23 CZERWCA 2017 r.

ZAKO?CZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

GODZINA 8.00

ZAKO?CZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW KLAS I – VI SZKO?Y PODSTAWOWEJ ORAZ KLAS I – II GIMNAZJUM (ZEJ?CIE NA SAL? GIMNASTYCZN? POD OPIEK? WYCHOWAWCÓW);

  

GODZINA 10.00

UROCZYSTE ZAKO?CZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA  UCZNIÓW    KLAS III GIMNAZJUM;

  pandora joyas pandora joyas

II Festiwal Fantastyki

Samorz?d studencki PWSZ w Kro?nie, Blueberrypuddingcake, LuciCon Poland oraz Kro?nie?ski Klub Fantastyki „Elizjum” zapraszaj? 3 czerwca br. godz. 9.00 na II Festiwal Fantastyki. W programie mi?dzy innymi konkursy z nagrodami. Festiwal Fantastyki to spotkanie ludzi z pasj?, którzy chc? o niej opowiedzie? innym i spotka? podobnych sobie pasjonatów. B?dzie okazja, aby przekona? si?, ?e fantastyka mo?e by? ciekawym  pomys?em na hobby.
W programie znalaz?o si? miejsce dla prelekcji, warsztatów i sesji RPG. Oprócz tego, tradycyjnie znajdzie si? bogato zaopatrzony GameRoom i sala z grami planszowymi udost?pnionymi przez grup? Blueberrypuddingcake. Nowo?ci? w porównaniu z poprzedni? edycj? festiwalu, b?dzie konkurs na najciekawsze przebranie zwi?zane z literatur? fantastyczn?, filmami, grami konsolowymi i komputerowymi czy te? mang? i anime.
Podobnie jak w ubieg?ym roku, dla uczestników prelekcji zosta?y przygotowane nagrody w postaci ksi??ek i gier. B?d? one zwi?zane tematycznie z tematyk? wyst?pie?. W?ród uczestników rozlosowana zostanie nagroda g?ówna oraz nagroda za najlepsze zdj?cie z Festiwalu. Ka?dy uczestnik Festiwalu b?dzie móg? odwiedzi? kiermasz, na którym b?dzie mo?na odsprzeda? lub wymieni? filmy, gry, ksi??ki i gad?ety zwi?zane z fantastyk?.
http://www.pwsz.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1392,ii-festiwal-fantastyki.html

nike air max hombre nike air max hombre

Obóz pieszo-rowerowy

Mi?dzyszkolny Klub Sportowy MUKS „Mechanik” Krosno organizuje turystyczny obóz
pieszo-rowerowy.

Termin  – 2.07.2017 r. – 9.07.2017 r.

Miejsce – Kazimierz Dolny

Zapraszamy m?odzie? w wieku 12-18 lat na wspania??, letni?, sportow? przygod?. G?ównym celem realizowanym podczas obozu jest aktywny
i wszechstronny wypoczynek m?odzie?y. Pod opiek? wykwalifikowanej kadry uczestnicy obozu letniego b?d? mieli mo?liwo?? rozwijania swojego potencja?u. Obóz pieszo-rowerowy organizowany jest dla m?odzie?y, która lubi je?dzi? na rowerze, posiada poczucie humoru, potrafi przez kilka dni by? samodzielnym. Stacjonujemy w Kazimierzu Dolnym i st?d b?dziemy „wyskakiwa?” na wycieczki piesze i rowerowe. Ze wzgl?du na rekreacyjny charakter obozu przewidziane s? równie? inne ciekawe zaj?cia np. zaj?cia sportowe na ?wie?ym powietrzu,  wyj?cia na basen, imprezy kulturalne (konkursy, quizy, gry i zabawy ?wietlicowe) … i takie ró?ne fajne rzeczy.

