Innowacje

Innowacja w Przedszkolu

„Każdy artysta zaczynał kiedyś jako amator. 

Ralph Waldo Emerson

 Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i oczekiwaniom wychowanków rozpoczynamy w II półroczu zajęcia innowacyjne „Twórcze przedszkole – twórcze dzieci”.

Wprowadzona w grupach przedszkolnych „Tropiciele” i „Odkrywcy” innowacja ma na celu przede wszystkim rozwijać kreatywność dziecka. Kreatywność to jedna z najbardziej przydatnych człowiekowi w życiu cech. Objawia się poprzez elastyczne myślenie i gotowość podejmowania nowych wyzwań. Pomaga w wielu sytuacjach nie tylko w radzeniu sobie z trudnościami. Im szybciej zaczniemy pomagać w jej rozwijaniu i kształtowaniu, tym lepiej dziecko będzie przygotowane do życia w dzisiejszym świecie. Osoby twórcze myślą w sposób nieszablonowy, co ułatwia dostosowanie się do nowych okoliczności i są zdecydowanie bardziej odważne w działaniu. Zdolność do kreatywnego myślenia to cecha nabyta, nie wrodzona, dlatego można, a nawet trzeba ją w dziecku stale rozwijać i najlepiej to robić już od najmłodszych lat poprzez:

 1. pobudzanie ciekawości dziecka,
 2. propozycje twórczych zabaw,
 3. pochwałę za dobre pomysły,
 4. wsparcie w rozwijaniu pasji.

Wszyscy rodzą się kreatywni. Jednak to czy cecha ta zaniknie lub pozostanie z nami i będzie się rozwijała zależy od sposobu wychowania, edukacji i interakcji z otoczeniem. Przede wszystkim starajmy się motywować do działania, unikajmy nadmiernej krytyki, która negatywnie wpływa na dziecko. Zachęcajmy dzieci do różnorodnych form spędzania wolnego czasu, unikajmy utartych schematów, zastępujmy oglądanie telewizji i granie na komputerze innymi propozycjami. Możliwości jest wiele, warto więc spróbować.

Dziecięcy świat może być radosny, przepełniony atmosferą tworzenia, pozwalający rozwinąć skrzydła wyobraźni, ale tylko wtedy, gdy otoczenie będzie równie kreatywne. Współczesne pojęcie twórczości, której cechą jest bliżej nieokreślona nowość, mówi, że twórcą może być każdy. Człowiek jest twórczy, gdy nie ogranicza się do powtarzania czy naśladowania a daje coś od siebie. Osoby myślące w sposób twórczy, mają dużo pomysłów, są kreatywne, odkrywają więcej nowatorskich rozwiązań. Charakterystyczną cechą myślenia twórczego jest umiejętność zestawiania zagadnień różniących się od siebie, łatwość dostrzegania tego, co dla innych jest niezauważalne.

Cele ogólne innowacji:

 • wspieranie kompleksowego rozwoju dzieci;
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań;
 • rozwijanie wytrwałości w rozwiązywaniu problemów, w przeprowadzaniu eksperymentów i w eksploracji świata;
 • wyzwolenie radości z efektów własnej działalności;
 • rozwijanie logicznego myślenia i dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych;
 • rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem,  zjawiskami w nim zachodzącymi oraz wytworami działań człowieka;
 • umożliwienie wyrażania (za pomocą efektów własnej twórczości) przeżyć i wiedzy
  o świecie;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez sztukę;
 • rozwijanie wyobraźni, wrażliwości, empatii poprzez wcielanie się w role literackie będące wzorem wychowania i etyki;
 • kształtowanie u dzieci odporności i dojrzałości emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych trudnych sytuacjach;
 • rozwijanie umiejętności społecznych w budowaniu poprawnych relacji z „samym sobą”, innymi dziećmi i dorosłymi;
 • podnoszenie poczucia własnej wartości, świadomości własnych umiejętności
  i możliwości rozwoju;
 • uświadomienie różnic w umiejętnościach różnych ludzi;
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technikami i formami plastycznymi;
 • wzmacnianie współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • poznaje swoje możliwości i zainteresowania;
 • uczy się samoakceptacji oraz akceptacji innych ludzi;
 • odbiera i rozumie informacje przekazywane przez werbalne i niewerbalne środki wyrazu;
 • uczy się wyrażać swoje emocje w różnych formach działania;
 • uczy się działania i współpracy w grupie;
 • usprawnia motorykę małą i dużą;
 • rozwija pamięć, wyobraźnię i fantazję;
 • poprawia werbalizację i komunikację;
 • uczy się radzenia sobie z emocjami i problemami;
 • kształci zdolności poznawcze: zmysł obserwacji, pamięć, wyobraźnię, myślenie;
 • pogłębia posiadaną wiedzę;
 • zdobywa nowe umiejętności i doświadczenia;
 • uczy się szacunku do innych ludzi.

