przy ulicy Krakowskiej 33.

Kalendarium szko?y:

 • 1 wrzesie? 1976 r. – uroczysta inauguracja pierwszego roku szkolnego przez dyrektora Józefa Bia?asa, funkcj? zast?pcy sprawuje Anna Luba?, grono pedagogiczne liczy 26 nauczycieli, a progi nowej szko?y przekracza ponad 700 uczniów
 • 1 kwietnia 1977 r. – pierwsza wizytacja Kuratorium O?wiaty i Wychowania wypada pozytywnie
 • 1 wrze?nia 1977 r. – zmiana na stanowisku wicedyrektora, obejmuje je pani Stanis?awa Ekiert, grono liczy 28 nauczycieli a w oddzia?ach uczy si? 731 uczniów
 • 8 wrze?nia 1977 – spotkanie z redakcj? „Szklanego Zag??bia”, zaczyna si? wspó?praca szko?y z Hut? Szk?a Gospodarczego
 • rok szkolny 1977/78 – oddanie do u?ytku sali gimnastycznej, to pierwsze sukcesy i zaj?cie II miejsca w Wojewódzkich Mistrzostwach Szachowych, przez uczennic? klasy V b Mari? ?ywiec,
 • Od roku szkolnego 1978/79 w szkole uczy si? 806 dzieci w 26 oddzia?ach plus oddzia? przedszkolny,
 • pa?dziernik 1978 szko?a otrzymuje audiometr do nauki j?zyków obcych, jeste?my pierwsz? szko?? w Kro?nie tak wyposa?on?
 • rok szkolny 1978/79 reprezentacja Szko?y Podstawowej Nr 10 bierze udzia?     w IV Mistrzostwach Polski Szkó? Podstawowych w szachach i zajmuje IV miejsce w Polsce
 • rok szkolny 1980/81 reprezentacja szko?y w sk?adzie: Maria ?ywiec, Jacek Szeliga i Grzegorz Goncerz pod opiek? pana Andrzeja Danysza uczestniczy     w II Mi?dzynarodowym Turnieju Szachowym w Iwoniczu Zdroju i zajmuje najwy?sze miejsce w?ród dru?yn polskich, ponadto uczennica Maria Kossakowska zostaje laureatem XII Ogólnopolskiej Olimpiady J?zyka Rosyjskiego
 • Od 28 czerwca do 8 lipca 1981 r. Maria Kossakowska reprezentuje Polsk? na IV Mi?dzynarodowej Olimpiadzie w Moskwie
 • Od 1 wrze?nia 1982 r. stanowisko dyrektora obejmuje pan Wojciech Orszykowski , zast?pcami s? pani Wies?awa Wojnar i pan Boles?aw Bara?ski, w szkole pracuje ju? 42 nauczycieli
 • 19 stycznia 1983 r. – ma miejsce spotkanie z wi??niem obozu koncentracyjnego, aktorem scen warszawskich Augustem Kowalczykiem
 • 12 grudnia 1983 r. – dru?yna dziewcz?t w sk?adzie: Aneta Omachel, Dorota Maziarska, Renata Omachel, Danuta K?usek, Bo?ena Pado?, Agnieszka Fornal pod opiek? pana Andrzeja Danysza zaj??a II miejsce na 30 dru?yn w VIII Mi?dzynarodowym Turnieju Szachowym w Pradze
 • 15 marca 1984 r. – podj?cie przez Rad? Pedagogiczn? uchwa?y dotycz?cej nadania szkole imienia kapitana Stanis?awa Betleja
 • 14 lutego 1984 r. – rozpocz??a si? w szkole Kampania „Bohater”, w któr? zaanga?owali si? nauczyciele, Samorz?d Uczniowski i harcerze
 • 8 maja 1985 r. – nadanie szkole imienia kpt. Stanis?awa Betleja – uczestnika Kampanii Wrze?niowej 1939 r. oraz antyhitlerowskiej konspiracji w szeregach ZWZ i AK
 • Od roku szkolnego 1985/86 rozpoczyna si? budowa szkolnego boiska sportowego, jedno o pod?o?u mi?kkim trawiastym a drugie asfaltowe               o wymiarach 20/40 m
 • od 1986 roku rozpoczyna dzia?alno?? szkolne ko?o PTSM pod opiek? pani Heleny Habrat, które cyklicznie organizuje rajdy wiosenne i jesienne oraz obozy narciarskie w czasie ferii zimowych. Na górze „Winiarskiej”                 w Iwoniczu Zdroju wielu wychowanków stawia pierwsze kroki na nartach.     W czasie wakacji wielu uczniów kro?nie?skich szkó? uczestniczy w rajdach turystyczno- krajoznawczych
 • Od 1 wrze?nia 1988 roku na stanowisku dyrektora rozpoczyna prac? Henryk Bogacz, jego zastepcy to Wies?awa Wojnar i Alicja Wulf – Bo?ek
 • listopad 1988 r. – decyzj? w?adz o?wiatowych uczniowie Szko?y Podstawowej Nr 10 reprezentuj? szko?? w telewizyjnym Konkursie „Rambit” i odnosz? zwyci?stwo
 • rok szkolny 1990/91 – oddanie do u?ytku klasopracowni do j?zyka angielskiego
 • rok szkolny 1991/92 uczestniczymy w mi?dzynarodowym projekcie ekologicznym badania zanieczyszcze? powietrza „Air Pollution Projekt Europe” wspieranym, monitorowanym i koordynowanym przez Norweskie Towarzystwo Ochrony Przyrody w Oslo
 • 30 kwietnia 1992 r. – Rada Miasta przyj??a uchwa?? o nadaniu ulicy im. Jana     i Stanis?awa Magurów
 • 1 wrze?nia 1993 roku przy Szkole powstaje oddzia? dla dzieci z wad? s?uchu, pracuj? z nimi pani Ma?gorzata Sieniawska i Zdzis?awa Firlej – logopeda
 • grudzie? 1994 r. – spontanicznie przy??czyli?my si? do akcji Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy
 • kwiecie? 1995 – 50 rocznica ?mierci patrona szko?y i uroczyste spotkanie uczniów z bratem i bratow? pani? Bronis?aw? Betlej
 • rok szkolny 1996/97 zmiana na stanowisku wicedyrektora szko?y – ?egnamy pani? Wies?aw? Wojnar, a jej miejsce zajmuje pani Michalina Filipczak
 • 10 pa?dziernika – uroczyste obchody 25 lecia istnienia szko?y. Przez te lata 138 uczniów zdoby?o tytu?y laureatów Konkursów Przedmiotowych we wszystkich dziedzinach: w literaturze i j?zyku ojczystym, w matematyce, fizyce, chemii, biologii, geografii a tak?e w sporcie, turystyce, w konkursach plastycznych, muzycznych i technicznych oraz turniejach szachowych.
