Goście w bibliotece

„Gdy za oknem szaro i buro, warto uda? si?, tam gdzie nie jest ponuro”. Tym tropem, w ?lad za M?drymi Sówkami i Le?nymi Ludkami, posz?a grupa Misiów z Przedszkola Miejskiego Nr 2 im. Króla Maciusia Pierwszego.
W pi?tek, 24 marca 2017 r., dzieci wraz z opiekunkami zawita?y do biblioteki Szko?y Podstawowej Nr 10.

Biblioteka okaza?a si? doskona?ym miejscem na ciekawe sp?dzenie czasu. By?o zwiedzanie biblioteki, g?o?ne czytanie bajki przez pani? bibliotekark?, ogl?danie kolorowych i interesuj?cych ksi??ek, kram z weso?ymi zagadkami.
Na zako?czenie wszystkie dzieci otrzyma?y pami?tkowe zak?adki  do ksi??ek, kolorowanki oraz s?odki upominek na popo?udnie.

Goście w bibliotece
airmaxszapatos airmaxszapatos

Zapisy do klas językowych

Szko?a podstawowa Nr 10 w Kro?nie prowadzi zapisy do oddzia?u dwuj?zycznego klasy VII oraz innowacyjnej klasy I z dwuj?zycznym nauczaniem wybranych tre?ci  – j?zyk niemiecki

W dwuj?zycznej klasie VII planuje si? nauk? j?zyka niemieckiego w wymiarze 4 godzin w tygodniu zamiast 2, jak w innych szko?ach podstawowych oraz nauk? geografii, plastyki i edukacji dla bezpiecze?stwa w j?zyku polskim oraz w j?zyku niemieckim w proporcjach dostosowanych do mo?liwo?ci uczniów – nauka od podstaw, bez konieczno?ci znajomo?ci j?zyka. Zaj?cia b?d? prowadzi? nauczyciele maj?cy tytu? magistra filologii germa?skiej i uprawnienia do powy?szych przedmiotów. Na wysokim poziomie realizowany b?dzie równie? j?zyk angielski  w zwi?kszonym wymiarze 4 godzin w tygodniu.

Dowiedz si? wi?cej…

 Regulamin przyj?? do dwuj?zycznej klasy VII

Wniosek o przyj?cie dziecka do dwuj?zycznej klasy VII

klasie I proponuje si? dwuj?zyczne nauczanie wybranych tre?ci programowych z edukacji wczesnoszkolnej tj. edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, wychowania fizycznego i zaj?? komputerowych w j?zyku polskim i niemieckim. Realizowana b?dzie innowacja pedagogiczna „Szprechaj z nami Krosnoludkami” (zobacz: Innowacje). Nauczanie dwuj?zyczne b?dzie polega?o na stopniowym wprowadzaniu drugiego j?zyka w wybranych sytuacjach komunikacyjnych z wykorzystaniem elementów pedagogiki Montessori. Zaj?cia prowadzi? b?dzie nauczyciel maj?cy tytu? magistra filologii germa?skiej i uprawnienia do nauczania edukacji wczesnoszkolnej. B?dzie tak?e nauka j?zyka angielskiego w wymiarze 2 godzin w tygodniu.

Zalet? nauczania dwuj?zycznego jest to, ?e dzieci szybko zaczynaj? bardzo dobrze rozumie? j?zyk obcy, cho? pocz?tkowo spontanicznie nie wypowiadaj? si? w tym j?zyku. W ci?gu dalszej edukacji uzyskuj? one jednak du?o wi?kszy stopie? swobody w pos?ugiwaniu si? j?zykiem obcym ni? uczestnicy „tradycyjnych” lekcji i kursów j?zykowych. Dziej? si? tak dlatego, ?e j?zyk niemiecki jest u?ywany do codziennych kontaktów i staje si? naturalnym j?zykiem komunikacji.

 

air max 90 air max 90

Światowy Dzień Poezji

21 marca to nie tylko pierwszy dzie? wiosny, ale tak?e ?wiatowy Dzie? Poezji. W tym dniu w Kro?nie?skiej Bibliotece Publicznej w Kro?nie odby? si? fina? IV Kro?nie?skiego Turnieju Jednego Wiersza. Konkurs przeznaczony zosta? dla uczniów szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a jego celem by?o promowanie i rozpowszechnianie poezji w?ród m?odzie?y. Gimnazjum Nr 2 reprezentowa?a Ma?gorzata Buczek – uczennica kl. III B, która za swój utwór pt:”Amicitia” uzyska?a wyró?nienie. Ma?gosi serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych, poetyckich sukcesów.  

