Historia gimnazjum

Historia Gimnazjum  Nr 2 w Kro?nie

Akt za?o?ycielski Gimnazjum Nr 2 w Kro?nie zosta? podpisany przez Przewodnicz?cego Zarz?du Miasta Romana Zimk? 15 kwietnia 1999 roku, a dzia?alno?? placówka rozpocz??a 1 wrze?nia tego roku. Powstanie gimnazjów by?o jednym z etapów reformy edukacji. Na czele szko?y stan??a Dyrektor Szko?y mgr in?. Michalina Józefowicz, która organizowa?a j? od podstaw. Nauk? w pierwszym roku istnienia placówki rozpocz??o 138 uczniów, którzy ucz?szczali do pi?ciu oddzia?ów, a grono pedagogiczne tworzy?o 18 pedagogów.

Ju? w pierwszym roku istnienia gimnazjum uczniowie odnie?li pierwsze sukcesy w konkursach, zaistnieli na deskach sceny Kro?nie?skiego Domu Kultury i w lokalnych mediach („Nowiny”, „Podkarpacie”).  W kolejnych latach placówka si? rozrasta?a. Przybywa?o uczniów i nauczycieli. Powi?ksza?a i polepsza?a si? baza szko?y. 1 wrze?nia 2000 r. rozpocz??a dzia?anie pierwsza pracownia komputerowa. Zosta? utworzony etat wicedyrektora szko?y. Funkcj? t? sprawowa?a mgr in?. Ewelina ?li?, a nast?pnie mgr Bo?ena Cyran.

W maju 2001 roku Sebastian Filipczak zosta? finalist? programu „We wn?trzu stacji kosmicznej” przygotowanego przez stacj? Discovery Channel i PAN.

3 wrze?nia 2001 roku rozpocz?? si? trzeci rok pracy gimnazjum. Spo?eczno?? szkoln? tworzy?o 407 uczniów i 36 nauczycieli.

14 – 15 maja 2002 roku odby? si? pierwszy egzamin gimnazjalny, a uczniowie naszej szko?y uzyskali najlepszy wynik w mie?cie.

21 czerwca 2002 roku pierwsi absolwenci opu?cili mury Gimnazjum Nr 2 w Kro?nie.

23 kwietnia 2004 roku uczniowie zaprezentowali Szwecj? w ramach inicjatywy „Piknik 25 pa?stw”. Impreza odby?a si? na kro?nie?skim Rynku, a nasze stoisko zdoby?o III miejsce.

1 wrze?nia 2005 roku Gimnazjum Nr 2, na podstawie uchwa?y Rady Miasta Krosna, rozpocz??o dzia?alno?? w sk?adzie Miejskiego Zespo?u Szkó? Nr 1 w Kro?nie, w sk?ad którego wchodzi równie? Szko?a Podstawowa Nr 10 w Kro?nie.

1 wrze?nia 2005 roku w zespole (gimnazjum) rozpocz?? prac? nowy Dyrektor mgr Marta Janas. Na funkcj? wicedyrektora zosta?a powo?ana mgr Julita Kara? – Klimek.

2 czerwca 2006 roku uczniowie zaprezentowali Austri? w ramach inicjatywy „Piknik 25 pa?stw”. Impreza odby?a si? na kro?nie?skim Rynku.

5 czerwca 2007 roku reprezentacja szko?y zaj??a 2-miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ekonomicznym „Gimnazjalne potyczki”, który odby? si? w Warszawie w siedzibie Narodowego Banku Polskiego.

Wrzesie? 2007 roku gimnazjum przyst?pi?o do realizacji projektu CEO i Polsko – Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci „Szko?a Ucz?ca Si?”. Jednym z elementów tego projektu jest wdro?enie Oceniania Kszta?tuj?cego.

Od 1 marca 2008 roku funkcj? Dyrektora sprawuje mgr in?. Marlena Gierucka. Stanowisko wicedyrektora ponownie obj??a mgr Bo?ena Cyran. Przez nast?pne kilka lat w budynku trwa? pernamentny remont. Odnowiono elewacj?, ocieplono dach, wymieniono okna i wymiennikowni? ciep?a. Odmalowano sale lekcyjne i po?o?ono nowe pod?ogi. Zakupiono tablice interaktywne, projektory, wizualizery, stworzono dodatkowe pracownie komputerowe i nowoczesne pracownie j?zykowe.

17 czerwca 2008 roku zosta?y przyznane Nagrody Prezydenta Miasta Krosna dla uczniów gimnazjum T. Goneta i M. Ska?by

14 pa?dziernika 2009 roku Gimnazjum Nr 2 obchodzi?o skromny jubileusz – 10 lat istnienia.

12 kwietnia 2010 roku po tragicznym wypadku w Smole?sku i ?mierci Prezydenta RP oraz wielu dygnitarzy polskich nauczyciele i uczniowie z?o?yli wpis w Ksi?dze Kondolencyjnej wy?o?onej w RCKP w Kro?nie.

W kwietniu 2010 roku otrzymali stypendia naukowe Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Podkarpackiego uczniowie naszego gimnazjum K. Jakóbski i A. Pelczar.

23 czerwca 2010 roku na gali „Primus inter pares” uczniowie Gimnazjum Nr 2 otrzymali nagrody Prezydenta Miasta Krosna (J. Ahaddad – II stopnia, a A. J?drzejczyk i A. Pelczar – III stopnia) za wysokie osi?gni?cia w konkursach wiedzy.

10 listopada 2010 roku szko?a wzbogaci?a si? w zupe?nie nowe boisko wielofunkcyjne. Na otwarcie przyby?o wielu znamienitych go?ci z Prezydentem Miasta Krosna Piotrem Przytockim na czele.

11 marca 2011 roku uczniowie P. Ho?da, A. Pelczar i F. Sawicki odnie?li sukcesy na XII Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Ekonomicznej w Pi?czowie.

Czerwiec 2011 roku uczniowie Gimnazjum Nr 2 w up?ywaj?cym roku szkolnym zdobyli a? pi?? tytu?ów laureata i trzy tytu?y finalisty Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora O?wiaty.

30 listopada 2011 roku odby?o si? spotkanie uczniów szko?y z eurodeputowanym T. Por?b?  i pos?em na Sejm RP  P. Babinetzem. Go?cie patronowali konkursowi historycznemu organizowanemu przez nasze gimnazjum.

1 czerwca 2012 roku uczennice gimnazjum D. Duda i G. Lipka zrealizowa?y mandat na obrady XVIII Sesji Dzieci i M?odzie?y w Warszawie.

11 stycznia 2013 roku uczennica K. Rogala zosta?a finalist? II edycji Ogólnopolskiego Konkursu J?zykowego Ojczyzna Polszczyzna.

25 marca 2013 roku szko?a wzbogaci?a si? o Certyfikat Spo?ecznie Zaanga?owanej Placówki „Wszystkie kolory ?wiata” wydany przez UNICEF.

1 czerwca 2013 roku reprezentacja gimnazjum w sk?adzie K. Rogala i S. Kozielec wzi??a udzia? w obradach Sejmu Dzieci i M?odzie?y (by?a to nagroda za realizacj? projektu „Lokalny ekorozwój”).

18 czerwca 2013 roku Filip Sawicki otrzyma? za wysokie osi?gni?cia w konkursach wiedzy nagrod? Prezydenta Miasta Krosna III stopnia.

W sierpniu 2013 roku zosta? przyznany placówce certyfikat CEO i Gazety Wyborczej „Szko?a z klas?”.

W grudniu 2013 roku za zrealizowanie programu CEO gimnazjum otrzyma?o tytu? „WF z klas?”.

Marzec 2014 roku – mamy w tym roku, a? trzech laureatów i dwóch finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora O?wiaty.

Szko?? w okresie swego istnienia odwiedzi?o wielu znamienitych go?ci, w?ród których byli wielokrotnie prezydenci miasta Krosna (np. 2010 r.), czy przedstawiciele MEN (podsekretarz stanu Joanna Berdzik w 2013 r.).

W ramach wycieczek i konkursów uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Kro?nie zwiedzili Polsk? od Bieszczadów po Warszaw? i od Warszawy po Bruksel? (np. 2012 r.).

W Gimnazjum Nr 2 zawsze na pierwszym miejscu stawiano mo?liwo?? zapewnienia wszechstronnego rozwoju wychowanków wedle najlepszych metod dydaktyki i wychowania.

  canada goose jacke damen canada goose jacke damen