Historia szkoły (SP10)

    Historia szko?y Podstawowej Nr 10 w Kro?nie

Wszystko zacz??o si? 23 sierpnia 1976 roku, kiedy to kro?nie?skie w?adze o?wiatowe przekaza?y dzieciom
i m?odzie?y nowy, pi?kny budynek szkolny na Osiedlu Tysi?clecia, przy ulicy Krakowskiej 33.

Kalendarium szko?y:

 • 1 wrze?nia 1976 r. – uroczysta inauguracja pierwszego roku szkolnego przez dyrektora Józefa Bia?asa, funkcj? zast?pcy sprawuje pani Anna Luba?, grono pedagogiczne liczy 26 nauczycieli, a progi nowej szko?y przekracza ponad 700 uczniów;
 • 1 kwietnia 1977 r. – pierwsza wizytacja Kuratorium O?wiaty i Wychowania wypada pozytywnie;
 • 1 wrze?nia 1977 r. – zmiana na stanowisku wicedyrektora, obejmuje je pani Stanis?awa Ekiert, grono liczy 28 nauczycieli a w oddzia?ach uczy si? 731 uczniów;
 • 8 wrze?nia 1977 – spotkanie z redakcj? „Szklanego Zag??bia”, zaczyna si? wspó?praca szko?y z Hut? Szk?a Gospodarczego;
 • rok szkolny 1977/78 – oddanie do u?ytku sali gimnastycznej, pierwsze sukcesy i zaj?cie II miejsca
  w Wojewódzkich Mistrzostwach Szachowych przez uczennic? klasy V b;
 • 1 wrze?nia 1978 r. – w szkole uczy si? 806 dzieci w 26 oddzia?ach i oddziale przedszkolnym;
 • pa?dziernik 1978 r. – szko?a otrzymuje audiometr do nauki j?zyków obcych, jeste?my pierwsz? szko?? w Kro?nie tak dobrze wyposa?on?;
 • rok szkolny 1978/79 reprezentacja Szko?y Podstawowej Nr 10 bierze udzia?   w IV Mistrzostwach Polski Szkó? Podstawowych w szachach i zajmuje   IV miejsce w Polsce;
 • rok szkolny 1980/81 reprezentacja szko?y uczestniczy w II Mi?dzynarodowym Turnieju Szachowym
  w Iwoniczu Zdroju i zajmuje najwy?sze miejsce w?ród dru?yn polskich, ponadto uczennica klasy VII a zostaje laureatem  XII Ogólnopolskiej Olimpiady J?zyka Rosyjskiego;

 

 • od 28 czerwca do 8 lipca 1981 r. uczennica klasy VII a reprezentuje Polsk? na IV Mi?dzynarodowej Olimpiadzie w Moskwie;
 • 1 wrze?nia 1982 r. stanowisko dyrektora obejmuje pan Wojciech Orszykowski, zast?pcami s? pani Wies?awa Wojnar i pan Boles?aw Bara?ski, w szkole pracuje ju? 42 nauczycieli;
 • 19 stycznia 1983 r. – ma miejsce spotkanie z wi??niem obozu koncentracyjnego, aktorem scen warszawskich – Augustem Kowalczykiem;
 • 12 grudnia 1983 r. – dru?yna dziewcz?t zaj??a II miejsce na 30 dru?yn w VIII Mi?dzynarodowym Turnieju Szachowym w Pradze;
 • 15 marca 1984 r. – podj?cie przez Rad? Pedagogiczn? uchwa?y o nadaniu szkole imienia kapitana Stanis?awa Betleja;
 • 14 lutego 1984 r. – rozpocz??a si? w szkole Kampania „Bohater”, w któr? zaanga?owali si? nauczyciele, Samorz?d Uczniowski i harcerze;
 • 8 maja 1985 r. – nadanie szkole imienia kpt. Stanis?awa Betleja – uczestnika Kampanii Wrze?niowej 1939 r. oraz antyhitlerowskiej konspiracji w szeregach ZWZ i AK;
 • od roku szkolnego 1985/86 rozpoczyna si? budowa dwóch szkolnych boisk sportowych, jednego
  o pod?o?u mi?kkim, trawiastym oraz drugiego – asfaltowego o wymiarach 20/40 m;