  Jolanta ?ó?ko?      

                                                                                   

  joyas pandora outlet joyas pandora outlet

Przedszkolaki witają wiosnę

Witamy wiosn? !

Pierwszy dzie? wiosny przedszkolaki wita?y wierszem i piosenk?. Dzieci z grupy Smerfy przygotowa?y krótki program s?owno – muzyczny. Nast?pnie by? konkurs z nagrodami rozwi?zywania zagadek o tematyce wiosennej. Na zako?czenie ka?da grupa zaprezentowa?a swoj? wiosenn? piosenk?. A potem… barwnym korowodem z marzann? i gaikiem przedszkolaki wraz ze swoimi paniami przesz?y uliczkami osiedla.

Witamy wiosnę!
pulseras pandora baratas pulseras pandora baratas

1 MARCA – DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Z tej okazji byli?my w RCKP na pi?knej inscenizacji po?wi?conej jednemu z „wykl?tych” – Antoniemu ?ubrydowi. Po przedstawieniu odby?o si? spotkanie z synem Antoniego ?ubryda. Cenna i niezapomniana lekcja.

1 MARCA – DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

 

  pandora pulseras abalorios pandora pulseras abalorios

PORTRET SŁOWAMI MALOWANY

28 lutego 2017 r. w Kro?nie?skiej Bibliotece Publicznej odby?o si? podsumowanie konkursu literackiego: „Portret s?owami malowany”. Najlepszy okaza? si? nasz ucze? z klasy IV a Oliwier – zdoby? I miejsce.  Pokona? 57 uczestników ze szkó? podstawowych i gimnazjów.  Oliwier, jeste?my z Ciebie dumni.

PORTRET SŁOWAMI MALOWANY
nike air max hombre nike air max hombre

III miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w piłce siatkowej dziewcząt

W dniu 1 marca 2017 roku odby?a si? Powiatowa Gimnazjada w pi?ce siatkowej dziewcz?t. Gimnazjum Nr 2 w Kro?nie godnie reprezentowa?a dru?yna w sk?adzie: Patrycja P?odzie?, Wiktoria ?wi?tnicka, Gabriela P?odzie?, Izabela Zawisza, Wiktoria Ziewalicz, Natalia Kania, Anna Leszczy?ska, Katarzyna Majewska, Martyna Wszo?ek, Anita Zaj?c i Wiktoria Zieli?ska. Dziewcz?ta zaj??y w zawodach III miejsce. Dru?ynie serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów.

Nauczyciel wychowania fizycznego: Ewa Rz?sa

canada goose online shop canada goose online shop

DZIEŃ ZAWODOWCA

TO MY! Wspania?a III b z wychowawc? w „Szczepaniku” na Dniu Zawodowca.

DZIEŃ ZAWODOWCA
canada goose deutschland canada goose deutschland

KONKURSY! FESTIWALE! NAGRODY!

W?ród wychowanków Przedszkola Miejskiego Nr2 nie brakuje „ma?ych artystów”.W ostatnim czasie dzieci z naszego przedszkola wzi??y udzia? w konkursie plastycznym pod has?em „Zabawy i sporty zimowe” zorganizowanym przez Miejsk? Poradni? Psychologiczno- Pedagogiczn? w Kro?nie. W?ród laureatów znale?li si?: Mateusz Przybysz z grupy „Le?ne Ludki”- I miejsce w konkursie, Mi?osz Nykiel grupa „Le?ne Ludki” i Maja Zygmunt grupa „M?dre Sówki”- wyró?nienia.

Talenty recytatorskie i wokalne zaprezentowa?y tak?e dziewczynki z grupy „Le?ne Ludki”; Karolinka Bielaska i Natalka Wroniewicz oraz Gabrysia Liszka z grupy „M?dra Sówki”. Podczas „Festiwalu Zakochnej Piosenki” w SOS-W” w Kro?nie- przed licznie zgromadzona publiczno?ci?- w piosence i wierszach wyra?a?y uczucia sympatii i mi?o?ci do swoich bliskich. Uczestnikom i nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

KONKURSY! FESTIWALE! NAGRODY!
michael kors tasche sale michael kors tasche sale