Koncepcja Pracy

Szanowni Pa?stwo,

Placówka nasza dzia?a zgodnie z przyj?t? przez rad? pedagogiczn? w?asn? koncepcj? pracy, uwzgl?dniaj?c? potrzeby rozwojowe dzieci, specyfik? pracy przedszkola lub szko?y oraz zidentyfikowane oczekiwania ?rodowiska lokalnego. Z jej tre?ci?, Programem Wychowawczym i Profilaktycznym zostali?cie Pa?stwo zapoznani na pierwszym zebraniu z rodzicami, które odby?o si? we wrze?nia br. Koncepcja pracy musi by? powszechnie znana rodzicom i przez nich akceptowana. W zwi?zku z powy?szym uprzejmie Pa?stwa prosz? o wyra?anie opinii i uwag wzgl?dem proponowanych przez dyrektora i nauczycieli dzia?a? s?u??cych jej realizacji. Wszelkie uwagi i spostrze?enia mo?na kierowa? do wychowawców za pomoc? komunikatora w iPrzedszkolu lub iDzienniku lub osobi?cie.

z powa?aniem

Marlena Gierucka

Koncepcja pracy na lata 2015 – 2020

nike air max thea schwarz nike air max thea schwarz