Nabór na stanowisko nauczyciela

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela: wychowania przedszkolnego, języka niemieckiego, plastyki i/lub edukacji dla bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej Nr 10 w Krośnie  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie zajęć z wychowania przedszkolnego – 10/25, języka niemieckiego – 6/18, plastyki – 4/18 i/lub edukacji dla bezpieczeństwa  – 1/18.

Ewentualne zawarcie umowy, za zgodą organu prowadzącego – w przypadku braku nauczycieli skierowanych do uzupełniania etatu, po 26 sierpnia 2019 r. 

 1. Adres jednostki:

Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. J. i S. Magurów 1, 38-409 Krosno, tel. 13/ 43 214 50

 1. Wymagania niezbędne – nauczyciel:
 • posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym – posiada kwalifikacje do zajmowania ww. stanowiska w szkole podstawowej zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej;

2)  przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3)  spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu,.

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z ww. przedmiotów na poziomie gimnazjum i/lub szkoły podstawowej;
  • ukończone formy dokształcania dające uprawnienia do nauczania innych przedmiotów, w tym edukacji wczesnoszkolnej lub pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;
  • wpis do ewidencji egzaminatorów;
  • doświadczenie w wykorzystywaniu w czasie zajęć tablicy interaktywnej i innych pomocy multimedialnych;
  • znajomość innych języków obcych, w tym nowożytnych;
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
  • umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu, odporność na stres;
  • umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej.
 2. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • CV,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska i ukończone formy doskonalenia zawodowego,
  • kopia aktu nadania stopnia nauczyciela,
  • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych,
  • kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.
 1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Zespole Szkół  Nr 1 w Krośnie przy ul. J. i S. Magurów 1, w sekretariacie w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko nauczyciela” do dnia 15 maja 2019 r. do godz. 1000 (liczy się data wpływu).

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu – przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych 29 – 30 maja 2019 r.
  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia 7-10 minutowej prezentacji multimedialnej, przygotowanej w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej scenariusz zajęć (możliwość przesłania prezentacji na adres email szkoły).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń szkoły i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie.

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Informuję, że egzamin gimnazjalny, 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. odbędzie się według wcześniejszego harmonogramu.

Zapraszam wszystkie dzieci – uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum na godzinę 8.00 do szkoły.

                                                                                                                                                      Dyrektor
Marlena Gierucka

STRAJK W SZKOLE

Krosno, 3 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo – Rodzice wychowanków Przedszkola Miejskiego Nr 2 i Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10  w Krośnie, 

w związku z wynikami przeprowadzonego w placówce referendum uprzejmie informuję, że większość pracowników naszej szkoły prawdopodobnie przystąpi 8 kwietnia br. (poniedziałek) do strajku.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu i w szkole będą zawieszone do odwołania. 

W nawiązaniu do powyższego może dojść do sytuacji, w której opieka w świetlicy szkolnej będzie niemożliwa do zrealizowania, jeśli liczba wychowanków lub/i uczniów przekroczy dopuszczalne maksimum – 25 dzieci w grupie.

Strajkować nie może ksiądz i dyrektor placówki. Dwie osoby nie zapewnią wszystkim dzieciom higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu.        

         Zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie swojemu dziecku opieki we własnym zakresie.

Nadmieniam, że macie Państwo możliwość starania się o wypłatę zasiłku opiekuńczego u pracodawców.

Bardzo proszę o zrozumienie w tej trudnej sytuacji. 

Na bieżąco będziemy Państwa informować o podejmowanych decyzjach. Prosimy o śledzenie wiadomości wysyłanych za  pomocą komunikatorów iPrzedszkola oraz iDziennika.

