Harmonogram Spotkań

Wywiadówki ogólnoszkolne 28 wrze?nia 2017r.,

23 listopada 2017r.,

25 stycznia 2018r.,

26 kwietnia 2018r.

Wychowawcy, nauczyciele
„Dni otwarte” – spotkania indywidualne
z wychowawcami
 Wed?ug potrzeb  

Wychowawcy

 

„Dni otwarte” – spotkania indywidualne
z wychowawcami
10 maja 2018r. – tylko
z rodzicami uczniów zagro?onych ocen? niedostateczn?, nieklasyfikowaniem lub zachowaniem nagannym.
Wychowawcy

  air max schwarz air max schwarz