Konkurs „Niemiecka poezja dla najmłodszych”

30 maja 2018r. odby? si? konkurs „Niemiecka poezja dla najm?odszych”, w którym udzia? wzi??o o?miu uczniów klasy I a – innowacyjnej klasy dwuj?zycznej z j?zykiem niemieckim.

Wszyscy uczniowie z du?ym zaanga?owaniem , odwa?nie i bez tremy  recytowali wylosowane kilka tygodni wcze?niej wiersze w j?zyku niemieckim. Jury oceniaj?ce uczestników bra?o pod uwag? opanowanie tekstu, wyrazisto?? i poprawno?? wymowy, intonacj?, gest sceniczny. Dzieci zaprezentowa?y si? niezwykle profesjonalnie. Po dokonaniu oceny wyst?pów, jury wy?oni?o nast?puj?cych zwyci?zców:

Miejsce I – Mi?osz Nykiel

Miejsce II- Milena Owoc

Miejsce III – Aleksandra Ko?cielniak

Wszystkim jednak uczestnikom gratulujemy odwagi, poniewa? nie ka?dy z nas w tak m?odym wieku potrafi? recytowa? wiersze w j?zyku niemieckim!

Konkurs „Niemiecka poezja dla najmłodszych”

  joyas de pandora joyas de pandora

ŚWIĘTO FLAGI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2

Zbli?aj?ce si? ?wi?to Flagi nasze Przedszkole postanowi?o uczci? poprzez organizacj? Konkursu pie?ni patriotycznej. Spotkanie rozpocz??y dzieci z grupy „S?oneczka” recytacj? wiersza „Mi? Patriota”, który to „przys?uchiwa? si?” prezentacjom pie?ni, przygotowanych przez wszystkie grupy przedszkolne. Radosne spotkanie zako?czy?o si? wspóln? recytacj? wiersza Cz. Janczarskiego „Powiewa flaga”.

ŚWIĘTO FLAGI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR2
pulseras pandora baratas pulseras pandora baratas

II Krośnieński Konkurs Recytatorski

10 kwietnia 2018 r. w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Kro?nie odby? si? II Kro?nie?ski Konkurs Recytatorski.   Szko?? Podstawowa nr 10 w Kro?nie reprezentowa?y dwie uczennice klasy IV a – ?ucja Urba  i Zosia Nycz. ?ucja rozbawi?a wszystkich wierszem K. I. Ga?czy?skiego: „Sen psa”. Zosia wzruszy?a publiczno??  wierszem Barbary Borzymskiej i za wykonanie tego wiersza otrzyma?a  wyró?nienie.  Dziewczynkom gratulujemy ?adnego wyst?pu, gdy? mia?y solidn? konkurencj? – 46 uczestników w grupie wiekowej  klas IV – VI.

II Krośnieński Konkurs Recytatorski
nike air max 90 mujer nike air max 90 mujer

Konkurs recytatorski „Kto ty jesteś? Polak mały”

Znacie wiersze patriotyczne? My znamy i zna je wiele dzieci z naszego przedszkola. Przekonali?my si? o tym podczas  konkursu recytatorskiego poezji patriotycznej, który odby? si? dnia 10 kwietnia w ramach realizacji zada? konkursu „Przedszkole m?odych patriotów”. Wzi?li w nim udzia? przedstawiciele wszystkich grup przedszkolnych, którzy pi?knie recytowali swoje wiersze. Gratulujemy dzieciom, rodzicom oraz wychowawcom, którzy w?o?yli wiele serca i pracy w przygotowanie naszych wychowanków. Dzi?kujemy i jeste?my z Was bardzo dumni…