 • kwiecie? 1997 r. – spotkanie z sybiraczk? pani? Barbar? Powro?nik
 • 3, 4 marca 1998 r. – pierwsze próbne badanie kompetencji w szkole pod czujnym okiem kamery Telewizji Rzeszów
 • 16 maja 1998 r. – ods?oni?cie tablicy pami?tkowej po?wi?conej Janowi             i Stanis?awowi Magurom na budynku szko?y „W Ho?dzie Bohaterom Hufca”.
 • 17 maja 1998 r. – wizyta w szkole siostry harcerzy – bohaterów pani Marii Magury – Witkowskiej
 • Od 1 wrze?nia 1999 r reforma edukacji i pocz?tek wspó?istnienia w jednym budynku dwóch szkó?, Szko?y Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2
 • od 1 wrze?nia 2001 r. obowi?zki wicedyrektora po pani M. Filipczak obejmuje pani Julita Kara? – Klimek
 • kwiecie? 2002 r. – pierwszy ogólnopolski sprawdzian kompetencji dla uczniów klas szóstych
 • 1 wrze?nia 2005 – zmiana dyrektora szko?y, odchodzi pan Henryk Bogacz         a obowi?zki przejmuje pani Marta Janas. Szko?a Podstawowa Nr 10 wchodzi   w sk?ad Miejskiego Zespo?u Szkó? Nr 1 wraz z Gimnazjum Nr 2                        i Przedszkolem Miejskim Nr 2
 • 2006 rok – uroczyste obchody 30 – lecia szko?y. Jeste?my dumni ze 140 laureatów i finalistów Konkursów Przedmiotowych.
 • rok szkolny 2007/2008 nagrody Prezydenta Miasta Krosna otrzymali Artur Pelczar klasa VI a i ?ukasz Pers klasa VI b
 • 1 wrze?nia 2008 r. – obj?cie stanowiska dyrektora szko?y przez pani? Marlen? Gieruck?, wicedyrektorem jest pani Bo?ena Cyran
 • rok szkolny 2009/2010 specjalne wyró?nienie Prezydenta Miasta Krosna dla Ma?gorzaty Buczek z klasy VI b wraz z zespo?em „Gracja”.
 • rok 2010/2011 wyró?nienie Prezydenta Miasta Krosna dla Weroniki Klocek     i Tomasza ?lempa za osi?gni?cia w turystyce
 • rok 2011/2012 – wyró?nienie Prezydenta Miasta Krosna dla Jana Sygnowskiego z klasy VI a
 • rok szkolny 2011/2012 – oddanie do u?ytku nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego. Ponadto szko?a posiada si?owni?, gabinet rehabilitacji ruchowej i nowoczesny plac zabaw dla dzieci m?odszych.
 • 26 czerwca 2012 r. – uzyskanie przez Miejski Zespó? Szkó? Nr 1 w Kro?nie Certyfikatu „Szko?a bez przemocy”
 • 17 wrze?nia 2012 – zakup sprz?tu komputerowego i multimedialnego               w ramach programu „Cyfrowa Szko?a”
 • 2013 r. – dost?p do e-dziennika dla nauczycieli i rodziców, bie??ce monitorowanie post?pów dziecka
 • 25 marca 2013 r. – Szko?a uzyska?a Certyfikat spo?ecznie zaanga?owanej placówki w ogólnopolsk? kampani? „Wszystkie Kolory ?wiata” zorganizowan? przez UNICEF
 • 25 maja 2013 r. – wizyta w szkole pani minister Joanny Berdzik, spotkanie   z rodzicami i podzi?kowanie dyrekcji za przygotowanie szko?y do przyj?cia dzieci sze?cioletnich
 • 1 czerwca 2013 r. – uzyskanie dyplomu uznania za udzia? w akcji „Ca?a Polska czyta dzieciom”  
 • czerwiec 2014 r. – uzyskanie Certyfikatu uko?czenia I edycji programu       „WF z klas?”
 • czerwiec 2014 r. – uzyskanie Certyfikatu „Szko?y Gotowej na TIK”
 • 9 grudnia 2015 r. – Ewaluacja Zewn?trzna prowadzona przez wizytatorów Kuratorium O?wiaty w Rzeszowie wypada bardzo dobrze i oceniona jest na stopie? wysoki.
 • 1 wrze?nia 2016 r. – szko?a istnieje ju? 40 lat
 • rok 2016/2017 – przy szkole dzia?a Gromada Zuchowa prowadzona przez pani? Janin? Frydrych