Zabawa karnawałowa w świetlicy

Zabawa karnawałowa
canada goose sale canada goose sale

Przedszkolaki w bibliotece

„Le?ne Ludki” maj? pomys? na ciekawe sp?dzanie czasu gdy za oknem wiatr i deszcz. Mo?na odwiedzi? Bibliotek? Szkoln? SP Nr 10 i doskonale bawi? si? w „Sali na deszczow? pogod?”.

Przedszkolaki w bibliotece

  canada goose jacke herren canada goose jacke herren

XI Międzyprzedszkolny Konkurs Jasełek

31 stycznia w Spó?dzielczym Domu Kultury w Kro?nie na osiedlu „Traugutta” odby? si? XI Mi?dzyprzedszkolny Konkurs Jase?ek. W?ród 6 kro?nie?skich przedszkoli, swoje umiej?tno?ci i zdolno?ci, zaprezentowa?y tak?e dzieci z naszego przedszkola. Gor?co oklaskiwane przez liczn? publiczno?? zaprezentowa?y swój scenariusz narodzin Jezusa.

XI Międzyprzedszkolny Konkurs Jasełek

  canada goose männer canada goose männer

Konkurs wiedzy o Henryku Sienkiewiczu rozstrzygnięty

Konkurs wiedzy o Henryku Sienkiewiczu zosta? rozstrzygni?ty: I miejsce – Krzysztof Wareli?, II miejsce – Julia Mokrzycka, III miejsce – Remigiusz Matejicka. Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów. Nagrody ksi??kowe ufundowa?a Rada Rodziców.

Konkurs wiedzy o Henryku Sienkiewiczu
canada goose sale canada goose sale

Jasełka

Jase?ka tradycyjnie przygotowali najm?odsi cz?onkowie naszej szkolnej spo?eczno?ci.

michael kors tasche michael kors tasche

HAPPENING EKOLOGICZNY

Dnia 21 grudnia uczniowie klas IV a i Va wzi?li udzia? w happeningu ekologicznym pn. „Razem chro?my nasze powietrze”, organizowanym w ramach IV edycji projektu „Razem chro?my nasze powietrze” przez Marsza?ka Województwa Podkarpackiego. Nasi uczniowie dzi?ki wspania?ym transparentom i g?o?nej walce o zwyci?stwo zdobyli I miejsce i wygrali g?ówn? nagrod? – 500 z?. Brawo!

HAPPENING EKOLOGICZNY

  michael kors tasche michael kors tasche

NOC W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W nocy z 9 na 10 grudnia odby?a si? w naszej szkole „Noc w ?wietlicy”. W imprezie udzia? brali uczniowie klas III a i III b szko?y podstawowej. Przybyli oni do szko?y o godz. 19:00 i wspóln? zabaw? rozpocz?li od warsztatów zdobienia bombek styropianowych. Nast?pnie zacz?li oni wraz z organizatork? imprezy p. El?biet? Korzeniowsk? przygotowywa? „swój nocleg”. Przygotowali te? sami kolacj?. Kolejnym elementem zabawy by? dla ch?opców mecz pi?ki no?nej, a dla dziewczynek k?cik pi?kno?ci – czego efektem by?y pi?kne fryzury. Najbardziej oczekiwanym momentem by? nocny spacer po szkole. Uczniowie wyposa?eni w latarki przemierzali ciemne korytarze i badali nieznane zakamarki budynku. Po tak emocjonuj?cej przechadzce przyszed? czas na seans filmowy, odpoczynek i sen. Dla wszystkich uczniów noc ta by?a niezapomnianym prze?yciem.

NOC W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
michael kors tasche blau michael kors tasche blau

KONKURS NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ CHOINKĘ”

Dzieci z naszego przedszkola wzi??y udzia? w konkursie na „Najpi?kniejsz? choink?”, organizowanym przez Prezydenta Miasta Krosna.  Przedszkolaki pilnie pracowa?y, bardzo si? stara?y. Ka?da grupa wykona?a inny rodzaj zabawek choinkowych.  Nasza choinka zab?ys?a na kro?nie?skim Rynku dnia 9 grudnia, ubrana przez dzieci z grup „M?dre Sówki” i „Le?ne Ludki”.  Wszystkie choinki by?y pi?kne. Dzi?ki ?yczliwo?ci naszych sympatyków zaj?li?my w konkursie II miejsce. Jeste?my szcz??liwi z tego powodu i dzi?kujemy wszystkim, którzy oddali swój g?os na nasz? choink?.  A za nagrod? od Pana Prezydenta ju? zakupili?my dla wszystkich naszych dzieci du?o pi?knych zabawek. Bardzo dzi?kujemy Panu Prezydentowi.

KONKURS NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ CHOINKĘ”

  canada goose kinder canada goose kinder

Święty roznosi prezenty

Grzecznym dzieciom ?wi?ty Miko?aj przynosi prezenty…u nas te? by?!

Święty roznosi prezenty
canada goose frauen canada goose frauen

„MIKOŁAJKI NA SPORTOWO”

Dnia 6 grudnia najstarsze dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Króla Maciusia I w Kro?nie zaproszone zosta?y przez ?wi?tego Miko?aja i jego pomocników do naszej szko?y. Na sali gimnastycznej mog?y spróbowa? swoich si? w ró?nych dyscyplinach sportowych i poczu? si? jak prawdziwi sportowcy podczas wr?czenia im pami?tkowych medali.

„MIKOŁAJKI NA SPORTOWO”

  michael kors tasche blau michael kors tasche blau