„JAK NIE CZYTAM – JAK CZYTAM”

1 czerwca 2017 r. w??czyli?my si? do ogólnopolskiej akcji bicia rekordu czytania w tym samym czasie z roku 2016. G?ównym organizatorem akcji by?a redakcja miesi?cznika „Biblioteka w Szkole”. W tym dniu, o godzinie 10.00, uczniowie wszystkich klas, wraz z nauczycielami, zebrali si? na boisku szkolnym i wspólnie czytali – ka?dy to, co chcia?.

W czym konkretnie mo?e pomóc ta akcja?

? Promocja czytania i ksi??ek w?ród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, pokazanie nieczytaj?cym uczniom, ?e ksi??ki s? popularne w?ród ich rówie?ników.

? W poczytaniu sobie. Dla rozrywki, bez dorabiania wielkiej filozofii. By pokaza? nieczytaj?cym uczniom, ?e ksi??ka to nie tylko lektura, za której nieprzeczytanie s? karani, lecz przede wszystkim mi?a forma sp?dzania czasu.

? Dodatkowy element rywalizacji przekona uczniów, ?e czytaniem mo?na i nale?y si? chwali?.

Wspólne czytanie
michael kors bolsos michael kors bolsos

Wycieczka „Leśnych Ludków” i „Mądrych Sówek”

Dnia 23 maja 2017 roku dzieci z grup „M?dre Sówki” i „Le?ne Ludki” wzi??y udzia? w wycieczce przedszkolnej do Rymanowa Zdroju.

Chocia? wyprawa  niedaleka, to atrakcji i mi?ej zabawy by?o wiele. Inaczej w?druje si? z rodzicami, a inaczej z przedszkolnymi kolegami. A program wycieczki by? atrakcyjny – spacer deptakiem, lody, karmienie kaczek i ?wietna zabawa w „?liwkowej Krainie”. Nie zabrak?o tak?e odpoczynku pod rymanowskimi t??niami.

Wspania?a pogoda i dobry humor towarzyszy?y nam przez ca?? wycieczk?. Dzieci wróci?y do przedszkola na pyszny obiad zm?czone i zadowolone.

Wycieczka przedszkolaków
nike air max 97 nike air max 97

Konkursomania trwa

Konkursowa wiosna w bibliotece w pe?nym rozkwicie. S? ju? pierwsi zwyci?zcy. 15 maja 2017 r. odby? si? drugi etap konkursu czytelniczego w klasach drugich Szko?y Podstawowej:  „Hans Christian Andersen i jego ba?nie”.  Poziom uczestników by? tak wysoki, ?e konieczna by?a dogrywka, która pozwoli?a wy?oni? dwuosobowe dru?yny do tego etapu. Dru?yny mia?y szereg zada? do wykonania przed jury, w którym zasiad?y: pani Urszula Borkowska, pani Edyta Guzik, Patrycja Pietruszka z kl. II a oraz Milena Belczyk z kl. II b. Publiczno?? stanowili koledzy z klas poszczególnych dru?yn, a ca?o?? zorganizowa?a i poprowadzi?a pani bibliotekarka Barbara Markowicz-Betlej. Po zaci?tej walce podliczono punkty, og?oszono zwyci?zców i wr?czono dyplomy oraz nagrody:

I miejsce zaj??a dru?yna klasy II a: Lilianna Lonc Kap?on i Franciszek Urbanek

II miejsce zaj??a dru?yna klasy II b: Wiktoria Bielecka i Adrian Kwolek

Odby?y si? równie? konkursy w klasie IV, V oraz VI Szko?y Podstawowej. Trwa poprawa prac i sumowanie punktów. Zwyci?zcy tych konkursów zostan? przedstawieni i nagrodzeni w najbli?szym czasie.

Zwyci?zcom serdecznie gratulujemy!

Konkurs czytelniczy
air max mujer air max mujer

POPOŁUDNIE Z POEZJĄ

26 maja w ramach zaj?? ?wietlicowych dzieci mia?y okazj? pozna? osobi?cie poetk? – pani? Ann? Ziemb? – Lonc, która prezentowa?a nam swoj? twórczo??. Zaj?cia mia?y charakter poetycko – warsztatowy. Dzieci nie tylko s?ucha?y wierszy, ale równie? same je czyta?y, odpowiada?y na pytania  oraz odgadywa?y zagadki. Zaj?cia mia?y te? form? zabawy, a wszystko po to, aby zach?ci? dzieci do cz?stego obcowania z ksi??k?. Dzieci uwa?nie s?ucha?y i dobrze si? bawi?y.

Dzi?kujemy za wizyt?!

Wi?cej zdj?? z tego wydarzenia na fanpage-u szko?y https://www.facebook.com/SP10Krosno/

Spotkanie z poezją
air max 90 air max 90

MISTRZ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

25 maja odby? si? konkurs o tytu? MISTRZA J?ZYKA NIEMIECKIEGO 2017. 22 uczniów klas gimnazjalnych rozwi?zywa?o zadania sprawdzaj?ce ich wiedz? z j?zyka, zarówno gramatyczn? jak i leksykaln?.

