POPOŁUDNIE Z POEZJĄ

26 maja w ramach zaj?? ?wietlicowych dzieci mia?y okazj? pozna? osobi?cie poetk? – pani? Ann? Ziemb? – Lonc, która prezentowa?a nam swoj? twórczo??. Zaj?cia mia?y charakter poetycko – warsztatowy. Dzieci nie tylko s?ucha?y wierszy, ale równie? same je czyta?y, odpowiada?y na pytania  oraz odgadywa?y zagadki. Zaj?cia mia?y te? form? zabawy, a wszystko po to, aby zach?ci? dzieci do cz?stego obcowania z ksi??k?. Dzieci uwa?nie s?ucha?y i dobrze si? bawi?y.

Dzi?kujemy za wizyt?!

Wi?cej zdj?? z tego wydarzenia na fanpage-u szko?y https://www.facebook.com/SP10Krosno/

Spotkanie z poezją
air max 90 air max 90

MISTRZ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

25 maja odby? si? konkurs o tytu? MISTRZA J?ZYKA NIEMIECKIEGO 2017. 22 uczniów klas gimnazjalnych rozwi?zywa?o zadania sprawdzaj?ce ich wiedz? z j?zyka, zarówno gramatyczn? jak i leksykaln?.

Bezkonkurencyjna okaza?a si? uczennica klasy III a – Alicja Skiba, która osi?gn??a wynik 94%, co da?o jest tytu? mistrza klas trzecich, a zarazem mistrza szko?y. Najlepszy wynik  w klasach drugich uzyska? Krystian Kolanko – ucze? klasy II b, w klasie pierwszej natomiast najlepszy by? Daniel P?onka, który to 15 marca br. otrzyma? wyró?nienie w IV Wojewódzkim Konkursie z J?zyka Niemieckiego im. Jacoba i Wilhelma Grimm.

Wszystkim uczestnikom bior?cym udzia? w konkursie gratuluj?, a pozosta?ych uczniów zach?cam do udzia?u w nast?pnej edycji.

nauczyciel j?zyka niemieckiego El?bieta Korzeniowska

oficialairmax oficialairmax

II Festiwal Fantastyki

Samorz?d studencki PWSZ w Kro?nie, Blueberrypuddingcake, LuciCon Poland oraz Kro?nie?ski Klub Fantastyki „Elizjum” zapraszaj? 3 czerwca br. godz. 9.00 na II Festiwal Fantastyki. W programie mi?dzy innymi konkursy z nagrodami. Festiwal Fantastyki to spotkanie ludzi z pasj?, którzy chc? o niej opowiedzie? innym i spotka? podobnych sobie pasjonatów. B?dzie okazja, aby przekona? si?, ?e fantastyka mo?e by? ciekawym  pomys?em na hobby.
W programie znalaz?o si? miejsce dla prelekcji, warsztatów i sesji RPG. Oprócz tego, tradycyjnie znajdzie si? bogato zaopatrzony GameRoom i sala z grami planszowymi udost?pnionymi przez grup? Blueberrypuddingcake. Nowo?ci? w porównaniu z poprzedni? edycj? festiwalu, b?dzie konkurs na najciekawsze przebranie zwi?zane z literatur? fantastyczn?, filmami, grami konsolowymi i komputerowymi czy te? mang? i anime.
Podobnie jak w ubieg?ym roku, dla uczestników prelekcji zosta?y przygotowane nagrody w postaci ksi??ek i gier. B?d? one zwi?zane tematycznie z tematyk? wyst?pie?. W?ród uczestników rozlosowana zostanie nagroda g?ówna oraz nagroda za najlepsze zdj?cie z Festiwalu. Ka?dy uczestnik Festiwalu b?dzie móg? odwiedzi? kiermasz, na którym b?dzie mo?na odsprzeda? lub wymieni? filmy, gry, ksi??ki i gad?ety zwi?zane z fantastyk?.
http://www.pwsz.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1392,ii-festiwal-fantastyki.html

nike air max hombre nike air max hombre

Obóz pieszo-rowerowy

Mi?dzyszkolny Klub Sportowy MUKS „Mechanik” Krosno organizuje turystyczny obóz
pieszo-rowerowy.

Termin  – 2.07.2017 r. – 9.07.2017 r.

Miejsce – Kazimierz Dolny

Zapraszamy m?odzie? w wieku 12-18 lat na wspania??, letni?, sportow? przygod?. G?ównym celem realizowanym podczas obozu jest aktywny
i wszechstronny wypoczynek m?odzie?y. Pod opiek? wykwalifikowanej kadry uczestnicy obozu letniego b?d? mieli mo?liwo?? rozwijania swojego potencja?u. Obóz pieszo-rowerowy organizowany jest dla m?odzie?y, która lubi je?dzi? na rowerze, posiada poczucie humoru, potrafi przez kilka dni by? samodzielnym. Stacjonujemy w Kazimierzu Dolnym i st?d b?dziemy „wyskakiwa?” na wycieczki piesze i rowerowe. Ze wzgl?du na rekreacyjny charakter obozu przewidziane s? równie? inne ciekawe zaj?cia np. zaj?cia sportowe na ?wie?ym powietrzu,  wyj?cia na basen, imprezy kulturalne (konkursy, quizy, gry i zabawy ?wietlicowe) … i takie ró?ne fajne rzeczy.

