Baza Przedszkola

Przedszkole Nr 2 im. Króla Maciusia I, nale?y do Miejskiego Zespo?u Szkó? Nr 1 w Kro?nie. Mie?ci si? w wolnostoj?cym budynku przy ul. Mirandoli Pika 3. W s?siedztwie placówki znajduje si? Szko?a Podstawowa Nr 10 i Gimnazjum Nr 2. W budynku przedszkola mie?ci si? sze??, s?u??cych do zabaw i zaj?? dydaktycznych. Pi?? z nich zajmuj? przedszkolaki, za? w jednej znajduje si? oddzia? ??obkowy. Przedszkole jest 5-cio oddzia?owe. Pomieszczenia s? jasne, kolorowe i estetycznie wyposa?one. ?ciany zdobi? r?cznie malowane ilustracje przedstawiaj?ce bajkowe postacie. Stoliki i krzese?ka dostosowano do wieku rozwojowego dzieci. Przy ka?dej sali znajduje si? pi?kna ?azienka. Ponadto w budynku mie?ci si? du?a szatnia dzieci?ca, gabinet metodyczny s?u??cy do prowadzenia zaj?? logopedycznych i rewalidacyjnych, pokój nauczycielski, kuchnia z dobrze wyposa?onym zapleczem, gdzie przygotowywane s? smaczne posi?ki. Przedszkole posiada du?y, pe?en zieleni ogród, w którym znajduje si? sprz?t pozwalaj?cy dzieciom na zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu. Przedszkolaki korzystaj? równie? z pi?knego, nowego placu zabaw, nale??cego do Miejskiego Zespo?u Szkó? Nr 1 w Kro?nie, znajduj?cego si? tu? obok przedszkola. Celem polepszania dzia?alno?ci i jako?ci pracy placówki, jej baza jest stale wzbogacana i unowocze?niana.

sale%20przedszkolne%202012%20022 sale%20przedszkolne%202012%20005 sale%20przedszkolne%202012%20007 sale%20przedszkolne%202012%20013 sale%20przedszkolne%202012%20008

nike air max damen nike air max damen