Bezkonkurencyjna okaza?a si? uczennica klasy III a – Alicja Skiba, która osi?gn??a wynik 94%, co da?o jest tytu? mistrza klas trzecich, a zarazem mistrza szko?y. Najlepszy wynik  w klasach drugich uzyska? Krystian Kolanko – ucze? klasy II b, w klasie pierwszej natomiast najlepszy by? Daniel P?onka, który to 15 marca br. otrzyma? wyró?nienie w IV Wojewódzkim Konkursie z J?zyka Niemieckiego im. Jacoba i Wilhelma Grimm.

Wszystkim uczestnikom bior?cym udzia? w konkursie gratuluj?, a pozosta?ych uczniów zach?cam do udzia?u w nast?pnej edycji.

nauczyciel j?zyka niemieckiego El?bieta Korzeniowska

oficialairmax oficialairmax

II Festiwal Fantastyki

Samorz?d studencki PWSZ w Kro?nie, Blueberrypuddingcake, LuciCon Poland oraz Kro?nie?ski Klub Fantastyki „Elizjum” zapraszaj? 3 czerwca br. godz. 9.00 na II Festiwal Fantastyki. W programie mi?dzy innymi konkursy z nagrodami. Festiwal Fantastyki to spotkanie ludzi z pasj?, którzy chc? o niej opowiedzie? innym i spotka? podobnych sobie pasjonatów. B?dzie okazja, aby przekona? si?, ?e fantastyka mo?e by? ciekawym  pomys?em na hobby.
W programie znalaz?o si? miejsce dla prelekcji, warsztatów i sesji RPG. Oprócz tego, tradycyjnie znajdzie si? bogato zaopatrzony GameRoom i sala z grami planszowymi udost?pnionymi przez grup? Blueberrypuddingcake. Nowo?ci? w porównaniu z poprzedni? edycj? festiwalu, b?dzie konkurs na najciekawsze przebranie zwi?zane z literatur? fantastyczn?, filmami, grami konsolowymi i komputerowymi czy te? mang? i anime.
Podobnie jak w ubieg?ym roku, dla uczestników prelekcji zosta?y przygotowane nagrody w postaci ksi??ek i gier. B?d? one zwi?zane tematycznie z tematyk? wyst?pie?. W?ród uczestników rozlosowana zostanie nagroda g?ówna oraz nagroda za najlepsze zdj?cie z Festiwalu. Ka?dy uczestnik Festiwalu b?dzie móg? odwiedzi? kiermasz, na którym b?dzie mo?na odsprzeda? lub wymieni? filmy, gry, ksi??ki i gad?ety zwi?zane z fantastyk?.
http://www.pwsz.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1392,ii-festiwal-fantastyki.html

nike air max hombre nike air max hombre

Obóz pieszo-rowerowy

Mi?dzyszkolny Klub Sportowy MUKS „Mechanik” Krosno organizuje turystyczny obóz
pieszo-rowerowy.

Termin  – 2.07.2017 r. – 9.07.2017 r.

Miejsce – Kazimierz Dolny

Zapraszamy m?odzie? w wieku 12-18 lat na wspania??, letni?, sportow? przygod?. G?ównym celem realizowanym podczas obozu jest aktywny
i wszechstronny wypoczynek m?odzie?y. Pod opiek? wykwalifikowanej kadry uczestnicy obozu letniego b?d? mieli mo?liwo?? rozwijania swojego potencja?u. Obóz pieszo-rowerowy organizowany jest dla m?odzie?y, która lubi je?dzi? na rowerze, posiada poczucie humoru, potrafi przez kilka dni by? samodzielnym. Stacjonujemy w Kazimierzu Dolnym i st?d b?dziemy „wyskakiwa?” na wycieczki piesze i rowerowe. Ze wzgl?du na rekreacyjny charakter obozu przewidziane s? równie? inne ciekawe zaj?cia np. zaj?cia sportowe na ?wie?ym powietrzu,  wyj?cia na basen, imprezy kulturalne (konkursy, quizy, gry i zabawy ?wietlicowe) … i takie ró?ne fajne rzeczy.

Szczegó?owe informacje na temat obozu, dzia?alno?ci klubu i organizowanych
w poprzednich latach imprez na stronie klubu:

http://www.muksmechanik.pl/

Informacje i zapisy: 502325037- Artur, 694434759 – Grzegorz

 

 

 

 

 

  pagina oficial de pandora pagina oficial de pandora

Spotkanie ze strażakami

Dnia 10 maja 2017 roku do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Kro?nie przyjechali wspaniali go?cie – stra?acy Ochotniczej Stra?y Po?arnej Bia?obrzegi. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem wys?ucha?y opowiadania o trudnej i niebezpiecznej pracy stra?aków, obejrza?y sprz?t, jakim na co dzie? pos?uguj? si? stra?acy. Najwi?ksz? atrakcj? by?y dla maluchów pokaz gaszenia ognia oraz mo?liwo?? w??czenia osobi?cie sygna?u d?wi?kowego i ?wietlnego w samochodzie. Dzieci podzi?kowa?y go?ciom za przybycie i z?o?y?y serdeczne ?yczenia z okazji w?a?nie minionego Ich ?wi?ta.

El?bieta Trybus

Spotkanie ze strażakami

nike air max 97 nike air max 97