Wiosenne spotkanie w bibliotece

Dnia 17 kwietnia 2018 roku dzieci z grup: M?dre Sówki i Misie by?y na wycieczce w Bibliotece Publicznej Filia nr 4 przy ulicy Krakowskiej. Bra?y udzia? w zaj?ciach bibliotecznych o tematyce wiosennej. S?uchanie ?piewu skowronka, pl?sy i ta?ce przy wiosennych piosenkach sprawi?y dzieciom wiele rado?ci. Na zako?czenie przedszkolaki ogl?da?y ksi??eczki i czasopisma w czytelni dla najm?odszych. To by?a ciekawa wyprawa.

Wiosenne spotkanie w bibliotece.
air max air max

Akcja charytatywna „Budzimy wiosnę w sercu”

Biblioteka szkolna zwraca si? z uprzejm? pro?b? do wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szko?y o wsparcie w organizowanej akcji maj?cej na celu zbiórk? bajek oraz ksi??ek o ró?nej tematyce dla dzieci z przeznaczeniem dla Oddzia?u Dzieci?cego kro?nie?skiego szpitala.

Zbiórka jest dobrowolna i b?dzie prowadzona w dniach 19 marca – 6 kwietnia 2018 r. w bibliotece szkolnej.

Wiosna tu?, tu? wi?c czas na wiosenne porz?dki. Mo?e znajdziecie w swoich domach bajki, których ju? nie czytacie, nie potrzebujecie, z którymi nie wiadomo, co pocz??, tylko przeszkadzaj? i zajmuj? miejsce… Zale?y nam na bajeczkach bogato ilustrowanych, aktualnych i nie zniszczonych.

To co jednym zawadza innym przyniesie wiele rado?ci. Obud?my wiosn? w sercach dzieci przebywaj?cych w szpitalu i wywo?ajmy u?miech na ich twarzach. Niech podró? z bohaterami zebranych przez nas ksi??ek przeniesie ich do radosnego ?wiata pe?nego przygód i kolorów.

Za dar serca dzi?kujemy!

Zach?camy gor?co wszystkich do wzi?cia udzia?u w akcji!

 

  pandora pendientes pandora pendientes

Radość czytania…

Dzi?ki uzyskanemu wsparciu finansowemu, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, nasza biblioteka szkolna, wzbogaci?a swoje zbiory o ciekawe nowo?ci wydawnicze. Ksi??ki s? ju? dost?pne i mo?na je wypo?ycza?. Wszystkich serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z zakupionymi nowo?ciami.

Cieszmy si? i czytajmy!

Radość czytania…
air max air max

Ale to już było…

Wakacje dawno ju? za nami… Pozosta?y pi?kne wspomnienia…

W bibliotece szkolnej wspominamy zwyci?zców konkursów, które odby?y si? w ostatnich tygodniach nauki, roku szkolnego 2016/2017. Gratulacje sk?adamy:

Tomaszowi Bali?skiemu z ubieg?orocznej klasy II a

Patrykowi Rajsowi z ubieg?orocznej klasy III b

Darii Kudro? z ubieg?orocznej klasy IV a

Oliwii Cebuli z ubieg?orocznej klasy V a

Aleksandrze Nycz z ubieg?orocznej klasy VI a

Wszystkich nagrodzono dyplomami oraz nagrodami ksi??kowymi.

Ale to już było…
air max mujer air max mujer

„JAK NIE CZYTAM – JAK CZYTAM”

1 czerwca 2017 r. w??czyli?my si? do ogólnopolskiej akcji bicia rekordu czytania w tym samym czasie z roku 2016. G?ównym organizatorem akcji by?a redakcja miesi?cznika „Biblioteka w Szkole”. W tym dniu, o godzinie 10.00, uczniowie wszystkich klas, wraz z nauczycielami, zebrali si? na boisku szkolnym i wspólnie czytali – ka?dy to, co chcia?.

W czym konkretnie mo?e pomóc ta akcja?

? Promocja czytania i ksi??ek w?ród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, pokazanie nieczytaj?cym uczniom, ?e ksi??ki s? popularne w?ród ich rówie?ników.

? W poczytaniu sobie. Dla rozrywki, bez dorabiania wielkiej filozofii. By pokaza? nieczytaj?cym uczniom, ?e ksi??ka to nie tylko lektura, za której nieprzeczytanie s? karani, lecz przede wszystkim mi?a forma sp?dzania czasu.

? Dodatkowy element rywalizacji przekona uczniów, ?e czytaniem mo?na i nale?y si? chwali?.

Wspólne czytanie
michael kors bolsos michael kors bolsos

Konkursomania trwa

Konkursowa wiosna w bibliotece w pe?nym rozkwicie. S? ju? pierwsi zwyci?zcy. 15 maja 2017 r. odby? si? drugi etap konkursu czytelniczego w klasach drugich Szko?y Podstawowej:  „Hans Christian Andersen i jego ba?nie”.  Poziom uczestników by? tak wysoki, ?e konieczna by?a dogrywka, która pozwoli?a wy?oni? dwuosobowe dru?yny do tego etapu. Dru?yny mia?y szereg zada? do wykonania przed jury, w którym zasiad?y: pani Urszula Borkowska, pani Edyta Guzik, Patrycja Pietruszka z kl. II a oraz Milena Belczyk z kl. II b. Publiczno?? stanowili koledzy z klas poszczególnych dru?yn, a ca?o?? zorganizowa?a i poprowadzi?a pani bibliotekarka Barbara Markowicz-Betlej. Po zaci?tej walce podliczono punkty, og?oszono zwyci?zców i wr?czono dyplomy oraz nagrody:

I miejsce zaj??a dru?yna klasy II a: Lilianna Lonc Kap?on i Franciszek Urbanek

II miejsce zaj??a dru?yna klasy II b: Wiktoria Bielecka i Adrian Kwolek

Odby?y si? równie? konkursy w klasie IV, V oraz VI Szko?y Podstawowej. Trwa poprawa prac i sumowanie punktów. Zwyci?zcy tych konkursów zostan? przedstawieni i nagrodzeni w najbli?szym czasie.

Zwyci?zcom serdecznie gratulujemy!

Konkurs czytelniczy
nike air max 1 nike air max 1

Konkursowa wiosna w bibliotece

Wiosna, to taka pora, kiedy wst?puje w nas niesamowita energia, optymizm i wydaje nam si?, ?e mo?emy „przenosi? góry”. Aby dobrze wykorzysta? i nie zmarnowa? nadmiaru energii naszych uczniów, biblioteka szkolna zaprasza do licznego udzia?u w konkursach czytelniczych. Wystarczy z uwag? przeczyta? ksi??ki wskazane w regulaminach lub przypomnie? sobie ich tre??, aby powalczy? o ciekawe nagrody.

Tematyka konkursów i adresaci:

  1. Wiersze Jana Brzechwy – klasa I
  2. „Hans Christian Andersen i jego ba?nie” – klasy II
  3. Mistrz znajomo?ci „Dzieci z Bullerbyn” – klasy III
  4. „Chc? mie? przyjaciela” – klasa IV
  5. „Wiem, bo czyta?em” – klasa V
  6. „Podziwiam szta?skiego m?odzie?ca” – klasa VI

Regulaminy wszystkich konkursów dost?pne s? w bibliotece oraz przedstawione zostan? poszczególnym grupom wiekowym. nike air max 97 nike air max 97

Spełniamy książkowe marzenia

Z rado?ci? zawiadamiamy, ?e otrzymali?my wsparcie finansowe na zakup ksi??ek  do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dzi?ki tym pieni??kom b?dziemy mogli wzbogaci? nasz? bibliotek? w najnowsze pozycje wydawnicze. Poniewa? ka?dy ma ulubione ksi??ki, autorów lub serie wydawnicze, które s? godne polecenia innym, prosimy wszystkich uczniów, rodziców oraz nauczycieli, aby?my wspólnie stworzyli zamówienie na wymarzone ksi??ki. Do ko?ca kwietnia 2017 r. mo?na zg?asza? propozycje zakupów bezpo?rednio do pani bibliotekarki.

  nike air max 2017 nike air max 2017

Goście w bibliotece

„Gdy za oknem szaro i buro, warto uda? si?, tam gdzie nie jest ponuro”. Tym tropem, w ?lad za M?drymi Sówkami i Le?nymi Ludkami, posz?a grupa Misiów z Przedszkola Miejskiego Nr 2 im. Króla Maciusia Pierwszego.
W pi?tek, 24 marca 2017 r., dzieci wraz z opiekunkami zawita?y do biblioteki Szko?y Podstawowej Nr 10.

Biblioteka okaza?a si? doskona?ym miejscem na ciekawe sp?dzenie czasu. By?o zwiedzanie biblioteki, g?o?ne czytanie bajki przez pani? bibliotekark?, ogl?danie kolorowych i interesuj?cych ksi??ek, kram z weso?ymi zagadkami.
Na zako?czenie wszystkie dzieci otrzyma?y pami?tkowe zak?adki  do ksi??ek, kolorowanki oraz s?odki upominek na popo?udnie.

Goście w bibliotece
airmaxszapatos airmaxszapatos