Atuty Przedszkola

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Kro?nie jest przystosowane do aktualnych potrzeb dzieci i rodziców. Znajduje si? w ?rodku osiedla w budynku pi?trowym.

Atuty przedszkola:

 • atrakcyjna lokalizacja w pobli?u szko?y i przychodni, dobre po??czenie komunikacyjne z innymi cz??ciami miasta,
 • od roku szkolnego 2012/2013 w przedszkolu znajduje si? oddzia? ??obkowy, dzi?ki czemu rodzice mog? w jednym miejscu pozostawia? swoje pociechy w ró?nym wieku od szóstego miesi?ca ?ycia do sze?ciu lat,
 • wykwalifikowana kadra – odpowiednio dobrany zespó? kompetentnych nauczycieli o wysokich kwalifikacjach i do?wiadczeniu pedagogicznym- fachowej pomocy udzielaj? dzieciom nauczyciele specjali?ci terapii pedagogicznej oraz logopedii,
 • bogata baza pomocy i zabawek dostosowanych do wieku, potrzeb i zainteresowa? dzieci,
 • estetyczne, barwnie urz?dzone sale i pomieszczenia przedszkolne,
 • du?y ogród ze sprz?tem rekreacyjnym,
 • smaczne wy?ywienie przygotowane zgodnie z wymogami i dostosowane do potrzeb dzieci z problemami zdrowotnymi,
 • w ramach zaj?? dodatkowych prowadzone s? zaj?cia z j?zyka angielskiego, rytmiki, ta?ca i logorytmiki.

 

W naszym przedszkolu:

 • stwarzamy dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju,
 • wspieramy dzia?ania dziecka w ró?nych dziedzinach aktywno?ci,
 • rozbudzamy zainteresowania otaczaj?cym ?wiatem przyrodniczym, technicznym, spo?ecznym,
 • budzimy wiar? wychowanków we w?asne si?y i mo?liwo?ci,
 • wdra?amy do przestrzegania norm spo?ecznych,
 • dbamy o bezpiecze?stwo dzieci ucz?c w?a?ciwych zachowa? w otaczaj?cym ?wiecie.

nike air max weiß nike air max weiß