                                                                                                                                                            Z poważaniem, dyrektor zespołu – Marlena Gierucka

KALENDARIUM  SZKOLNE  NA  II  PÓŁROCZE  ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019

10, 11, 12 kwietnia 2019 r. – Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów klas I – VIII szkoły
podstawowej

10, 11, 12 kwietnia 2019 r. – egzamin  gimnazjalny

15, 16, 17 kwietnia 2019 r. – dni wolne dla uczniów klas I – VII szkoły podstawowej i klas III
dotychczasowego gimnazjum

15, 16, 17 kwietnia 2019 r. – egzamin  ósmoklasisty

18 – 23 kwietnia 2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna

25 kwietnia 2019 r. – zebranie z Rodzicami

1 maja 2019 r. – Święto Pracy

2 maja 2019 r. – dzień dodatkowo wolny

3 maja 2019 r. –  Święto Konstytucji 3 Maja

20 czerwca 2019 r. – Boże Ciało

21 czerwca 2019 r. – zakończenie roku szkolnego

„Upowszechnianie sportów zimowych wśród uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miasto Krosno” – bezpłatne zajęcia

Gmina Miasto Krosno zaprasza na bezpłatne zajęcia dla uczniów z klas I – VIII krośnieńskich szkół podstawowych realizowane w ramach projektu pn. „Upowszechnianie sportów zimowych wśród uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miasto Krosno”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych Ministerstwa Sportu i Edukacji. W ramach jego realizacji ostanie utworzone 13 grup po 10 osób, w tym: 5 grup narciarstwa zjazdowego, 3 grupy narciarstwa biegowe oraz 5 grup łyżwiarskich. Zajęcia odbywać będą się w terminie od 26.01.2019 r. do 02.04 2019 r. na wyciągu narciarskim w Czarnorzekach (w przypadku niekorzystnych warunków – wyciągu narciarskim w Chyrowej), trasach biegowych w Czarnorzekach oraz na krytym lodowisku przy ul. Bursaki w Krośnie. Wszystkie zajęcia realizowane w ramach projektu są bezpłatne. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przekazany po utworzeniu się wszystkich grup oraz będzie uzależniony od panujących warunków atmosferycznych (nie dotyczy to zajęć na lodowisku).
Poniżej przedstawiamy harmonogram, regulamin oraz oświadczenia dla rodziców.
Zgłoszenia na zajęcia wraz z oświadczenia rodziców będą przyjmowane w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie, ul. Wojska Polskiego 45, 38-400 Krosno.

Szczegółowy harmonogram zostanie udostępniony po utworzeniu wszystkich grup na stronie www.krosno.pl

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom bilety wstępu na obiekty oraz dojazd (wyciąg narciarski w Czarnorzekach, wyciąg narciarski w Chyrowej, trasy biegowe w Czarnorzekach) oraz sprzęt do narciarstwa biegowego (o ile będzie możliwość dopasowania rozmiaru do potencjalnego uczestnika). Po stronie rodziców pozostaje zapewnienie sprzętu do narciarstwa zjazdowego (ewentualnie biegowego), łyżew oraz dostarczenie dzieci na miejsce zbiórki odjazdu na zajęcia (w przypadku narciarstwa zjazdowego i biegowego) lub do miejsca zajęć (lodowisko).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 13 47 43 335

Natomiast informację o ilości wolnych miejsc na poszczególne zajęcia pod numerem telefonu: 13 474 39 40

Regulamin i oświadczenie

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

ZEBRANIE Z RODZICAMI

UCZNIÓW KLAS I – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 I DOT. GIMNAZJUM NR 2 W KROŚNIE 

Zapraszamy Państwa na zebrania z Rodzicami w dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) w następujących godzinach:

godz. 16.30 – spotkanie z dietetykiem dla Rodziców uczniów klas I – IV (korytarz na I piętrze)

godz. 17.00 – zebranie z wychowawcą – Rodzice uczniów klas I – IV

godz. 17.00 – spotkanie ze strażakiem dla Rodziców uczniów klas V – VIII i dot. gimnazjum (korytarz na II piętrze)

godz. 17.30 – zebranie z wychowawcą – Rodzice uczniów klas V – VIII i dot. gimnazjum

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

Szanowni Państwo.

13 listopada br. o godzinie 17.00 w naszej szkole odbędzie się wieczornica dla uczczenia

100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku.

Serdecznie Państwa  zapraszamy .

Jednocześnie  zwracamy się z gorącą prośbą udzielenie pomocy dzieciom w przygotowaniach

i przesunięcie ich zajęć  z tego popołudnia, aby mogły być obecne na szkolnej uroczystości.

Wszak taka uroczystość przypada raz na 100 lat 🙂