Konkurs recytatorski „Kto ty jesteś? Polak mały”
joyas pandora joyas pandora

Konkursomania trwa

Konkursowa wiosna w bibliotece w pe?nym rozkwicie. S? ju? pierwsi zwyci?zcy. 15 maja 2017 r. odby? si? drugi etap konkursu czytelniczego w klasach drugich Szko?y Podstawowej:  „Hans Christian Andersen i jego ba?nie”.  Poziom uczestników by? tak wysoki, ?e konieczna by?a dogrywka, która pozwoli?a wy?oni? dwuosobowe dru?yny do tego etapu. Dru?yny mia?y szereg zada? do wykonania przed jury, w którym zasiad?y: pani Urszula Borkowska, pani Edyta Guzik, Patrycja Pietruszka z kl. II a oraz Milena Belczyk z kl. II b. Publiczno?? stanowili koledzy z klas poszczególnych dru?yn, a ca?o?? zorganizowa?a i poprowadzi?a pani bibliotekarka Barbara Markowicz-Betlej. Po zaci?tej walce podliczono punkty, og?oszono zwyci?zców i wr?czono dyplomy oraz nagrody:

I miejsce zaj??a dru?yna klasy II a: Lilianna Lonc Kap?on i Franciszek Urbanek

II miejsce zaj??a dru?yna klasy II b: Wiktoria Bielecka i Adrian Kwolek

Odby?y si? równie? konkursy w klasie IV, V oraz VI Szko?y Podstawowej. Trwa poprawa prac i sumowanie punktów. Zwyci?zcy tych konkursów zostan? przedstawieni i nagrodzeni w najbli?szym czasie.

Zwyci?zcom serdecznie gratulujemy!

Konkurs czytelniczy
nike air max 97 nike air max 97

MISTRZ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

25 maja odby? si? konkurs o tytu? MISTRZA J?ZYKA NIEMIECKIEGO 2017. 22 uczniów klas gimnazjalnych rozwi?zywa?o zadania sprawdzaj?ce ich wiedz? z j?zyka, zarówno gramatyczn? jak i leksykaln?.

Bezkonkurencyjna okaza?a si? uczennica klasy III a – Alicja Skiba, która osi?gn??a wynik 94%, co da?o jest tytu? mistrza klas trzecich, a zarazem mistrza szko?y. Najlepszy wynik       w klasach drugich uzyska? Krystian Kolanko – ucze? klasy II b, w klasie pierwszej natomiast najlepszy by? Daniel P?onka, który to 15 marca br. otrzyma? wyró?nienie w IV Wojewódzkim Konkursie z J?zyka Niemieckiego im. Jacoba i Wilhelma Grimm.

Wszystkim uczestnikom bior?cym udzia? w konkursie gratuluj?, a pozosta?ych uczniów zach?cam do udzia?u w nast?pnej edycji.

nauczyciel j?zyka niemieckiego El?bieta Korzeniowska

air max 90 air max 90

Konkursowa wiosna w bibliotece

Wiosna, to taka pora, kiedy wst?puje w nas niesamowita energia, optymizm i wydaje nam si?, ?e mo?emy „przenosi? góry”. Aby dobrze wykorzysta? i nie zmarnowa? nadmiaru energii naszych uczniów, biblioteka szkolna zaprasza do licznego udzia?u w konkursach czytelniczych. Wystarczy z uwag? przeczyta? ksi??ki wskazane w regulaminach lub przypomnie? sobie ich tre??, aby powalczy? o ciekawe nagrody.

Tematyka konkursów i adresaci:

  1. Wiersze Jana Brzechwy – klasa I
  2. „Hans Christian Andersen i jego ba?nie” – klasy II
  3. Mistrz znajomo?ci „Dzieci z Bullerbyn” – klasy III
  4. „Chc? mie? przyjaciela” – klasa IV
  5. „Wiem, bo czyta?em” – klasa V
  6. „Podziwiam szta?skiego m?odzie?ca” – klasa VI

Regulaminy wszystkich konkursów dost?pne s? w bibliotece oraz przedstawione zostan? poszczególnym grupom wiekowym. nike air max hombre nike air max hombre