ODZIAŁ DWUJĘZYCZNY – ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy

wszystkich Rodziców wraz z Dzie?mi – uczniami klas szóstych,

zainteresowanych funkcjonowaniem

w roku szkolnym 2017/2018

oddzia?u dwuj?zycznego klasy siódmej

w Szkole Podstawowej nr 10 w Kro?nie na Dzie? Otwarty Szko?y.

Spotkanie odb?dzie si? 10 kwietnia 2017 r.

w godzinach 1600 – 1800

w budynku szko?y przy ul. J. i St. Magurów 1.

Dzie? Otwarty to wspania?a okazja, by pozna? nauczycieli szko?y

i baz? dydaktyczn?, któr? dysponujemy.

B?dzie nam mi?o Pa?stwa go?ci?.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie

Miejskiego Zespo?u Szkó? nr 1 w Kro?nie

pandora pulseras abalorios pandora pulseras abalorios

Zapisy do klas językowych

Szko?a podstawowa Nr 10 w Kro?nie prowadzi zapisy do oddzia?u dwuj?zycznego klasy VII oraz innowacyjnej klasy I z dwuj?zycznym nauczaniem wybranych tre?ci  – j?zyk niemiecki

W dwuj?zycznej klasie VII planuje si? nauk? j?zyka niemieckiego w wymiarze 4 godzin w tygodniu zamiast 2, jak w innych szko?ach podstawowych oraz nauk? geografii, plastyki i edukacji dla bezpiecze?stwa w j?zyku polskim oraz w j?zyku niemieckim w proporcjach dostosowanych do mo?liwo?ci uczniów – nauka od podstaw, bez konieczno?ci znajomo?ci j?zyka. Zaj?cia b?d? prowadzi? nauczyciele maj?cy tytu? magistra filologii germa?skiej i uprawnienia do powy?szych przedmiotów. Na wysokim poziomie realizowany b?dzie równie? j?zyk angielski  w zwi?kszonym wymiarze 4 godzin w tygodniu.

Dowiedz si? wi?cej…

 Regulamin przyj?? do dwuj?zycznej klasy VII

Wniosek o przyj?cie dziecka do dwuj?zycznej klasy VII

klasie I proponuje si? dwuj?zyczne nauczanie wybranych tre?ci programowych z edukacji wczesnoszkolnej tj. edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, wychowania fizycznego i zaj?? komputerowych w j?zyku polskim i niemieckim. Realizowana b?dzie innowacja pedagogiczna „Szprechaj z nami Krosnoludkami” (zobacz: Innowacje). Nauczanie dwuj?zyczne b?dzie polega?o na stopniowym wprowadzaniu drugiego j?zyka w wybranych sytuacjach komunikacyjnych z wykorzystaniem elementów pedagogiki Montessori. Zaj?cia prowadzi? b?dzie nauczyciel maj?cy tytu? magistra filologii germa?skiej i uprawnienia do nauczania edukacji wczesnoszkolnej. B?dzie tak?e nauka j?zyka angielskiego w wymiarze 2 godzin w tygodniu.

Zalet? nauczania dwuj?zycznego jest to, ?e dzieci szybko zaczynaj? bardzo dobrze rozumie? j?zyk obcy, cho? pocz?tkowo spontanicznie nie wypowiadaj? si? w tym j?zyku. W ci?gu dalszej edukacji uzyskuj? one jednak du?o wi?kszy stopie? swobody w pos?ugiwaniu si? j?zykiem obcym ni? uczestnicy „tradycyjnych” lekcji i kursów j?zykowych. Dziej? si? tak dlatego, ?e j?zyk niemiecki jest u?ywany do codziennych kontaktów i staje si? naturalnym j?zykiem komunikacji.

 

air max 90 air max 90

REKOLEKCJE

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

KROSNO – FARA

30 – 31 marca 2017 r.

CZWARTEK

godz. 830 – konferencja dla uczniów gimnazjum (ko?ció?);

godz. 1000 – konferencja dla uczniów klas IV – VI (ko?ció?);

godz. 1100 – konferencja dla uczniów klas I – III SP (szko?a);

WYJ?CIE DO TEATRU

Klasy II i III SP – wyj?cie do teatru (RCKP) na godz. 8.40;

Klasy V i VI SP – wyj?cie do teatru (RCKP) na godz. 11.40;

PIATEK

godz. 845 – konferencja dla uczniów klas I – III SP (ko?ció?);

godz. 915 – nabo?e?stwo  Drogi Krzy?owej dla uczniów

 klas I – VI SP (ko?ció?);

godz. 1000 – konferencja dla uczniów klas I – III gimnazjum  i  nabo?e?stwo (ko?ció?);

Przej?cie do ko?cio?a i droga powrotna pod opiek?  nauczycieli. pulsera pandora barata pulsera pandora barata