Jestem widoczny, jestem bezpieczny

21 wrze?nia uczniowie pierwszej klasy otrzymali akcesoria odblaskowe w ramach akcji „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”, które przedstawicielom wszystkich kro?nie?skich szkó? wr?czy? Prezydent Miasta Krosna. Spotkanie odby?o si?  w Sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Kro?nie przy ul. Kolejowej 1. Kro?nie?ska Stra? Po?arna wraz Policj? przygotowali dla dzieci konkursy i quizy nt. przepisów ruchu drogowego, a ich uczestnicy za poprawne odpowiedzi byli nagradzani dodatkowymi upominkami. Naszym przedstawicielem, który bra? udzia? w konkursie by? Mi?osz Nykiel, który godnie reprezentowa? Szko?? Podstawow? Nr 10. Spotkanie podsumowa?o przedstawienie zrealizowane przez Studio Fama pt. „Z Zuz? i Bimbkiem bezpieczniej”. Spektakl opowiada? o podstawowych zagro?eniach komunikacyjnych, czyhaj?cych na dzieci w drodze z domu do szko?y. Dzieci bardzo energicznie i ?ywio?owo bra?y udzia? w przedstawieniu, ch?tnie wyst?powa?y na scenie, a tak?e wspólnie z aktorami ?piewa?y piosenki o ruchu drogowym.

Jestem widoczny, jestem bezpieczny
pandora joyeria pandora joyeria

DZIEŃ OTWARTY MUZEUM PODKARPACKIEGO

Dnia 14.09.2017 r. wychowankowie z grup: ”S?oneczka”, „Le?ne Ludki” i „M?dre Sówki” naszego Przedszkola wzi?li udzia? w Dniu Otwartym Muzeum Podkarpackiego w Kro?nie. Dzieci mog?y obejrze? wystawy sta?e i czasowe znajduj?ce si? w Muzeum, z bliska przyjrze? si? ciekawym eksponatom, a nawet wybra? si? w „podró?” na inne kontynenty. Wiele rado?ci sprawi?a mo?liwo?? gry na nietypowych instrumentach czy przymierzenia fantazyjnych nakry? g?owy. A w tym niezwykle intensywnym we wra?enia dniu   dzieciom towarzyszyli znani im bohaterowie bajek – Bolek i Lolek

DZIEŃ OTWARTY MUZEUM PODKARPACKIEGO

  pandora pulseras abalorios pandora pulseras abalorios

Bezpieczni na drodze

„BEZPIECZNI NA DRODZE” – pod tym has?em 11wrzesnia odby?o si? spotkanie dzieci z Oddzia?u Przedszkolnego „S?oneczka” z pracownikiem WORD Krosno. Przeprowadzi? on zaj?cia w czasie których dzieci rozmawia?y o zasadach bezpiecznego zachowania si? w ruchu drogowym i doskonale bawi?y si? w Mini Miasteczku Ruchu Drogowego.
Nie oby?o si? te? bez „bezpiecznych” upominków. Dzi?ki „u?miechni?tym” odblaskom dzieci na pewno b?d? bardziej widoczne w drodze do szko?y.

Bezpieczni na drodze
joyasopulseranline joyasopulseranline

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

4 wrze?nia zabrzmia? w naszej szkole pierwszy w roku szkolnym 2017 / 2018 dzwonek. Uczniowie, rodzice i nauczyciele zgromadzili si? w sali gimnastycznej, by uroczy?cie rozpocz?? ten nowy okres pracy i nauki. Akademia, przygotowana przez uczniów pod okiem pana Jana Sieniawskiego, wzbudzi?a sporo rado?ci i przypomnia?a pesymistom, ?e ka?dy dzie? w szkole zbli?a do wakacji. W czasie uroczysto?ci g?os zabra?a pani dyrektor Marlena Gierucka, która przypomnia?a, ?e ten nowy rok szkolny b?dzie czasem
wielu zmian i wyzwa? – pierwszym rokiem wdra?ania reformy edukacji. W zwi?zku z rozpocz?tym zmianami – w naszej szkole nie pojawili si? jak co roku uczniowie klas I gimnazjum – natomiast nauk? rozpocz?? pierwszy rocznik klasy siódmej, którego wychowawc? zosta?a pani Bernadetta Pelczar. Pani dyrektor powita?a te? nowych pracowników szko?y i podzi?kowa?a pani Bo?enie Cyran za wieloletni? prac? na stanowisku wicedyrektora, na którym od wrze?nia zast?pi?a j? pani El?bieta Trybus.