Mamy nadzieję, że dzięki naszym zajęciom uda nam się zachęcić przedszkolaki do ekspresji twórczej, realizacji swych marzeń i pomysłów. Chcemy rozwijać w dzieciach chęć wewnętrznej motywacji, poczucie sukcesu oraz inspirować do samorozwoju. Dostrzegamy potrzebę umożliwienia każdemu dziecku rozwijania jak największej liczby inteligencji oraz bycia aktywnym, twórczym, myślącym, wrażliwym i otwartym.

 

Autorki

Innowacje w Szkole Podstawowej Nr 10

 

INNOWACJA ORGANIZACYJNA „SZKOŁA odNOWA”

Od roku szkolnego 2019 / 2020 wdrożyliśmy innowacyjny program Szkoła OdNOWA autorstwa p. Gabrieli Wróbel. Proponuje on uczniom nową organizację pracy – zgodnie z ramowymi planami nauczania muszą odbywać się konkretne lekcje w ściśle określonym wymiarze godzin. Plany lekcji zostały przeorganizowane jednak w ten sposób, że zajęcia odbywają się

 w blokach – po dwie godziny tego samego przedmiotu lub przynajmniej przedmiotów realizujących zbliżone treści. Dzięki temu uczniowie – mając 6 lekcji – pracują z trzema nauczycielami, plecaki są lżejsze, mniej czasu poświęcają na przygotowanie się do zajęć następnego dnia, a ich uwaga nie jest rozproszona ciągłym przeskakiwaniem z tematu na temat.

Innowacja skierowana jest do wszystkich uczniów szkoły – ze szczególnym naciskiem na uczniów klas IV – VIII, ponieważ w klasach wcześniejszych treści i tak realizowane są w zintegrowanych blokach tematycznych. Dzięki budowie pracowni biologicznej i chemicznej, finansowanych ze środków otrzymanych w ramach projektu „Moja wiedza – moja przyszłość” uczniowie na lekcjach będą mieli czas na wykonywanie ciekawych doświadczeń, a dzięki większym możliwościom czasowym – będą mogli wychodzić na lekcje w terenie. Postanowiliśmy też do

minimum ograniczyć zadania domowe – aby nie polegały one na spisywaniu cudzych myśli z Internetu bądź angażowaniu do odrobienia pracy domowej całej rodziny, na rzecz aktywnej pracy na lekcji – w czasie których nie powinno zabraknąć czasu na napisanie wypracowania czy wykonywanie skomplikowanych obliczeń – pod kierunkiem nauczyciela. W okresie wiosennym i wczesną jesienią uczniowie otrzymają też możliwość wychodzenia na podwórko w czasie przerwy do 5. lekcji, by się dotlenić – i z większym efektem przyswajać wiedzę na ostatnich godzinach.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „SZPRECHAJ Z NAMI KROSNOLUDKAMI”

Od roku szkolnego 2017/2018 nasza szkoła ukierunkowana jest na naukę języków obcych. Z dużą skutecznością wdrożyliśmy innowację pedagogiczną, która jest kontynuowana w młodszych klasach – obecnie innowacyjny program nauczania dwujęzycznego realizują dzieci w klasach I – III. W całej Polsce dużą popularnością cieszą się prestiżowe szkoły ukierunkowane na nauczanie w dwóch językach. Dlaczego więc nie udostępnić tak interesującej oferty edukacyjnej naszym dzieciom? Jak wynika z badań, nauczanie w dwóch językach rozpoczęte od najmłodszych lat pozwala na doskonałą stymulację mózgu dziecka, wspomaga koncentrację oraz rozwija pamięć. Zaletą nauczania dwujęzycznego jest również fakt, że dzieci niezwykle szybko zaczynają bardzo dobrze rozumieć język obcy, chociaż początkowo spontanicznie się w nim nie wypowiadają. W toku dalszej edukacji uzyskują one jednak dużo większy stopień swobody w posługiwaniu się tym językiem, niż uczestnicy „tradycyjnych” lekcji i kursów językowych. Dzieje się tak, że język obcy używany do codziennych kontaktów, staje się naturalnym językiem komunikacji – uczniowie będą zwracać się do nauczyciela po niemiecku także w kwestiach organizacyjnych, dotyczących życia klasowego, szkolnego.

Nauczanie w dwóch językach w naszej szkole oparte będzie na założeniach innowacji pedagogicznej „Szprechaj z nami Krosnoludkami” autorstwa pani Elżbiety Korzeniowskiej. Unikatowy program nauczania dwujęzycznego uwzględnia podstawę programową dla edukacji wczesnoszkolnej, jednocześnie zakłada realizację wybranych treści w języku niemiecki

m: będą to zajęcia plastyczne, muzyczne, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne. Pozostałe zajęcia będą prowadzone tradycyjnie w języku polskim.

Dzieci dwujęzyczne:

– lepiej radzą sobie w szkole niż ich rówieśnicy, którzy znają jeden język;

– szybciej i efektywniej uczą się innych języków obcych;

– są pewniejsze siebie oraz bardziej wrażliwe wobec innych ludzi i kultur;

– potrafią w sposób bardziej naturalny i obrazowy komunikować się z otoczeniem;

– potrafią się wyrażać w sposób bardziej precyzyjny;

– wyróżniają się płynnym, kreatywnym i elastycznym myśleniem;

– mają większe szanse w sferze zawodowej.