ZegarMistrzowie Niepodległej

Serdecznie zapraszamy na premierę animacji poklatkowej wykonanej przez uczniów klasy VI naszej szkoły pt. ZegarMistrzowie Niepodległej, która powstała w czasie realizacji projektu BWA w ramach programu „Koalicja dla Niepodległej”. W najbliższy weekend odbędzie się cykl spotkań i wydarzeń przybliżających postacie i Krosno czasów przełomu. Będzie to wielkie artystyczne i historyczne wydarzenie – i jesteśmy dumni, że jesteśmy nie tylko jego uczestnikami, ale i współtwórcami.

RYMCERZE w naszej szkole

8 listopada, tj. w piątek o godzinie 8.00 w naszej szkole będziemy witać wyjątkowych gości – pojawią się u nas znani raperzy Rymcerze ze swoim programem profilaktycznym „Nie zmarnuj swojego życia” skierowanym do uczniów klas VI, VII, VIII. Przyjazd grupy został zainicjowany przez Radę Rodziców – i przez nią zafundowany – z pomocą Rady Osiedla TYSIĄCLECIE. Bardzo dziękujemy za tę wspaniałą inicjatywę i dbałość o dobre wychowanie uczniów naszej „Dziesiątki”. Nie możemy się doczekać!

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

 

800 080 222
– rusza całodobowa bezpłatna infolinia
dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów


Już od dziś, 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się ze specjalistami z Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

Więcej informacji: 2019.10.01_Infolinia 800080222_MEN

Innowacyjna „Dziesiątka” ….bo wszelkie zmiany należy zaczynać od siebie!

            Nowy rok szkolny przyniósł w Szkole Podstawowej nr 10 wielkie zmiany. Od września zaczęliśmy realizować innowacyjny, autorski program Szkoła OdNOWA, którego celem ma być zmiana zarówno uczniów, jak i nauczycieli w podejściu do nauczania i uczenia się. W myśl poglądu, że wszelkie zmiany należy zaczynać od siebie i od swojego najbliższego otoczenia, postanowiliśmy wdrożyć metodę małych kroków, dzięki którym nasza szkoła zacznie bardziej odpowiadać potrzebom i możliwościom uczniów.

            Szkoła OdNOWA proponuje uczniom nową organizację pracy – zgodnie z ramowymi planami nauczania muszą odbywać się konkretne lekcje w ściśle określonym wymiarze godzin. Plany lekcji zostały przeorganizowane jednak w ten sposób, że zajęcia odbywają się w blokach – po dwie godziny tego samego przedmiotu lub przynajmniej przedmiotów realizujących zbliżone treści. Dzięki temu uczniowie – mając 6 lekcji – pracują z trzema nauczycielami, plecaki są lżejsze, mniej czasu poświęcają na przygotowanie się do zajęć następnego dnia, a ich uwaga nie jest rozproszona ciągłym przeskakiwaniem z tematu na temat. Innowacja skierowana jest do wszystkich uczniów szkoły – ze szczególnym naciskiem na uczniów klas IV – VIII, ponieważ w klasach wcześniejszych treści i tak realizowane są w zintegrowanych blokach tematycznych. Dzięki budowie pracowni biologicznej i chemicznej, finansowanych ze środków otrzymanych w ramach projektu „Moja wiedza – moja przyszłość” uczniowie na lekcjach będą mieli czas na wykonywanie ciekawych doświadczeń, a dzięki większym możliwościom czasowym – będą mogli wychodzić na lekcje w terenie. Postanowiliśmy też do minimum ograniczyć zadania domowe – aby nie polegały one na spisywaniu cudzych myśli z Internetu bądź angażowaniu do odrobienia pracy domowej całej rodziny, na rzecz aktywnej pracy na lekcji – w czasie których nie powinno zabraknąć czasu na napisanie wypracowania czy wykonywanie skomplikowanych obliczeń – pod kierunkiem nauczyciela. W okresie wiosennym i wczesną jesienią uczniowie otrzymają też możliwość wychodzenia na podwórko w czasie przerwy do 5. lekcji, by się dotlenić – i z większym efektem przyswajać wiedzę na ostatnich godzinach.

