Innowacje

Innowacje w Szkole Podstawowej Nr 10

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „SZPRECHAJ Z NAMI KROSNOLUDKAMI”

Od roku szkolnego 2017/2018 nasza szko?a ukierunkowana b?dzie na nauk? j?zyków obcych. W ca?ej Polsce du?? popularno?ci? ciesz? si? presti?owe szko?y ukierunkowane na nauczanie w dwóch j?zykach. Dlaczego wi?c nie udost?pni? tak interesuj?cej oferty edukacyjnej naszym dzieciom? Jak wynika z bada?, nauczanie w dwóch j?zykach rozpocz?te od najm?odszych lat pozwala na doskona?? stymulacj? mózgu dziecka, wspomaga koncentracj? oraz rozwija pami??. Zalet? nauczania dwuj?zycznego jest równie? fakt, ?e dzieci niezwykle szybko zaczynaj? bardzo dobrze rozumie? j?zyk obcy, chocia? pocz?tkowo spontanicznie si? w nim nie wypowiadaj?. W toku dalszej edukacji uzyskuj? one jednak du?o wi?kszy stopie? swobody w pos?ugiwaniu si? tym j?zykiem, ni? uczestnicy „tradycyjnych” lekcji i kursów j?zykowych. Dzieje si? tak, ?e j?zyk obcy u?ywany do codziennych kontaktów, staje si? naturalnym j?zykiem komunikacji – uczniowie b?d? zwraca? si? do nauczyciela po niemiecku tak?e w kwestiach organizacyjnych, dotycz?cych ?ycia klasowego, szkolnego.

Nauczanie w dwóch j?zykach w naszej szkole oparte b?dzie na za?o?eniach innowacji pedagogicznej „Szprechaj z nami Krosnoludkami”. Unikatowy program nauczania dwuj?zycznego uwzgl?dnia podstaw? programow? dla edukacji wczesnoszkolnej, jednocze?nie zak?ada realizacj? wybranych tre?ci w j?zyku niemieckim: b?d? to zaj?cia plastyczne, muzyczne, zaj?cia komputerowe i wychowanie fizyczne. Pozosta?e zaj?cia b?d? prowadzone tradycyjnie w j?zyku polskim. J?zyk stanie si? tu narz?dziem do osi?gni?cia konkretnych celów – wygranej w zawodach, namalowania ulubionego zwierz?tka, udzia?u w teatrzyku.

Dzieci dwuj?zyczne: – lepiej radz? sobie w szkole ni? ich rówie?nicy, którzy znaj? jeden j?zyk;

– szybciej i efektywniej ucz? si? innych j?zyków obcych; – s? pewniejsze siebie oraz bardziej wra?liwe wobec innych ludzi i kultur; – potrafi? w sposób bardziej naturalny i obrazowy komunikowa? si? z otoczeniem; – potrafi? si? wyra?a? w sposób bardziej precyzyjny; – wyró?niaj? si? p?ynnym, kreatywnym i elastycznym my?leniem; – maj? wi?ksze szanse w sferze zawodowej.

Dzi?ki innowacji prowadzonej w naszej szkole dzieci przygotowane b?d? do kontynuacji nauczania w dwóch j?zykach na dalszych etapach edukacyjnych w oddzia?ach dwuj?zycznych, których utworzenie jest w planie naszej szko?y od 1 wrze?nia 2017 r.

 

Innowacje „Poznajemy matematyk? i ?wiat przez matematyk?” autorstwa pani Marleny Gieruckiej realizowane s? w klasach czwartych. Celem tego programu jest rozwijanie umiej?tno?ci czytania ze zrozumieniem tekstu matematycznego, a tak?e wdra?anie uczniów do samodzielnego i logicznego my?lenia, wyci?gania wniosków, wi?zania teorii z praktyk?, korelacji z innymi przedmiotami.

 

Program innowacyjny „Odkrywamy ?wiat teatru, muzyki, sztuki…” autorstwa pani Edyty Guzik: modyfikuje, uatrakcyjnia i wzbogaca program nauczania klasyI – III. G?ównym jej celem jest rozwijanie postawy twórczej dziecka, jego wyobra?ni i kreatywno?ci oraz kszta?towanie umiej?tno?ci wspó?dzia?ania w grupie. Uczniowie poprzez zabaw? poznaj? ró?ne formy teatralne i sposoby gry aktorskiej. ?wicz? dykcj?, poruszanie si? po scenie, przygotowuj? rekwizyty i przedstawienia. nike air max weiß nike air max weiß