Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

4 WRZE?NIA 2017 r.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

 

GODZINA 915 – MSZA ?WI?TA W KO?CIELE FARNYM W KRO?NIE   DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW SZKO?Y PODSTAWOWEJ NR 10    I GIMNAZJUM NR 2 W  KRO?NIE;

GODZINA 1015 –  UROCZYSTE ROZPOCZ?CIE   ROKU  SZKOLNEGO NA SALI GIMNASTYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLAS IV – VII SZKO?Y      PODSTAWOWEJ   I UCZNIÓW    GIMNAZJUM; PO  ZAKO?CZENIU    UROCZYSTO?CI      GODZINA  Z  WYCHOWAWC?  W SALACH    LEKCYJNYCH;

 

GODZINA 1015 –  GODZINA Z WYCHOWAWC? W SALACH LEKCYJNYCH   DLA UCZNIÓW KLAS I – III SP;

 

GODZINA 1100 –  UROCZYSTOSTE  ROZPOCZ?CIE ROKU SZKOLNEGO  NA SALI GIMNASTYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLAS I – III SZKO?Y PODSTAWOWEJ PO??CZONE  Z PASOWANIEM  NA UCZNIA; nike air max blancas nike air max blancas

23 CZERWCA 2017 r.

ZAKO?CZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

GODZINA 8.00

ZAKO?CZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW KLAS I – VI SZKO?Y PODSTAWOWEJ ORAZ KLAS I – II GIMNAZJUM (ZEJ?CIE NA SAL? GIMNASTYCZN? POD OPIEK? WYCHOWAWCÓW);

  

GODZINA 10.00

UROCZYSTE ZAKO?CZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA  UCZNIÓW    KLAS III GIMNAZJUM;

  pandora joyas pandora joyas

II Festiwal Fantastyki

Samorz?d studencki PWSZ w Kro?nie, Blueberrypuddingcake, LuciCon Poland oraz Kro?nie?ski Klub Fantastyki „Elizjum” zapraszaj? 3 czerwca br. godz. 9.00 na II Festiwal Fantastyki. W programie mi?dzy innymi konkursy z nagrodami. Festiwal Fantastyki to spotkanie ludzi z pasj?, którzy chc? o niej opowiedzie? innym i spotka? podobnych sobie pasjonatów. B?dzie okazja, aby przekona? si?, ?e fantastyka mo?e by? ciekawym  pomys?em na hobby.
W programie znalaz?o si? miejsce dla prelekcji, warsztatów i sesji RPG. Oprócz tego, tradycyjnie znajdzie si? bogato zaopatrzony GameRoom i sala z grami planszowymi udost?pnionymi przez grup? Blueberrypuddingcake. Nowo?ci? w porównaniu z poprzedni? edycj? festiwalu, b?dzie konkurs na najciekawsze przebranie zwi?zane z literatur? fantastyczn?, filmami, grami konsolowymi i komputerowymi czy te? mang? i anime.
Podobnie jak w ubieg?ym roku, dla uczestników prelekcji zosta?y przygotowane nagrody w postaci ksi??ek i gier. B?d? one zwi?zane tematycznie z tematyk? wyst?pie?. W?ród uczestników rozlosowana zostanie nagroda g?ówna oraz nagroda za najlepsze zdj?cie z Festiwalu. Ka?dy uczestnik Festiwalu b?dzie móg? odwiedzi? kiermasz, na którym b?dzie mo?na odsprzeda? lub wymieni? filmy, gry, ksi??ki i gad?ety zwi?zane z fantastyk?.
http://www.pwsz.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1392,ii-festiwal-fantastyki.html

nike air max hombre nike air max hombre

Obóz pieszo-rowerowy

Mi?dzyszkolny Klub Sportowy MUKS „Mechanik” Krosno organizuje turystyczny obóz
pieszo-rowerowy.

Termin  – 2.07.2017 r. – 9.07.2017 r.

Miejsce – Kazimierz Dolny

Zapraszamy m?odzie? w wieku 12-18 lat na wspania??, letni?, sportow? przygod?. G?ównym celem realizowanym podczas obozu jest aktywny
i wszechstronny wypoczynek m?odzie?y. Pod opiek? wykwalifikowanej kadry uczestnicy obozu letniego b?d? mieli mo?liwo?? rozwijania swojego potencja?u. Obóz pieszo-rowerowy organizowany jest dla m?odzie?y, która lubi je?dzi? na rowerze, posiada poczucie humoru, potrafi przez kilka dni by? samodzielnym. Stacjonujemy w Kazimierzu Dolnym i st?d b?dziemy „wyskakiwa?” na wycieczki piesze i rowerowe. Ze wzgl?du na rekreacyjny charakter obozu przewidziane s? równie? inne ciekawe zaj?cia np. zaj?cia sportowe na ?wie?ym powietrzu,  wyj?cia na basen, imprezy kulturalne (konkursy, quizy, gry i zabawy ?wietlicowe) … i takie ró?ne fajne rzeczy.

Szczegó?owe informacje na temat obozu, dzia?alno?ci klubu i organizowanych
w poprzednich latach imprez na stronie klubu:

http://www.muksmechanik.pl/

Informacje i zapisy: 502325037- Artur, 694434759 – Grzegorz

 

 

 

 

 

  pagina oficial de pandora pagina oficial de pandora