ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zapraszamy Państwa na zebrania z Rodzicami, które odbędą się dnia

20 września 2018 r. (czwartek) w następującej kolejności:

 

godz. 16.30 – zebranie z Rodzicami w Przedszkolu Miejskim Nr 2

godz. 17.00 – zebranie z Rodzicami uczniów klas I – III Szkoły

Podstawowej Nr 10

godz. 17.30 – zebranie z Rodzicami uczniów klas IV – VIII Szkoły
Podstawowej Nr 10 oraz klas III. dotychczasowego
Gimnazjum Nr 2

Konsultacje w sprawie monitoringu

Szanowni Państwo – Rodzice wychowanków / uczniów placówki, Nauczyciele, Petenci …

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wydanym dokumencie „Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego”, wyd. I, czerwiec 2018, wskazał, że:

wprowadzenie monitoringu powinno być poprzedzone analizą w zakresie możliwości zastosowania innych, mniej ingerujących w prywatność środków. Tam, gdzie monitoring już istnieje, powinny być natomiast przeprowadzane konsultacje wraz z przeglądem stanu bezpieczeństwa w związku ze stosowaniem monitoringu, także w celu podjęcia decyzji, czy jego stosowanie jest nadal zasadne”.

Działając w oparciu o powyższe ogłaszam konsultacje w sprawie stosowania w placówce monitoringu wizyjnego.

Wszystkich zainteresowanych Rodziców uczniów zapraszam do wyrażenia opinii w przedmiotowej sprawie, obowiązuje forma pisemna, u wychowawców grup / klas, Nauczycieli – u wicedyrektora zespołu, Petentów – w sekretariacie szkoły.

Nadmieniam, że konsultacje społeczne zakończą się 14 października br.

 

Marlena Gierucka

Dyrektor  Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie

RODO: Klauzula informacyjna dla uczniów/ wychowanków i ich rodziców

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że: 

  1. Administratorem Pani/Pana/uczniów/wychowanków danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie z siedzibą w Krośnie przy ul. Jana i Stanisława Magurów 1, tel: 13 43 214 50, mail: mzsnr1@interia.pl
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Krośnie możliwy jest pod numerem tel. 13 43 214 50 lub adresem email: mzsnr1@interia.pl (poprzez sekretariat).

 

 1. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia/wychowanka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 2. Pana/Pani/ucznia/wychowanka dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Rzeszowie.
 3. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

                                               Administrator Danych Osobowych

                                               Dyrektor

                                               Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie

                                               mgr inż. Marlena Gierucka

Informacja dotycząca godzin otwarcia boiska i placu zabaw

Uprzedzam, że w związku z informacjami płynącymi do gabinetu Zastępcy Prezydenta Miasta Krosna, pana Bronisława Barana od mieszkańców os. Tysiąclecia, a w szczególności rodziców uczniów uczęszczających do placówek wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Krośnie – na jego bezpośrednie polecenie – ze względu na dobro dzieci i dbałość o mienie publiczne, plac zabaw i boisko będą zamykane o godzinie 21.00.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 1

ZEBRANIA Z RODZICAMI

 26 KWIETNIA 2018 R. (CZWARTEK)

godz. 16.30. – klasy I – III szkoły podstawowej

Zebrania z Wychowawcami w klasach wg harmonogramu.

godz. 17.00.- klasa IV A szkoły podstawowej

Zebranie z Wychowawcą w klasie wg harmonogramu. 

godz. 16.00. – klasy V – VII oraz klasy II A i II B  dotychczasowego gimnazjum

Spotkanie z pracownikiem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli – szkolenie na temat „Komunikacja z dzieckiem – jak ją budować, aby mieć dobre relacje” – na korytarzu – I piętro.

godz. 16.30. – klasy III A i III B dotychczasowego gimnazjum

Zebranie na dużej sali gimnastycznej z przedstawicielami władz oświatowych Miasta Krosna oraz Dyrektorami krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

8 MARCA 2018 R. (CZWARTEK)

klasy I – IV  szkoły podstawowej:

godz. 8.00 – zbiórka uczniów w szkole, wyjście do kościoła

godz. 8.30 – 10.00 – rekolekcje w kościele

godz. 10.00 – 11.30 – zajęcia w szkole pod opieką wychowawców klas

godz. 11.30 – 16.00 – opieka na świetlicy szkolnej

 

klasy V – VII szkoły podstawowej oraz klasy II – III dotychczasowego gimnazjum

godz. 8.00 – 10.00 – lekcje w szkole według podanego przez wychowawców harmonogramu

godz. 10.00 – wyjście do kościoła

godz. 10.30 – 12.00 – rekolekcje w kościele

 

 

9 MARCA 2018 R. (PIĄTEK)

klasy I – IV szkoły podstawowej

godz. 8.00 – 9.30 – rekolekcje w szkole

godz. 10.00 – spotkanie z podróżnikiem

godz. 10.30 – 11.30 – zajęcia pod opieką wychowawców

godz. 11.30 – 16.00 – opieka na świetlicy szkolnej

 

klasy V – VII szkoły podstawowej oraz klasy II – III dotychczasowego gimnazjum

godz. 9.00 – zbiórka uczniów w szkole, wyjście do kościoła

godz. 9.30 – 11.00 – rekolekcje w kościele

godz. 11.40 – 12.40 – spotkanie z podróżnikiem

SPOTKANIA Z RODZICAMI – STYCZEŃ 2018

OGŁOSZENIE

25 STYCZNIA 2018 r. – CZWARTEK 

ODBĘDĄ SIĘ SPOTKANIA Z RODZICAMI – GODZ. 1600

 

Zapraszamy Państwa na spotkanie z pracownikami Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie:

 • szkoła podstawowa na korytarzu – 1 piętro
  Trudności przeżywania lęku i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 • gimnazjum na korytarzu – 2 piętro
  Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę

Po spotkaniach odbędą się zebrania rodziców w klasach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców.

SPOTKANIA Z RODZICAMI – LISTOPAD 2017

OGŁOSZENIE

23 LISTOPADA 2017 r. – CZWARTEK 

ODBĘDĄ SIĘ SPOTKANIA Z RODZICAMI: 

KLASY I – V SZKOŁY PODSTAWOWEJ – GODZ. 1630 

KLASY VI – VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ KLASY DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM – GODZ. 1600 .

23 listopada br. o godzinie 16.00 odbędzie się dla rodziców uczniów klas VI – VII szkoły podstawowej oraz II – III dotychczasowego gimnazjum szkolenie „Cyberprzemoc oraz bezpieczne korzystanie z sieci”. Spotkanie zorganizowane jest w ramach programu prewencyjnego „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Krośnie. Po zakończonym szkoleniu, prowadzący – pan Jerzy Barczentewicz – odpowie na nurtujące rodziców i nauczycieli pytania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców.