„Romeo i Julia” na deskach Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza

11 kwietnia uczniowie klas III gimnazjum mieli okazję obejrzeć na deskach Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza  w Krośnie jedną z największych tragedii W. Szekspira  – „Romea i Julię”.  Bogate, godne teatru elżbietańskiego kostiumy i znakomite kreacje aktorów Narodowego Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza  z Wrocławia  dostarczyły uczniom wielu niezapomnianych wzruszeń.  Jednocześnie by?a to wspaniała okazja do przypomnienia sobie treści sztuki tuż przed egzaminem gimnazjalnym.

MÓJ WYMARZONY ZAWÓD

 

Jednym z dzia?a? podj?tych w ramach Wewn?trzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego by?o spotkanie uczniów klasy V A i VI A  z grup? siódmoklasistów, które mia?o miejsce w ostatni wtorek, czyli 16 stycznia 2018 r. w naszej szkole. Uczniowie klasy VII A przedstawili prezentacje  na temat „Mój wymarzony zawód”, które wcze?niej przygotowali na zaj?cia doradztwa zawodowego. M?odsi koledzy i kole?anki mieli mo?liwo?? zapozna? si? z wybranymi zawodami takimi jak np.: kosmetyczka, trenerka psów policyjnych i ratowniczych, dekorator wn?trz, stra?ak, nauczyciel i trenerka judo. Uczniowie dowiedzieli si?, mi?dzy innymi, jakie kwalifikacje s? potrzebne do wykonywania danej profesji, zdobyli informacje o mo?liwo?ciach kszta?cenia si? w danym zawodzie, warunkach pacy, przewidywanych zarobkach i mo?liwo?ciach dalszego rozwoju.

Spotkanie odby?o si? w mi?ej atmosferze, a wyst?pienia siódmoklasistów nagradzano gromkimi brawami.

Szkolny doradca zawodowy

Bernadetta Pelczar

Mój wymarzony zawód
michael kors rebajas michael kors rebajas

Święty Mikołaj

„?wi?ty Miko?aj do nas przychodzi, du?o prezentów dzieciom przynosi, w buciki wszystko zwinnie upycha i jak czarodziej w po?piechu znika”.

Jak co roku do Przedszkola Miejskiego Nr2 przyby? wyj?tkowy go?? – ?wi?ty Miko?aj. Wraz ze swoj? ?nie?ynk? zaprosi? wszystkie dzieci na teatrzyk pt.„Czerwona czapeczka”, w którym najwa?niejsza okaza?a si? zaczarowana czapeczka, w niej to znalaz?y schronienie ma?e zwierz?tka. Po teatrzyku  rozdawa? wszystkim dzieciom prezenty, za które serdecznie dzi?kujemy i zapraszamy Miko?aja ju? za rok. Do zobaczenia!

Święty Mikołaj
air max 95 air max 95

MISTRZ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

25 maja odby? si? konkurs o tytu? MISTRZA J?ZYKA NIEMIECKIEGO 2017. 22 uczniów klas gimnazjalnych rozwi?zywa?o zadania sprawdzaj?ce ich wiedz? z j?zyka, zarówno gramatyczn? jak i leksykaln?.

Bezkonkurencyjna okaza?a si? uczennica klasy III a – Alicja Skiba, która osi?gn??a wynik 94%, co da?o jest tytu? mistrza klas trzecich, a zarazem mistrza szko?y. Najlepszy wynik   w klasach drugich uzyska? Krystian Kolanko – ucze? klasy II b, w klasie pierwszej natomiast najlepszy by? Daniel P?onka, który to 15 marca br. otrzyma? wyró?nienie w IV Wojewódzkim Konkursie z J?zyka Niemieckiego im. Jacoba i Wilhelma Grimm.

Wszystkim uczestnikom bior?cym udzia? w konkursie gratuluj?, a pozosta?ych uczniów zach?cam do udzia?u w nast?pnej edycji.

Nauczyciel j?zyka niemieckiego:         El?bieta Korzeniowska

pandora joyas pandora joyas