STYPENDIA MOTYWACYJNE DLA UCZNIÓW

W ramach Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna dla uczniów gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych mo?na ubiega? si? o stypendium Prezydenta Miasta Krosna za znacz?ce osi?gni?cia naukowe, sportowe lub artystyczne o nazwie „Semper in altum” oraz o stypendium Prezydenta Miasta Krosna za wybitne wyniki w nauce „Kro?nie?ski Omnibus”. W za??cznikach  wnioski stypendialne. Wnioski sk?ada si? w sekretariacie szko?y do 10 wrze?nia 2017 roku.

Za?. Nr 1-Semper in altum

Za?. Nr 2-Kro?nie?ski Omnibus abalorios de pandora abalorios de pandora

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

4 WRZE?NIA 2017 r.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

 

GODZINA 915 – MSZA ?WI?TA W KO?CIELE FARNYM W KRO?NIE   DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW SZKO?Y PODSTAWOWEJ NR 10    I GIMNAZJUM NR 2 W  KRO?NIE;

GODZINA 1015 –  UROCZYSTE ROZPOCZ?CIE   ROKU  SZKOLNEGO NA SALI GIMNASTYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLAS IV – VII SZKO?Y      PODSTAWOWEJ   I UCZNIÓW    GIMNAZJUM; PO  ZAKO?CZENIU    UROCZYSTO?CI      GODZINA  Z  WYCHOWAWC?  W SALACH    LEKCYJNYCH;

 

GODZINA 1015 –  GODZINA Z WYCHOWAWC? W SALACH LEKCYJNYCH   DLA UCZNIÓW KLAS I – III SP;

 

GODZINA 1100 –  UROCZYSTOSTE  ROZPOCZ?CIE ROKU SZKOLNEGO  NA SALI GIMNASTYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLAS I – III SZKO?Y PODSTAWOWEJ PO??CZONE  Z PASOWANIEM  NA UCZNIA; nike air max blancas nike air max blancas

23 CZERWCA 2017 r.

ZAKO?CZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

GODZINA 8.00

ZAKO?CZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW KLAS I – VI SZKO?Y PODSTAWOWEJ ORAZ KLAS I – II GIMNAZJUM (ZEJ?CIE NA SAL? GIMNASTYCZN? POD OPIEK? WYCHOWAWCÓW);

  

GODZINA 10.00

UROCZYSTE ZAKO?CZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA  UCZNIÓW    KLAS III GIMNAZJUM;

  pandora joyas pandora joyas

II Festiwal Fantastyki

Samorz?d studencki PWSZ w Kro?nie, Blueberrypuddingcake, LuciCon Poland oraz Kro?nie?ski Klub Fantastyki „Elizjum” zapraszaj? 3 czerwca br. godz. 9.00 na II Festiwal Fantastyki. W programie mi?dzy innymi konkursy z nagrodami. Festiwal Fantastyki to spotkanie ludzi z pasj?, którzy chc? o niej opowiedzie? innym i spotka? podobnych sobie pasjonatów. B?dzie okazja, aby przekona? si?, ?e fantastyka mo?e by? ciekawym  pomys?em na hobby.
W programie znalaz?o si? miejsce dla prelekcji, warsztatów i sesji RPG. Oprócz tego, tradycyjnie znajdzie si? bogato zaopatrzony GameRoom i sala z grami planszowymi udost?pnionymi przez grup? Blueberrypuddingcake. Nowo?ci? w porównaniu z poprzedni? edycj? festiwalu, b?dzie konkurs na najciekawsze przebranie zwi?zane z literatur? fantastyczn?, filmami, grami konsolowymi i komputerowymi czy te? mang? i anime.
Podobnie jak w ubieg?ym roku, dla uczestników prelekcji zosta?y przygotowane nagrody w postaci ksi??ek i gier. B?d? one zwi?zane tematycznie z tematyk? wyst?pie?. W?ród uczestników rozlosowana zostanie nagroda g?ówna oraz nagroda za najlepsze zdj?cie z Festiwalu. Ka?dy uczestnik Festiwalu b?dzie móg? odwiedzi? kiermasz, na którym b?dzie mo?na odsprzeda? lub wymieni? filmy, gry, ksi??ki i gad?ety zwi?zane z fantastyk?.
http://www.pwsz.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1392,ii-festiwal-fantastyki.html

nike air max hombre nike air max hombre