Szczegó?owe informacje na temat obozu, dzia?alno?ci klubu i organizowanych
w poprzednich latach imprez na stronie klubu:

http://www.muksmechanik.pl/

Informacje i zapisy: 502325037- Artur, 694434759 – Grzegorz

 

 

 

 

 

  pagina oficial de pandora pagina oficial de pandora

ODZIAŁ DWUJĘZYCZNY – ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy

wszystkich Rodziców wraz z Dzie?mi – uczniami klas szóstych,

zainteresowanych funkcjonowaniem

w roku szkolnym 2017/2018

oddzia?u dwuj?zycznego klasy siódmej

w Szkole Podstawowej nr 10 w Kro?nie na Dzie? Otwarty Szko?y.

Spotkanie odb?dzie si? 10 kwietnia 2017 r.

w godzinach 1600 – 1800

w budynku szko?y przy ul. J. i St. Magurów 1.

Dzie? Otwarty to wspania?a okazja, by pozna? nauczycieli szko?y

i baz? dydaktyczn?, któr? dysponujemy.

B?dzie nam mi?o Pa?stwa go?ci?.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie

Miejskiego Zespo?u Szkó? nr 1 w Kro?nie

pandora pulseras abalorios pandora pulseras abalorios

Zapisy do klas językowych

Szko?a podstawowa Nr 10 w Kro?nie prowadzi zapisy do oddzia?u dwuj?zycznego klasy VII oraz innowacyjnej klasy I z dwuj?zycznym nauczaniem wybranych tre?ci  – j?zyk niemiecki

W dwuj?zycznej klasie VII planuje si? nauk? j?zyka niemieckiego w wymiarze 4 godzin w tygodniu zamiast 2, jak w innych szko?ach podstawowych oraz nauk? geografii, plastyki i edukacji dla bezpiecze?stwa w j?zyku polskim oraz w j?zyku niemieckim w proporcjach dostosowanych do mo?liwo?ci uczniów – nauka od podstaw, bez konieczno?ci znajomo?ci j?zyka. Zaj?cia b?d? prowadzi? nauczyciele maj?cy tytu? magistra filologii germa?skiej i uprawnienia do powy?szych przedmiotów. Na wysokim poziomie realizowany b?dzie równie? j?zyk angielski  w zwi?kszonym wymiarze 4 godzin w tygodniu.

Dowiedz si? wi?cej…

 Regulamin przyj?? do dwuj?zycznej klasy VII

Wniosek o przyj?cie dziecka do dwuj?zycznej klasy VII

klasie I proponuje si? dwuj?zyczne nauczanie wybranych tre?ci programowych z edukacji wczesnoszkolnej tj. edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, wychowania fizycznego i zaj?? komputerowych w j?zyku polskim i niemieckim. Realizowana b?dzie innowacja pedagogiczna „Szprechaj z nami Krosnoludkami” (zobacz: Innowacje). Nauczanie dwuj?zyczne b?dzie polega?o na stopniowym wprowadzaniu drugiego j?zyka w wybranych sytuacjach komunikacyjnych z wykorzystaniem elementów pedagogiki Montessori. Zaj?cia prowadzi? b?dzie nauczyciel maj?cy tytu? magistra filologii germa?skiej i uprawnienia do nauczania edukacji wczesnoszkolnej. B?dzie tak?e nauka j?zyka angielskiego w wymiarze 2 godzin w tygodniu.

Zalet? nauczania dwuj?zycznego jest to, ?e dzieci szybko zaczynaj? bardzo dobrze rozumie? j?zyk obcy, cho? pocz?tkowo spontanicznie nie wypowiadaj? si? w tym j?zyku. W ci?gu dalszej edukacji uzyskuj? one jednak du?o wi?kszy stopie? swobody w pos?ugiwaniu si? j?zykiem obcym ni? uczestnicy „tradycyjnych” lekcji i kursów j?zykowych. Dziej? si? tak dlatego, ?e j?zyk niemiecki jest u?ywany do codziennych kontaktów i staje si? naturalnym j?zykiem komunikacji.

 

air max 90 air max 90