„MIKOŁAJKI NA SPORTOWO”

Dnia 6 grudnia najstarsze dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Króla Maciusia I w Kro?nie zaproszone zosta?y przez ?wi?tego Miko?aja i jego pomocników do naszej szko?y. Na sali gimnastycznej mog?y spróbowa? swoich si? w ró?nych dyscyplinach sportowych i poczu? si? jak prawdziwi sportowcy podczas wr?czenia im pami?tkowych medali.

„MIKOŁAJKI NA SPORTOWO”

  michael kors tasche blau michael kors tasche blau

„Gwiezdne wojny”

Kosmici s? w?ród nas…z bohaterami filmu „Gwiezdne wojny”.

„Gwiezdne wojny”
canada goose damen canada goose damen

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W NASZEJ SZKOLE

 Uczniowie Szko?y Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 2 w Kro?nie uczcili ?wi?to Niepodleg?o?ci. By?o podnio?le, uroczy?cie i …bia?o-czerwono.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W NASZEJ SZKOLE
canada goose sale damen canada goose sale damen

ARCHIPELAG SKARBÓW

Archipelag Skarbów to wyj?tkowy program dla nastolatków i ich rodziców. Trenerzy próbuj? m?odym ludziom i ich rodzicom wskaza? ?cie?k? porozumienia. 26 i 27 pa?dziernika w programie uczestniczyli uczniowie klas III gimnazjum, a 27 pa?dziernika odby?o si? spotkanie z wszystkimi ch?tnymi rodzicami. Wi?cej szczegó?ów na stronie: www.archipelagskarbow.eu

Archipelag Skarbów

  michaeltasche michaeltasche

„DZIEŃ WRÓŻB W ŚWIETLICY”

Andrzejki s? wspania?? okazj? do niecodziennej zabawy, a tak?e wyrazem szacunku dla tradycji i obrz?dów ludowych. Wró?by pobudzaj? wyobra?ni? dzieci?c?, pozwalaj? oderwa? si? od rzeczywisto?ci, przenie?? si? w ?wiat marze? i fantazji. 30 listopada nasz? ?wietlic? odwiedzi?y dwie wró?ki, które przenios?y dzieci do magicznej krainy zabaw i wró?b – przypominaj?c jednak, ?e to tylko zabawa.

canada goose online shop canada goose online shop

Uwaga! Tlenek węgla!

Akcja Stra?y Po?arnej skierowana do uczniów i rodziców. Pan Mariusz Kozak – Naczelnik Wydzia?u Operacyjno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej 24 listopada mówi?, jak w prosty sposób mo?na si? zabezpieczy? przed tlenkiem w?gla. Akcja spotka?a si? z pozytywnym odd?wi?kiem w naszym ?rodowisku. Dzi?kujemy.

Uwaga! Tlenek węgla!
canada goose outlet canada goose outlet

Dzień Pluszowego Misia w świetlicy

 „Czy to jutro, czy to dzi? ka?demu potrzebny jest mi?”, pod takim has?em w ?wietlicy szkolnej odby?y si? 25 listopada obchody Dnia Pluszowego Misia.
W tym dniu wszystkie misie i inni pluszowi przyjaciele dzieci opu?cili swoje zaciszne pokoiki i przybyli wraz z uczniami do szko?y. W pi?knie udekorowanej „pluszakami” ?wietlicy dzieci mia?y okazj? pozna? histori? narodzin pluszowego misia oraz ide? ?wi?ta najpopularniejszej dzieci?cej zabawki. Wielu emocji dostarczy?y ?wietliczakom „misiowe konkurencje”, z którymi zmagali si? oni w dru?ynach. Na koniec naszego ?wi?ta wszystkie dzieci zosta?y nagrodzone s?odko?ciami i zrobi?y sobie „misiowe” zdj?cie.

Dzień Pluszowego Misia w świetlicy

  canada goose sale canada goose sale

BEZ PIĄTEJ KLEPKI

22 listopada 2016 r. nasi uczniowie uczestniczyli z sukcesami w konkursie recytatorskim „Bez pi?tej klepki”. W grupie starszej II miejsce zdoby? Mateusz i wyró?nienie Daria. W grupie m?odszej wyró?nienie wywalczy?a Liliana. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspania?ych wyst?pów.

michael kors tasche blau michael kors tasche blau

SzczepaniCon

II warsztaty fantastyki, czyli fantastycznie w Szczepaniku. Uczniowie z klas I byli tam dzi? wraz z opiekunem – p. Bo?en? Cyran. Wyk?ad na temat najnowszych filmów science – fiction, Legion 501, gry na starych konsolach (Retro Strefa) i wiele innych atrakcji czeka?o na gimnazjalistów. By?o super! Karolinie, Remkowi i Kubie gratulujemy nagród zdobytych w konkursie wiedzy na temat „Gwiezdnych wojen” Nagrody wr?czy? im sam Lord Vader.

Spotkanie z fantastyką
canada goose jacke herren canada goose jacke herren

KOTEŁKI

W kro?nie?skiej kociarni z podarunkami.