Szczegó?owe informacje na temat obozu, dzia?alno?ci klubu i organizowanych
w poprzednich latach imprez na stronie klubu:

http://www.muksmechanik.pl/

Informacje i zapisy: 502325037- Artur, 694434759 – Grzegorz

 

 

 

 

 

  pagina oficial de pandora pagina oficial de pandora

Spotkanie ze strażakami

Dnia 10 maja 2017 roku do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Kro?nie przyjechali wspaniali go?cie – stra?acy Ochotniczej Stra?y Po?arnej Bia?obrzegi. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem wys?ucha?y opowiadania o trudnej i niebezpiecznej pracy stra?aków, obejrza?y sprz?t, jakim na co dzie? pos?uguj? si? stra?acy. Najwi?ksz? atrakcj? by?y dla maluchów pokaz gaszenia ognia oraz mo?liwo?? w??czenia osobi?cie sygna?u d?wi?kowego i ?wietlnego w samochodzie. Dzieci podzi?kowa?y go?ciom za przybycie i z?o?y?y serdeczne ?yczenia z okazji w?a?nie minionego Ich ?wi?ta.

El?bieta Trybus

Spotkanie ze strażakami

nike air max 97 nike air max 97

Projekt „Lekcja Samorządowa”

7.04.2017 r. w Urz?dzie Miasta Krosna odby?a si? lekcja samorz?dowa przygotowana przez uczniów naszej szko?y: Alicj? Skib? kl. III a, Patrycj? Koszty?? kl. III a, Ma?gorzat? Buczek kl. III b, Jakuba Czelnego kl. III b, Izabel? Zawisz? kl. II b oraz Kornela Galanta kl. I a.

Na lekcj? przyby? Zast?pca Prezydenta Miasta Krosna Pan Bronis?aw Baran, przedstawiciele Urz?du Miasta Krosna, wicedyrektor MZS Nr 1 w Kro?nie oraz uczniowie wszystkich kro?nie?skich gimnazjów wraz ze swoimi opiekunami.

„Krosno – bezpieczne miasto” to temat naszej lekcji. Chc?c udowodni? tez? tematu uczniowie przeprowadzili sond? uliczn? w?ród mieszka?ców Krosna, ankiet? w?ród uczniów naszej szko?y oraz ich rodziców, a ponadto zaprosili na spotkanie oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kro?nie – aspiranta Pana Paw?a Buczy?skiego oraz specjalist? prewencji nieletnich aspiranta sztabowego Pana Jerzego Barczentewicza, z którymi przeprowadzili wywiad. Przygotowali prezentacj?, w której przedstawili wyniki ankiet i sondy ulicznej oraz dane otrzymane z Komendy Miejskiej Policji w Kro?nie. W ko?cowej cz??ci lekcji Gosia wraz z Kub? pokazali kilka chwytów samoobrony, natomiast Patrycja z Iz? przeprowadzi?y quiz dla swoich kolegów z innych szkó? – a poprawne odpowiedzi nagrodzi?y s?odkimi upominkami.

W ostatniej cz??ci Pan Prezydent odpowiada? na pytania dotycz?ce szeroko rozumianych kwestii bezpiecze?stwa w Kro?nie przygotowane przez uczniów.

Lekcja Samorządowa

Jan Sieniawski

air max blancas air max blancas

XXXI Rajd „Śladami Historii i Legend”

W dniu 28 kwietnia br. odby? si? XXXI Rajd „?ladami Historii i Legend”, którego organizatorem by?o Ko?o PTSM „Beskid” dzia?aj?ce w strukturze Oddzia?u PTSM w Kro?nie. W tej cyklicznej imprezie krajoznawczo-turystycznej uczestniczy?o 40 m?odych turystów wraz ze swoimi opiekunami z nast?puj?cych szkó?: Szko?y Podstawowej w Bóbrce, Szko?y Podstawowej w ?arnowcu i Szko?y Podstawowej Nr 10 w Kro?nie. Celem rajdu by?o m.in. poznanie walorów krajoznawczo-turystycznych Beskidu Niskiego, propagowanie turystyki  i rekreacji w?ród dzieci, kszta?towanie postaw proekologicznych, zdobywanie odznak turystycznych, rozwijanie wspó?pracy mi?dzy ko?ami turystycznymi oraz podkre?lenie 36 lat dzia?alno?ci Ko?a PTSM „Beskid”, którego historia ?ci?le zwi?zana jest ze Szko?? Podstawow? Nr 10 w Kro?nie.

