NOC W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W nocy z 9 na 10 grudnia odby?a si? w naszej szkole „Noc w ?wietlicy”. W imprezie udzia? brali uczniowie klas III a i III b szko?y podstawowej. Przybyli oni do szko?y o godz. 19:00 i wspóln? zabaw? rozpocz?li od warsztatów zdobienia bombek styropianowych. Nast?pnie zacz?li oni wraz z organizatork? imprezy p. El?biet? Korzeniowsk? przygotowywa? „swój nocleg”. Przygotowali te? sami kolacj?. Kolejnym elementem zabawy by? dla ch?opców mecz pi?ki no?nej, a dla dziewczynek k?cik pi?kno?ci – czego efektem by?y pi?kne fryzury. Najbardziej oczekiwanym momentem by? nocny spacer po szkole. Uczniowie wyposa?eni w latarki przemierzali ciemne korytarze i badali nieznane zakamarki budynku. Po tak emocjonuj?cej przechadzce przyszed? czas na seans filmowy, odpoczynek i sen. Dla wszystkich uczniów noc ta by?a niezapomnianym prze?yciem.

NOC W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
michael kors tasche blau michael kors tasche blau

KONKURS NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ CHOINKĘ”

Dzieci z naszego przedszkola wzi??y udzia? w konkursie na „Najpi?kniejsz? choink?”, organizowanym przez Prezydenta Miasta Krosna.  Przedszkolaki pilnie pracowa?y, bardzo si? stara?y. Ka?da grupa wykona?a inny rodzaj zabawek choinkowych.  Nasza choinka zab?ys?a na kro?nie?skim Rynku dnia 9 grudnia, ubrana przez dzieci z grup „M?dre Sówki” i „Le?ne Ludki”.  Wszystkie choinki by?y pi?kne. Dzi?ki ?yczliwo?ci naszych sympatyków zaj?li?my w konkursie II miejsce. Jeste?my szcz??liwi z tego powodu i dzi?kujemy wszystkim, którzy oddali swój g?os na nasz? choink?.  A za nagrod? od Pana Prezydenta ju? zakupili?my dla wszystkich naszych dzieci du?o pi?knych zabawek. Bardzo dzi?kujemy Panu Prezydentowi.

KONKURS NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ CHOINKĘ”

  canada goose kinder canada goose kinder

Święty roznosi prezenty

Grzecznym dzieciom ?wi?ty Miko?aj przynosi prezenty…u nas te? by?!

Święty roznosi prezenty
canada goose frauen canada goose frauen

„MIKOŁAJKI NA SPORTOWO”

Dnia 6 grudnia najstarsze dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Króla Maciusia I w Kro?nie zaproszone zosta?y przez ?wi?tego Miko?aja i jego pomocników do naszej szko?y. Na sali gimnastycznej mog?y spróbowa? swoich si? w ró?nych dyscyplinach sportowych i poczu? si? jak prawdziwi sportowcy podczas wr?czenia im pami?tkowych medali.

„MIKOŁAJKI NA SPORTOWO”

  michael kors tasche blau michael kors tasche blau

„Gwiezdne wojny”

Kosmici s? w?ród nas…z bohaterami filmu „Gwiezdne wojny”.

„Gwiezdne wojny”
canada goose damen canada goose damen

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W NASZEJ SZKOLE

 Uczniowie Szko?y Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 2 w Kro?nie uczcili ?wi?to Niepodleg?o?ci. By?o podnio?le, uroczy?cie i …bia?o-czerwono.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W NASZEJ SZKOLE
canada goose sale damen canada goose sale damen

ARCHIPELAG SKARBÓW

Archipelag Skarbów to wyj?tkowy program dla nastolatków i ich rodziców. Trenerzy próbuj? m?odym ludziom i ich rodzicom wskaza? ?cie?k? porozumienia. 26 i 27 pa?dziernika w programie uczestniczyli uczniowie klas III gimnazjum, a 27 pa?dziernika odby?o si? spotkanie z wszystkimi ch?tnymi rodzicami. Wi?cej szczegó?ów na stronie: www.archipelagskarbow.eu

Archipelag Skarbów

  michaeltasche michaeltasche

„DZIEŃ WRÓŻB W ŚWIETLICY”

Andrzejki s? wspania?? okazj? do niecodziennej zabawy, a tak?e wyrazem szacunku dla tradycji i obrz?dów ludowych. Wró?by pobudzaj? wyobra?ni? dzieci?c?, pozwalaj? oderwa? si? od rzeczywisto?ci, przenie?? si? w ?wiat marze? i fantazji. 30 listopada nasz? ?wietlic? odwiedzi?y dwie wró?ki, które przenios?y dzieci do magicznej krainy zabaw i wró?b – przypominaj?c jednak, ?e to tylko zabawa.

canada goose online shop canada goose online shop

Uwaga! Tlenek węgla!

Akcja Stra?y Po?arnej skierowana do uczniów i rodziców. Pan Mariusz Kozak – Naczelnik Wydzia?u Operacyjno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej 24 listopada mówi?, jak w prosty sposób mo?na si? zabezpieczy? przed tlenkiem w?gla. Akcja spotka?a si? z pozytywnym odd?wi?kiem w naszym ?rodowisku. Dzi?kujemy.

Uwaga! Tlenek węgla!
canada goose outlet canada goose outlet

Dzień Pluszowego Misia w świetlicy

 „Czy to jutro, czy to dzi? ka?demu potrzebny jest mi?”, pod takim has?em w ?wietlicy szkolnej odby?y si? 25 listopada obchody Dnia Pluszowego Misia.
W tym dniu wszystkie misie i inni pluszowi przyjaciele dzieci opu?cili swoje zaciszne pokoiki i przybyli wraz z uczniami do szko?y. W pi?knie udekorowanej „pluszakami” ?wietlicy dzieci mia?y okazj? pozna? histori? narodzin pluszowego misia oraz ide? ?wi?ta najpopularniejszej dzieci?cej zabawki. Wielu emocji dostarczy?y ?wietliczakom „misiowe konkurencje”, z którymi zmagali si? oni w dru?ynach. Na koniec naszego ?wi?ta wszystkie dzieci zosta?y nagrodzone s?odko?ciami i zrobi?y sobie „misiowe” zdj?cie.

Dzień Pluszowego Misia w świetlicy

  canada goose sale canada goose sale