Klasyfikacja

HARMONOGRAM DZIA?A? KLASYFIKACYJNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

  • 9 stycznia 2017 r. – ?ródroczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej;
  • do 12 maja 2017 r. – informacja o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych,  nieklasyfikowaniach oraz nagannym zachowaniu;  przekazanie informacji na spotkaniu z rodzicami;
  • do 7 czerwca 2017 r. – informacja o przewidywanych rocznych ocenach oraz ocenie zachowania;
  • do 9 czerwca 2017 r. – termin sk?adania wniosków  o umo?liwienie poprawy przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej;
  • 14 czerwca 2017 r. – ko?coworoczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej;
  • 23 czerwca 2017 r. – zako?czenie roku szkolnego.

air max air max