Wspania?a, s?oneczna pogoda umo?liwi?a  realizacj? bogatego programu rajdu. M?odzi tury?ci odbyli przej?cie piesze na trasie: Folusz, Diabli Kamie? – Folusz, zwiedzili równie? Muzeum Narciarstwa w Cieklinie, Sanktuarium ?w. Jana Paw?a  w Dukli oraz uczestniczyli w zaj?ciach przyrodniczych w pracowni Karpackich Parków Krajobrazowych w Dukli. Sprzyjaj?ca aura pozwoli?a równie? na zapalenie ogniska i upieczenie smacznych kie?basek. W ramach rajdu odby?o si? 7 konkursów, które zosta?y przeprowadzone w Szkolnym Schronisku M?odzie?owych w Bóbrce. Sukcesy naszych uczniów w konkursach rajdowych s? nast?puj?ce:

Grupa m?odsza: klasy I – III (opiekun: p. Mariola Steliga)

 • Konkurs krajoznawczy: „Ochrona przyrody i krajobrazu w Magurskim Parku Narodowym”:III miejsce – Edyta Bardzik (III a)
 • I miejsce – Maja Bielecka (III a)
 • Konkurs wiedzy o ekologii:
 • I miejsce – Oliwia Belczyk (III b), Maja ?ukaszewska (III a),Anna Tomkiewicz (III a)
 • Eko-gra:II miejsce – Kamil Zajdel (III a)
 • I miejsce – Kacper Zajdel (III a)
 • Eko-krzy?ówka:II miejsce – Micha? Wojnarowski (III a)
 • I miejsce – Natalia Gadza?a (III a)
 • Konkurs wiedzy o PTSM:II miejsce – Gabriela Mazur (III a)
 • I miejsce – ?ucja Urba (III a)
 • Konkurs na plakat o tematyce ekologicznej:III miejsce – Arkadiusz Mercik (III a)
 • II miejsce – Natalia Gadza?a (III a)
 • Konkurs plastyczny – „Moje magiczne drzewo”:II miejsce – Maja Bielecka (III a)
 • Grupa starsza: klasy IV – VI (opiekun: p. Ewa Rz?sa)
 • III miejsce – Edyta Bardzik (III a)
 • I miejsce – ?ucja Urba (III a)
 • Konkurs krajoznawczy: „Ochrona przyrody i krajobrazu w Magurskim Parku Narodowym”:
 • I miejsce – Milena Sza?ajko (V a)
 • Konkurs wiedzy o ekologii:
 • III miejsce – Oliwia Cebula (V a)
 • Eko – gra:
 • II miejsce – Pawe? Ryzner (V a)
 • Eko – krzy?ówka:
 • I miejsce – Natalia Wójcik (V a)
 • Konkurs wiedzy o PTSM:
 • II miejsce – Natalia Skoniecka(V a)
 • Konkurs na plakat o tematyce ekologicznej:III miejsce – Natalia Skoniecka (V a)
 • II miejsce – Natalia Wójcik (V a)
 • Konkurs plastyczny – „Moje magiczne drzewo”:
 • I miejsce – Milena Sza?ajko (V a).

Uczestnicy rajdu otrzymali plakietki rajdowe, materia?y szkoleniowe, ksi??eczki odznak turystycznych, a laureaci konkursów rajdowych pami?tkowe dyplomy i nagrody ksi??kowe. Bogaty program rajdu mo?liwy by? do realizacji dzi?ki dotacji: Gminy Miasta Krosna i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska w Rzeszowie. Rajd od strony organizacyjnej przygotowa?y panie: Helena Habrat i Ewa Rz?sa.

Opiekun ko?a: Ewa Rz?sa

nike air max 97 nike air max 97

I miejsce w konkursie Visit Krosno

31 marca 2017 r. w muzeum „Piwnica pod Cieniami” rozpocz??a si? XIII edycja konkursu „Primaaprilisowe zmagania turystyczne dla uczniów klas IV – VI kro?nie?skich szkó? podstawowych miasta Krosna”. Wzi??o w nim udzia? 10 kro?nie?skich szkó?. Szko?? Podstawow? Nr 10 reprezentowa?a pi?cioosobowa dru?yna w sk?adzie: Martyna Blaszy?ska, Sebastian Burek, Oliwia Cebula, Paulina Mikosz i Aleksandra Nycz pod czujnym okiem i przy wsparciu pani Urszuli Borkowskiej.  Rywalizacja obejmowa?a zadania, które nale?a?o wykona? w wielu miejscach i instytucjach naszego miasta. Pierwsze konkursowe zadanie wykonali?my w Centrum Multimedialnym Biblioteki przy ul. Ordynackiej, nast?pne w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Zawodowej, kolejno w Muzeum Rzemios?a, Muzeum Podkarpackim, Cechu Rzemios? Ró?nych, Centrum Dziedzictwa Szk?a, Punkcie Informacji Kulturalno – Turystycznej oraz w Biurze Rady Miasta przy ulicy Staszica 2.  Pracowali?my bardzo solidnie. Wykonali?my wszystkie zadania i uzyskali?my najwi?ksz? liczb? punktów. Og?oszenie wyników odby?o si? 21 kwietnia i okaza?o si?,?e byli?my najlepsi spo?ród 10 kro?nie?skich szkó?. Uzyskali?my I miejsce i wiele nagród. Jeste?my szcz??liwi i bogatsi o nowe wiadomo?ci i ciekawostki zwi?zane z naszym pi?knym miastem Krosnem.

Visit Krosno
zapatillas air max zapatillas air max