ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W NASZEJ SZKOLE

 Uczniowie Szko?y Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 2 w Kro?nie uczcili ?wi?to Niepodleg?o?ci. By?o podnio?le, uroczy?cie i …bia?o-czerwono.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W NASZEJ SZKOLE
canada goose sale damen canada goose sale damen

ARCHIPELAG SKARBÓW

Archipelag Skarbów to wyj?tkowy program dla nastolatków i ich rodziców. Trenerzy próbuj? m?odym ludziom i ich rodzicom wskaza? ?cie?k? porozumienia. 26 i 27 pa?dziernika w programie uczestniczyli uczniowie klas III gimnazjum, a 27 pa?dziernika odby?o si? spotkanie z wszystkimi ch?tnymi rodzicami. Wi?cej szczegó?ów na stronie: www.archipelagskarbow.eu

Archipelag Skarbów

  michaeltasche michaeltasche

„DZIEŃ WRÓŻB W ŚWIETLICY”

Andrzejki s? wspania?? okazj? do niecodziennej zabawy, a tak?e wyrazem szacunku dla tradycji i obrz?dów ludowych. Wró?by pobudzaj? wyobra?ni? dzieci?c?, pozwalaj? oderwa? si? od rzeczywisto?ci, przenie?? si? w ?wiat marze? i fantazji. 30 listopada nasz? ?wietlic? odwiedzi?y dwie wró?ki, które przenios?y dzieci do magicznej krainy zabaw i wró?b – przypominaj?c jednak, ?e to tylko zabawa.

canada goose online shop canada goose online shop

Uwaga! Tlenek węgla!

Akcja Stra?y Po?arnej skierowana do uczniów i rodziców. Pan Mariusz Kozak – Naczelnik Wydzia?u Operacyjno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej 24 listopada mówi?, jak w prosty sposób mo?na si? zabezpieczy? przed tlenkiem w?gla. Akcja spotka?a si? z pozytywnym odd?wi?kiem w naszym ?rodowisku. Dzi?kujemy.

Uwaga! Tlenek węgla!
canada goose outlet canada goose outlet

Dzień Pluszowego Misia w świetlicy

 „Czy to jutro, czy to dzi? ka?demu potrzebny jest mi?”, pod takim has?em w ?wietlicy szkolnej odby?y si? 25 listopada obchody Dnia Pluszowego Misia.
W tym dniu wszystkie misie i inni pluszowi przyjaciele dzieci opu?cili swoje zaciszne pokoiki i przybyli wraz z uczniami do szko?y. W pi?knie udekorowanej „pluszakami” ?wietlicy dzieci mia?y okazj? pozna? histori? narodzin pluszowego misia oraz ide? ?wi?ta najpopularniejszej dzieci?cej zabawki. Wielu emocji dostarczy?y ?wietliczakom „misiowe konkurencje”, z którymi zmagali si? oni w dru?ynach. Na koniec naszego ?wi?ta wszystkie dzieci zosta?y nagrodzone s?odko?ciami i zrobi?y sobie „misiowe” zdj?cie.

Dzień Pluszowego Misia w świetlicy

  canada goose sale canada goose sale

BEZ PIĄTEJ KLEPKI

22 listopada 2016 r. nasi uczniowie uczestniczyli z sukcesami w konkursie recytatorskim „Bez pi?tej klepki”. W grupie starszej II miejsce zdoby? Mateusz i wyró?nienie Daria. W grupie m?odszej wyró?nienie wywalczy?a Liliana. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspania?ych wyst?pów.

michael kors tasche blau michael kors tasche blau

SzczepaniCon

II warsztaty fantastyki, czyli fantastycznie w Szczepaniku. Uczniowie z klas I byli tam dzi? wraz z opiekunem – p. Bo?en? Cyran. Wyk?ad na temat najnowszych filmów science – fiction, Legion 501, gry na starych konsolach (Retro Strefa) i wiele innych atrakcji czeka?o na gimnazjalistów. By?o super! Karolinie, Remkowi i Kubie gratulujemy nagród zdobytych w konkursie wiedzy na temat „Gwiezdnych wojen” Nagrody wr?czy? im sam Lord Vader.

Spotkanie z fantastyką
canada goose jacke herren canada goose jacke herren

KOTEŁKI

W kro?nie?skiej kociarni z podarunkami.