Klasyfikacja

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KLASYFIKACYJNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

  • 9 stycznia 2017 r. – śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej;
  • do 12 maja 2017 r. – informacja o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych,  nieklasyfikowaniach oraz nagannym zachowaniu;  przekazanie informacji na spotkaniu z rodzicami;
  • do 7 czerwca 2017 r. – informacja o przewidywanych rocznych ocenach oraz ocenie zachowania;
  • do 9 czerwca 2017 r. – termin składania wniosków  o umożliwienie poprawy przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej;
  • 14 czerwca 2017 r. – końcoworoczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej;
  • 23 czerwca 2017 r. – zakończenie roku szkolnego.