Mamy nadziej?, ?e ten rozpocz?ty tak wspaniale nowy rok szkolny b?dzie czasem wielu sukcesów i rado?ci – zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018
accesorios pulsera pandora accesorios pulsera pandora

STYPENDIA MOTYWACYJNE DLA UCZNIÓW

W ramach Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna dla uczniów gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych mo?na ubiega? si? o stypendium Prezydenta Miasta Krosna za znacz?ce osi?gni?cia naukowe, sportowe lub artystyczne o nazwie „Semper in altum” oraz o stypendium Prezydenta Miasta Krosna za wybitne wyniki w nauce „Kro?nie?ski Omnibus”. W za??cznikach  wnioski stypendialne. Wnioski sk?ada si? w sekretariacie szko?y do 10 wrze?nia 2017 roku.

Za?. Nr 1-Semper in altum

Za?. Nr 2-Kro?nie?ski Omnibus abalorios de pandora abalorios de pandora

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

4 WRZE?NIA 2017 r.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

 

GODZINA 915 – MSZA ?WI?TA W KO?CIELE FARNYM W KRO?NIE   DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW SZKO?Y PODSTAWOWEJ NR 10    I GIMNAZJUM NR 2 W  KRO?NIE;

GODZINA 1015 –  UROCZYSTE ROZPOCZ?CIE   ROKU  SZKOLNEGO NA SALI GIMNASTYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLAS IV – VII SZKO?Y      PODSTAWOWEJ   I UCZNIÓW    GIMNAZJUM; PO  ZAKO?CZENIU    UROCZYSTO?CI      GODZINA  Z  WYCHOWAWC?  W SALACH    LEKCYJNYCH;

 

GODZINA 1015 –  GODZINA Z WYCHOWAWC? W SALACH LEKCYJNYCH   DLA UCZNIÓW KLAS I – III SP;

 

GODZINA 1100 –  UROCZYSTOSTE  ROZPOCZ?CIE ROKU SZKOLNEGO  NA SALI GIMNASTYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLAS I – III SZKO?Y PODSTAWOWEJ PO??CZONE  Z PASOWANIEM  NA UCZNIA; nike air max blancas nike air max blancas

Sukces przedszkolaków na Olimpiadzie Sportowej!

Nasze przedszkolaki wzi??y udzia? XII Olimpiadzie Przedszkolnej „Przez ruch do zdrowia”. Po ambitnej walce w wielu konkurencjach sportowych, w ??cznej klasyfikacji zaj??y drugie miejsce w zawodach. Gratulujemy uczestnikom i ?yczymy  jeszcze wielu sukcesów sportowych!

Sukces przedszkolaków

  pandora anillos pandora anillos

NOC W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W nocy z 2 na 3 czerwca odby?a si? w naszej szkole druga ju? „Noc w ?wietlicy”. Tym razem w imprezie udzia? bra?o 23 uczniów z klas III a, III b, II a i II b szko?y podstawowej. Przybyli oni do szko?y o godz. 19:00 i wspóln? zabaw? rozpocz?li od przygotowania sobie kolacji. Nast?pnie zacz?li oni wraz z organizatork? imprezy p. El?biet? Korzeniowsk? przygotowywa? „swój nocleg”. Kolejnym elementem zabawy by? dla ch?opców nocny mecz pi?ki no?nej na boisku szkolnym, a dla dziewczynek kurs ta?ca z dziewczynami z grupy tanecznej ARES – czego efektem by?a krótka, ale efektywna choreografia. Po tak emocjonuj?cym wieczorze przyszed? czas na seans filmowy z popcornem, odpoczynek i sen. Dla wszystkich uczniów noc ta by?a niezapomnianym prze?yciem, który jak podkre?lali oni sami i ich rodzice, b?d? pami?ta? do ko?ca ?ycia.
Wi?cej zdj?? na fanpage-u szko?y
https://www.facebook.com/SP10Krosno/

Nocowanie w szkole

  air max 97 air max 97