            Nie wiemy, czy nasza innowacja przyniesie efekty – ale chcemy spróbować. Ocena programu pod koniec roku szkolnego – przez uczniów, rodziców i nauczycieli – przyniesie informację na temat tego, czy innowacja będzie kontynuowana w kolejnych latach, ale nasz plan jest długofalowy – i mamy nadzieję, że okaże się sukcesem!

Nabór na stanowisko nauczyciela

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela: wychowania przedszkolnego, języka niemieckiego, plastyki i/lub edukacji dla bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej Nr 10 w Krośnie  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie zajęć z wychowania przedszkolnego – 10/25, języka niemieckiego – 6/18, plastyki – 4/18 i/lub edukacji dla bezpieczeństwa  – 1/18.

Ewentualne zawarcie umowy, za zgodą organu prowadzącego – w przypadku braku nauczycieli skierowanych do uzupełniania etatu, po 26 sierpnia 2019 r. 

 1. Adres jednostki:

Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. J. i S. Magurów 1, 38-409 Krosno, tel. 13/ 43 214 50

 1. Wymagania niezbędne – nauczyciel:
 • posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym – posiada kwalifikacje do zajmowania ww. stanowiska w szkole podstawowej zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej;

2)  przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3)  spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu,.

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z ww. przedmiotów na poziomie gimnazjum i/lub szkoły podstawowej;
  • ukończone formy dokształcania dające uprawnienia do nauczania innych przedmiotów, w tym edukacji wczesnoszkolnej lub pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;
  • wpis do ewidencji egzaminatorów;
  • doświadczenie w wykorzystywaniu w czasie zajęć tablicy interaktywnej i innych pomocy multimedialnych;
  • znajomość innych języków obcych, w tym nowożytnych;
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
  • umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu, odporność na stres;
  • umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej.
 2. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • CV,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska i ukończone formy doskonalenia zawodowego,
  • kopia aktu nadania stopnia nauczyciela,
  • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych,
  • kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.
 1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Zespole Szkół  Nr 1 w Krośnie przy ul. J. i S. Magurów 1, w sekretariacie w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko nauczyciela” do dnia 15 maja 2019 r. do godz. 1000 (liczy się data wpływu).

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu – przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych 29 – 30 maja 2019 r.
  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia 7-10 minutowej prezentacji multimedialnej, przygotowanej w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej scenariusz zajęć (możliwość przesłania prezentacji na adres email szkoły).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń szkoły i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie.

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Informuję, że egzamin gimnazjalny, 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. odbędzie się według wcześniejszego harmonogramu.

Zapraszam wszystkie dzieci – uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum na godzinę 8.00 do szkoły.

                                                                                                                                                      Dyrektor
Marlena Gierucka

STRAJK W SZKOLE

Krosno, 3 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo – Rodzice wychowanków Przedszkola Miejskiego Nr 2 i Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10  w Krośnie, 

w związku z wynikami przeprowadzonego w placówce referendum uprzejmie informuję, że większość pracowników naszej szkoły prawdopodobnie przystąpi 8 kwietnia br. (poniedziałek) do strajku.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu i w szkole będą zawieszone do odwołania. 

W nawiązaniu do powyższego może dojść do sytuacji, w której opieka w świetlicy szkolnej będzie niemożliwa do zrealizowania, jeśli liczba wychowanków lub/i uczniów przekroczy dopuszczalne maksimum – 25 dzieci w grupie.

Strajkować nie może ksiądz i dyrektor placówki. Dwie osoby nie zapewnią wszystkim dzieciom higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu.        

         Zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie swojemu dziecku opieki we własnym zakresie.

Nadmieniam, że macie Państwo możliwość starania się o wypłatę zasiłku opiekuńczego u pracodawców.

Bardzo proszę o zrozumienie w tej trudnej sytuacji. 

Na bieżąco będziemy Państwa informować o podejmowanych decyzjach. Prosimy o śledzenie wiadomości wysyłanych za  pomocą komunikatorów iPrzedszkola oraz iDziennika.

                                                                                                                                                            Z poważaniem, dyrektor zespołu – Marlena Gierucka