Doradztwo zawodowe

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Wybór przysz?ej szko?y ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej i zawodu  to wa?na decyzja, przed któr? stoi ka?dy ucze? ko?cz?cy szko??. Aby pomóc m?odemu cz?owiekowi w podejmowaniu trafnych decyzji, zgodnych z ich zdolno?ciami, zainteresowaniami i mo?liwo?ciami kluczowe jest zbieranie informacji zarówno na temat w?asnej osoby, jak równie? o ofercie szkó? ?rednich i zawodach.

Poniewa? to w?a?nie rodzice maj? najwi?kszy wp?yw na podejmowanie przez dzieci ró?norodnych decyzji, s? dla wychowawcy i nauczyciela doradcy zawodowego nieocenionym partnerem. Zach?camy wi?c do wspó?pracy wszystkich rodziców w zakresie wspierania swoich dzieci w dokonywanych wyborach i korzystaniu z materia?ów umieszczonych w niniejszej zak?adce.

W tym miejscu zamieszczamy informacje i materia?y na temat orientacji edukacyjno-zawodowej oraz linki do stron, które mog? pomóc Pa?stwu w realizacji dzia?a? z zakresu doradztwa zawodowego.

Zapraszamy do zapoznania si? z nimi.

https://www.ore.edu.pl/kszta%c5%82cenie-zawodowe-i-ustawiczne/7359-filmy

http://www.wybieramzawod.pl/filmy-dla-dzieci-mlodziezy-rodzicow

 

Kwestionariusz Predyspozycji i Zainteresowa? Zawodowych

Test do badania predyspozycji i zainteresowa?

 

MÓJ WYMARZONY ZAWÓD

Jednym z dzia?a? podj?tych w ramach Wewn?trzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego by?o spotkanie uczniów klasy V A i VI A  z grup? siódmoklasistów, które mia?o miejsce w ostatni wtorek, czyli 16 stycznia 2018 r. w naszej szkole. Uczniowie klasy VII A przedstawili prezentacje  na temat „Mój wymarzony zawód”, które wcze?niej przygotowali na zaj?cia doradztwa zawodowego. M?odsi koledzy i kole?anki mieli mo?liwo?? zapozna? si? z wybranymi zawodami takimi jak np.: kosmetyczka, trenerka psów policyjnych i ratowniczych, dekorator wn?trz, stra?ak, nauczyciel i trenerka judo. Uczniowie dowiedzieli si?, mi?dzy innymi, jakie kwalifikacje s? potrzebne do wykonywania danej profesji, zdobyli informacje o mo?liwo?ciach kszta?cenia si? w danym zawodzie, warunkach pacy, przewidywanych zarobkach i mo?liwo?ciach dalszego rozwoju.

Spotkanie odby?o si? w mi?ej atmosferze, a wyst?pienia siódmoklasistów nagradzano gromkimi brawami.

Szkolny doradca zawodowy

Bernadetta Pelczar

 

  michael kors bolsos michael kors bolsos