Klasyfikacja

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KLASYFIKACYJNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  • 23 stycznia 2019 r.– śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej;
  • do 9 maja 2019 r.– informacja o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych,  nieklasyfikowaniach oraz nagannym zachowaniu;  przekazanie informacji na spotkaniu z rodzicami;
  • do 28 maja 2019 r. – informacja o przewidywanych rocznych ocenach oraz ocenie zachowania;
  • do 5 czerwca 2019 r. – termin składania wniosków  o umożliwienie poprawy przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej;
  • 12 czerwca 2019 r.–roczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej;
  • 21 czerwca 2019 r.– zakończenie roku szkolnego.