Powrót do szkoły uczniów klas I – III i konsultacje

Szanowni Państwo,

w związku z umożliwieniem powrotu do szkoły uczniom klas I – III na zajęcia wychowawczo – opiekuńcze z elementami dydaktyki oraz uruchomieniem indywidualnych i grupowych konsultacji dla uczniów klas VIII – od 25 maja oraz dla wszystkich uczniów od 1 czerwca – proszę o zapoznanie się z Regulaminem organizacji zajęć edukacji wczesnoszkolnej i konsultacji dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10.

Równocześnie przypominam, że zamiar udziału ucznia w zajęciach – tak edukacji wczesnoszkolnej jak i konsultacjach, powinien być zgłoszony przynajmniej dwa dni wcześniej pod numerem telefonu: 13 – 43 21 450 lub e-mailowo : mzsnr1@interia.pl, a przyjście ucznia do szkoły poprzedzone złożeniem stosownego oświadczenia przez rodziców (do pobrania – w regulaminie).

REGULAMIN organizacji Szkoły Podstawowej nr 10-COVID 19

Otwarcie Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Króla Maciusia Pierwszego

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z decyzją podjętą przez Prezydenta Miasta Krosna – nasze przedszkole zostanie otwarte 11 maja – jednak będzie działać w określonym reżimie sanitarnym, a zajęcia opiekuńcze obejmą wyłącznie dzieci rodziców pracujących – którzy nie są w stanie pogodzić pracy zawodowej z opieką. Rodzice, którzy już zadeklarowali potrzebę przyprowadzenia dzieci do przedszkola lub mają taki zamiar – zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem organizacji i funkcjonowania przedszkola w okresie epidemii oraz złożyć stosowne oświadczenie (do pobrania w załączniku). Oświadczenie powinno być podpisane przez obydwoje rodziców – i złożone nie później niż przed pierwszym pozostawieniem dziecka w przedszkolu. Niezłożenie dokumentu jest równoznaczne z nieprzyjęciem dziecka do przedszkola na zajęcia opiekuńcze.

REGULAMIN organizacji i funkcjonowania PM nr 2 od 11 maja 2020 r.

Rekrutacja do klasy I – potwierdzanie woli zapisu dziecka do szkoły

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia rekrutacji do szkół podstawowych informuję, że – zgodnie z harmonogramem – w środę 18 marca 2020 r. do publicznej wiadomości zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej. Ponieważ zawieszona została działalność szkół i przedszkoli, rodzice dzieci, którzy złożyli wnioski o przyjęcie do szkoły poza obwodem swego zamieszkania zostaną o wynikach rekrutacji poinformowani telefonicznie. Od 18 do 23 marca 2020 r. rodzice mają obowiązek potwierdzenia woli zapisu dziecka do danej szkoły. W związku z zagrożeniem koronawirusem w celu zachowania wszelkich środków ostrożności, proszę o przesyłanie potwierdzenia woli na adres e-mailowy szkoły mzsnr1@interia.pl w ww. terminie.

Dokument potwierdzający wolę zapisu dziecka do klasy pierwszej SP – do pobrania

Z poważaniem

p.o. dyrektor
Gabriela Wróbel

Zapisy dzieci do świetlicy na nowy rok szkolny

Szanowni Państwo,

w związku z działaniami profilaktycznymi podejmowanymi w naszym kraju i koniecznością ograniczania do minimum kontaktów interpersonalnych, zwracam się z uprzejmą prośbą, aby rodzice dzieci, które w przyszłym roku będą uczęszczać do szkolnej świetlicy złożyli za pośrednictwem i-dziennika stosowne oświadczenie wychowawcy z zaznaczeniem, w jakich godzinach dziecko potrzebuje opieki świetlicowej.

Świetlica pracuje w godzinach: 7.00 – 7.45, 11.30 – 14.30 (grupa I) lub 11.30 – 16.00 (grupa II).

Przypominam, że pierwszeństwo przy przyjęciu do świetlicy szkolnej mają dzieci, których rodzice pracują oraz dojeżdżające do szkoły. Rodzice dzieci, które będą uczęszczać do klasy pierwszej, prosimy o telefoniczny kontakt z sekretariatem szkoły – tel. 013 – 43 21 450. Proszę o złożenie ww. oświadczenia do 20. 03. 2020 r.

Kartę zapisu ucznia do świetlicy (pobierz) proszę o złożenie w sekretariacie szkoły, gdy przywrócona zostanie normalna praca w placówce.

Zawieszenie zajęć w przedszkolu i szkole

 

 

 

Szanowni Państwo,

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W związku z  tym informuję:

  • zajęcia w szkole i przedszkolu zostają zawieszone od 12 marca. 12 i 13 marca br. (czwartek, piątek) będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze – jednak od 16 marca 2020 – zarówno szkoła, jak i przedszkole będą zamknięte.
  • czas zawieszenia zajęć nie powinien być dla dziecka czasem wolnym od nauki. Nauczyciele za pomocą komunikatorów i-dziennika będą wskazywać dzieciom istotne treści, przekazywać ćwiczenia do wykonania; Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • rodzicom dzieci w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • sytuacja rozwija się dynamicznie, dlatego należy śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

  • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
  • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

    Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Zapobieganie koronawirusowi

Szanowni Państwo,

po otrzymaniu rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się na terenie krajów europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa, zwracam się z prośbą, aby nie posyłać chorych i przeziębionych dzieci do przedszkola i szkoły.

Rodziców, których dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa lub miało kontakt z osobami, które z tych terenów powróciły – i ma objawy grypopodobne, proszę o powiadomienie stacji sanitarno – epidemiologicznej, zgłoszenie się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego.

Jeśli dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną, nie ma powodu do obaw.

W przedszkolu i szkole podjęte zostały działania polegające na przeprowadzeniu pogadanek dotyczących przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym ochrony podczas kaszlu i kichania oraz częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła. Na terenie przedszkola i szkoły w widocznych miejscach wywieszone zostały instrukcje, jak prawidłowo myć ręce.

Rodziców dzieci do 8 lat informuję, że w razie nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy.

p.o. dyrektor MZS nr 1

Gabriela Wróbel

KV_plakat_A3_DRUK

 

Zebranie Rady Rodziców Przedszkola i Szkoły

30 stycznia o godzinie 16.00  w sali 103 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców Przedszkola oraz Rady Rodziców Szkoły (czyli delegatów reprezentujących klasę lub oddział), w celu wyłonienia kandydatów do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 1. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego w komisji konkursowej zasiadają przedstawiciele Rady Rodziców – dwóch przedstawicieli wyłania się spośród rad rodziców uczniów wszystkich szkół lub placówek wchodzących w zespół.

Bardzo prosimy członków rad rodziców przedszkola i szkoły o obecność.