 

 • od 1986 roku rozpoczyna dzia?alno?? szkolne ko?o PTSM pod opiek? pani Heleny Habrat, które cyklicznie organizuje rajdy wiosenne i jesienne oraz obozy narciarskie w czasie ferii zimowych. Na górze „Winiarskiej” w Iwoniczu Zdroju wielu wychowanków stawia pierwsze kroki na nartach.
  W czasie wakacji wielu uczniów kro?nie?skich szkó? uczestniczy w rajdach turystyczno- krajoznawczych;
 • od 1 wrze?nia 1988 r. na stanowisku dyrektora rozpoczyna prac? pan Henryk Bogacz, jego zastepcy to panie Wies?awa Wojnar i Alicja Wulf – Bo?ek;
 • listopad 1988 r. – decyzj? w?adz o?wiatowych uczniowie Szko?y Podstawowej Nr 10 reprezentuj? szko?? w telewizyjnym Konkursie „Rambit” i odnosz? zwyci?stwo;
 • rok szkolny 1990/91 – oddanie do u?ytku klasopracowni do j?zyka angielskiego;
 • rok szkolny 1991/92 uczestniczymy w mi?dzynarodowym projekcie ekologicznym badania zanieczyszcze? powietrza „Air Pollution Projekt Europe” wspieranym, monitorowanym
  i koordynowanym przez Norweskie Towarzystwo Ochrony Przyrody w Oslo;
 • 30 kwietnia 1992 r. – Rada Miasta przyj??a uchwa?? o nadaniu ulicy przy której znajduje si? szko?a im. Jana i Stanis?awa Magurów;
 • 1 wrze?nia 1993 r. – przy szkole powstaje oddzia? dla dzieci z wad? s?uchu, pracuj? z nimi pani Ma?gorzata Sieniawska i Zdzis?awa Firlej – logopeda;
 • grudzie? 1994 r. – spontanicznie przy??czyli?my si? do akcji Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy;
 • kwiecie? 1995 – 50 rocznica ?mierci patrona szko?y i uroczyste spotkanie uczniów z bratem i bratow? kapitana – pani? Bronis?aw? Betlej;
 • rok szkolny 1996/97 zmiana na stanowisku wicedyrektora szko?y – ?egnamy pani? Wies?aw? Wojnar, a jej miejsce zajmuje pani Michalina Filipczak;
 • 10 pa?dziernika r. – uroczyste obchody 25 lecia istnienia szko?y. Przez te lata 138 uczniów zdoby?o tytu?y laureatów Konkursów Przedmiotowych we wszystkich dziedzinach: w literaturze i j?zyku ojczystym, w matematyce, fizyce, chemii, biologii, geografii, a tak?e w sporcie, turystyce,
  w konkursach plastycznych, muzycznych i technicznych oraz turniejach szachowych;
 • kwiecie? 1997 r. – spotkanie z sybiraczk? – pani? Barbar? Powro?nik;
 • 3 – 4 marca 1998 r. – pierwsze próbne badanie kompetencji w szkole pod czujnym okiem kamery Telewizji Rzeszów;
 • 16 maja 1998 r. – ods?oni?cie tablicy pami?tkowej po?wi?conej Janowi  i Stanis?awowi Magurom na budynku szko?y – „W Ho?dzie Bohaterom Hufca”;
 • 17 maja 1998 r. – wizyta w szkole siostry harcerzy – bohaterów – pani Marii Magury – Witkowskiej;
 • 1 wrze?nia 1999 r reforma edukacji i pocz?tek wspó?istnienia w jednym budynku dwóch szkó?, Szko?y Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2;
 • od 1 wrze?nia 2001 r. obowi?zki wicedyrektora po pani M. Filipczak obejmuje pani Julita Kara? – Klimek;
 • kwiecie? 2002 r. – pierwszy ogólnopolski sprawdzian kompetencji dla uczniów klas szóstych;
 • 1 wrze?nia 2005 r. – zmiana dyrektora szko?y, odchodzi pan Henryk Bogacz   a obowi?zki przejmuje pani Marta Janas. Szko?a Podstawowa Nr 10 wchodzi  w sk?ad Miejskiego Zespo?u Szkó? Nr 1 wraz
  z Gimnazjum Nr 2  i Przedszkolem Miejskim Nr 2;
 • 2006 rok – uroczyste obchody 30 – lecia szko?y. Jeste?my dumni ze 140 laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych;
 • rok szkolny 2007/2008 – nagrody Prezydenta Miasta Krosna otrzymali uczniowie klasy VI a i klasy VI b;
 • 1 wrze?nia 2008 r. – obj?cie stanowiska dyrektora szko?y przez pani? Marlen? Gieruck?, wicedyrektorem zostaje pani Bo?ena Cyran;
 • lata 2008 – 2011 – budynek szko?y obj?ty jest kompleksow? termomodernizacj? budynków o?wiatowych w Kro?nie;
 • rok szkolny 2009/2010 – specjalne wyró?nienie Prezydenta Miasta Krosna dla uczennicy z klasy VI b wraz z zespo?em „Gracja”;
 • rok 2010/2011 wyró?nienie Prezydenta Miasta Krosna dla uczennicy klasy   VI b i ucznia klasy VI a za osi?gni?cia w turystyce;
 • rok 2011/2012 – wyró?nienie Prezydenta Miasta Krosna dla ucznia klasy VI a;
 • rok szkolny 2011/2012 – oddanie do u?ytku nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego. Ponadto szko?a posiada si?owni?, gabinet rehabilitacji ruchowej i nowoczesny plac zabaw dla dzieci m?odszych;
 • 26 czerwca 2012 r. – uzyskanie przez SP certyfikatu „Szko?a bez przemocy”;
 • rok szkolny 2012/2013 – uzyskanie przez SP 10 i G 2 certyfikatu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szko?a z klas? 2.0”;
 • 17 wrze?nia 2012 r. – zakup sprz?tu komputerowego i multimedialnego w ramach programu „Cyfrowa Szko?a”;
 • 2013 r. – wprowadzenie e-dziennika, rodzice mog? na bie??co monitorowa? post?py dziecka;
 • 25 marca 2013 r. – szko?a uzyska?a certyfikat spo?ecznie zaanga?owanej placówki w ogólnopolsk? kampani? „Wszystkie Kolory ?wiata” zorganizowan? przez UNICEF;
 • 25 maja 2013 r. – wizyta w szkole pani minister Joanny Berdzik, spotkanie   z rodzicami
  i podzi?kowanie dyrekcji za przygotowanie szko?y do przyj?cia dzieci sze?cioletnich;
 • 1 czerwca 2013 r. – uzyskanie dyplomu uznania za udzia? w akcji „Ca?a Polska czyta dzieciom”;
 • rok szkolny 2013/2014 – uczestnictwo w projekcie Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej „Aktywna Edukacja”;
 • czerwiec 2014 r. – uzyskanie certyfikatu uko?czenia I edycji programu  „WF z klas?”;
 • czerwiec 2014 r. – uzyskanie certyfikatu „Szko?y Gotowej na TIK”;
 • 9 grudnia 2015 r. – ewaluacja zewn?trzna prowadzona przez wizytatorów Kuratorium O?wiaty
  w Rzeszowie wypada bardzo dobrze i oceniona jest na stopie? wysoki;
 • 1 wrze?nia 2016 r. – szko?a istnieje ju? 40 lat;
 • rok 2016/2017 – przy szkole dzia?a Gromada Zuchowa prowadzona przez pani? Janin? Frydrych.

 

  canada goose kinder canada goose kinder