KALENDARIUM  SZKOLNE  NA  II  PÓŁROCZE  ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019

10, 11, 12 kwietnia 2019 r. – Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów klas I – VIII szkoły
podstawowej

10, 11, 12 kwietnia 2019 r. – egzamin  gimnazjalny

15, 16, 17 kwietnia 2019 r. – dni wolne dla uczniów klas I – VII szkoły podstawowej i klas III
dotychczasowego gimnazjum

15, 16, 17 kwietnia 2019 r. – egzamin  ósmoklasisty

18 – 23 kwietnia 2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna

25 kwietnia 2019 r. – zebranie z Rodzicami

1 maja 2019 r. – Święto Pracy

2 maja 2019 r. – dzień dodatkowo wolny

3 maja 2019 r. –  Święto Konstytucji 3 Maja

20 czerwca 2019 r. – Boże Ciało

21 czerwca 2019 r. – zakończenie roku szkolnego

„Upowszechnianie sportów zimowych wśród uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miasto Krosno” – bezpłatne zajęcia

Gmina Miasto Krosno zaprasza na bezpłatne zajęcia dla uczniów z klas I – VIII krośnieńskich szkół podstawowych realizowane w ramach projektu pn. „Upowszechnianie sportów zimowych wśród uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miasto Krosno”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych Ministerstwa Sportu i Edukacji. W ramach jego realizacji ostanie utworzone 13 grup po 10 osób, w tym: 5 grup narciarstwa zjazdowego, 3 grupy narciarstwa biegowe oraz 5 grup łyżwiarskich. Zajęcia odbywać będą się w terminie od 26.01.2019 r. do 02.04 2019 r. na wyciągu narciarskim w Czarnorzekach (w przypadku niekorzystnych warunków – wyciągu narciarskim w Chyrowej), trasach biegowych w Czarnorzekach oraz na krytym lodowisku przy ul. Bursaki w Krośnie. Wszystkie zajęcia realizowane w ramach projektu są bezpłatne. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przekazany po utworzeniu się wszystkich grup oraz będzie uzależniony od panujących warunków atmosferycznych (nie dotyczy to zajęć na lodowisku).
Poniżej przedstawiamy harmonogram, regulamin oraz oświadczenia dla rodziców.
Zgłoszenia na zajęcia wraz z oświadczenia rodziców będą przyjmowane w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie, ul. Wojska Polskiego 45, 38-400 Krosno.

Szczegółowy harmonogram zostanie udostępniony po utworzeniu wszystkich grup na stronie www.krosno.pl

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom bilety wstępu na obiekty oraz dojazd (wyciąg narciarski w Czarnorzekach, wyciąg narciarski w Chyrowej, trasy biegowe w Czarnorzekach) oraz sprzęt do narciarstwa biegowego (o ile będzie możliwość dopasowania rozmiaru do potencjalnego uczestnika). Po stronie rodziców pozostaje zapewnienie sprzętu do narciarstwa zjazdowego (ewentualnie biegowego), łyżew oraz dostarczenie dzieci na miejsce zbiórki odjazdu na zajęcia (w przypadku narciarstwa zjazdowego i biegowego) lub do miejsca zajęć (lodowisko).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 13 47 43 335

Natomiast informację o ilości wolnych miejsc na poszczególne zajęcia pod numerem telefonu: 13 474 39 40

Regulamin i oświadczenie

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

ZEBRANIE Z RODZICAMI

UCZNIÓW KLAS I – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 I DOT. GIMNAZJUM NR 2 W KROŚNIE 

Zapraszamy Państwa na zebrania z Rodzicami w dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) w następujących godzinach:

godz. 16.30 – spotkanie z dietetykiem dla Rodziców uczniów klas I – IV (korytarz na I piętrze)

godz. 17.00 – zebranie z wychowawcą – Rodzice uczniów klas I – IV

godz. 17.00 – spotkanie ze strażakiem dla Rodziców uczniów klas V – VIII i dot. gimnazjum (korytarz na II piętrze)

godz. 17.30 – zebranie z wychowawcą – Rodzice uczniów klas V – VIII i dot. gimnazjum

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

Szanowni Państwo.

13 listopada br. o godzinie 17.00 w naszej szkole odbędzie się wieczornica dla uczczenia

100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku.

Serdecznie Państwa  zapraszamy .

Jednocześnie  zwracamy się z gorącą prośbą udzielenie pomocy dzieciom w przygotowaniach

i przesunięcie ich zajęć  z tego popołudnia, aby mogły być obecne na szkolnej uroczystości.

Wszak taka uroczystość przypada raz na 100 lat 🙂

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zapraszamy Państwa na zebrania z Rodzicami, które odbędą się dnia

20 września 2018 r. (czwartek) w następującej kolejności:

 

godz. 16.30 – zebranie z Rodzicami w Przedszkolu Miejskim Nr 2

godz. 17.00 – zebranie z Rodzicami uczniów klas I – III Szkoły

Podstawowej Nr 10

godz. 17.30 – zebranie z Rodzicami uczniów klas IV – VIII Szkoły
Podstawowej Nr 10 oraz klas III. dotychczasowego
Gimnazjum Nr 2

Konsultacje w sprawie monitoringu

Szanowni Państwo – Rodzice wychowanków / uczniów placówki, Nauczyciele, Petenci …

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wydanym dokumencie „Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego”, wyd. I, czerwiec 2018, wskazał, że:

wprowadzenie monitoringu powinno być poprzedzone analizą w zakresie możliwości zastosowania innych, mniej ingerujących w prywatność środków. Tam, gdzie monitoring już istnieje, powinny być natomiast przeprowadzane konsultacje wraz z przeglądem stanu bezpieczeństwa w związku ze stosowaniem monitoringu, także w celu podjęcia decyzji, czy jego stosowanie jest nadal zasadne”.

Działając w oparciu o powyższe ogłaszam konsultacje w sprawie stosowania w placówce monitoringu wizyjnego.

Wszystkich zainteresowanych Rodziców uczniów zapraszam do wyrażenia opinii w przedmiotowej sprawie, obowiązuje forma pisemna, u wychowawców grup / klas, Nauczycieli – u wicedyrektora zespołu, Petentów – w sekretariacie szkoły.

Nadmieniam, że konsultacje społeczne zakończą się 14 października br.

 

Marlena Gierucka

Dyrektor  Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie

RODO: Klauzula informacyjna dla uczniów/ wychowanków i ich rodziców

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że: 

    1. Administratorem Pani/Pana/uczniów/wychowanków danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie z siedzibą w Krośnie przy ul. Jana i Stanisława Magurów 1, tel: 13 43 214 50, mail: mzsnr1@interia.pl
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Krośnie możliwy jest pod numerem tel. 13 43 214 50 lub adresem email: mzsnr1@interia.pl (poprzez sekretariat).

 

  1. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia/wychowanka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  2. Pana/Pani/ucznia/wychowanka dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Rzeszowie.
  3. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  4. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

                                               Administrator Danych Osobowych

                                               Dyrektor

                                               Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie

                                               mgr inż. Marlena Gierucka