Historia przedszkola

HISTORIA PRZEDSZKOLA

 Nasze przedszkole nale?y do najstarszych tego typu placówek w Kro?nie. Powsta?o w 1965 roku,
a wi?c ponad 50 lat temu. Przez pierwszy rok placówk? kierowa?a pani Genowefa Skiba. W roku szkolnym 1966/67 we wrze?niu dyrektorem zosta?a pani mgr Zofia Skóra, która prowadzi?a przedszkole przez 30 lat.

Pocz?tkowo placówka liczy?a 4 oddzia?y, ale wraz z rozbudow? osiedla coraz wi?cej dzieci ucz?szcza?o do Miejskiego Przedszkola nr 2 przy ul. Mirandoli Pika. W 1973 roku utworzono dodatkowy oddzia? w bloku przy ul. Krakowskiej, który istnia? do 1983 roku. W tych latach do przedszkola chodzi?o 230 dzieci, a samo przedszkole liczy?o a? 8 oddzia?ów. W 1983 roku oddzia? przy ul. Krakowskiej zamieniono na oddzia? dla dzieci upo?ledzonych umys?owo w stopniu umiarkowanym, który istnia? przez 10 lat.

W roku szkolnym 2001/2002 dyrektorem placówki zosta?a pani mgr Anna Ja?wiecka. 14 stycznia 2006 roku odby?a si? uroczysto?? nadania imienia placówce. Nasze przedszkole otrzyma?o imi? Króla Maciusia Pierwszego.

W roku szkolnym 2009/ 2010 Przedszkole Miejskie nr 2 im. Króla Maciusia Pierwszego zosta?o w??czone do Miejskiego Zespo?u Szkó? nr 1, którego dyrektorem by?a wówczas i jest obecnie pani mgr in?. Marlena Gierucka. Ponadto w latach 2009 – 2012 kierownikiem przedszkola by?a pani Lucyna Michalik.

Obecnie przedszkole prowadzi pi?? oddzia?ów przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Ucz?szcza do niego 125 dzieci. air max air max