Sukcesów siatkarskich – ciąg dalszy!

W dniu 4 kwietnia 2019 r. odbyły się w Strzyżowie Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców. Drużyna Szkoły Podstawowej Nr 10 w Krośnie zajęła w zawodach II miejsce
i uzyskała awans do Półfinału Wojewódzkiego. Gratulujemy kolejnego sukcesu!

Opiekunem drużyny był nauczyciel wychowania fizycznego Dariusz Zajchowski.

Wycieczka przedszkolaków do Muzeum Lizaka w Jaśle

To nie Prima Aprilis – 1 kwietnia 2019 r. dzieci z grup „Śmieszki” i „Odkrywcy” Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Krośnie  wyruszyły autokarem na wycieczkę do Jasła, do Muzeum Lizaka.

Na początku w Muzeum zostały zapoznane z historią i procesem produkcji słodyczy. Poznały tajniki zawodu karmelarza. Degustowały różne rodzaje cukrów i wąchały aromaty. Oglądały urządzenia przemysłowe, na których były i są wytwarzane lizaki oraz karmelki.

Następnie uczestniczyły w pokazie, podczas którego obserwowały sposób powstawania lizaków. Na koniec wzięły udział w warsztatach cukierniczych – samodzielnie wykonały swojego lizaka, którego zabrały do domu.

Dzieci zadowolone z wycieczki, z kieszeniami pełnymi łakoci powróciły do przedszkola.

Dzień drugiego śniadania w grupie „Odkrywcy”

27 marca w grupie „Odkrywcy” odbyły się zajęcia, podczas których dzieci poznały korzyści wynikające ze spożywania drugiego śniadania oraz dowiedziały się jak ważna jest zbilansowana dieta, bogata w warzywa. Przedszkolaki podjęły wielkie wyzwanie – same miały przygotować dla siebie drugie śniadanie. Przyniosły do przedszkola potrzebne produkty. Na początku przypomniały sobie zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas posługiwania się nożem. Po starannym umyciu rączek, założeniu fartuszków i przygotowaniu stanowisk pracy wszyscy zabrali się do pracy. Dzieci samodzielnie smarowały pieczywo masłem, a następnie układały na kromkach wybrane przez siebie produkty. Wśród nich znalazły się szczypiorek i rzeżucha, wyhodowane wcześniej przez dzieci na „przedszkolnym parapecie”. Można śmiało powiedzieć, że zadanie wykonały doskonale. Podczas robienia kanapek kształciły odpowiednie nawyki żywieniowe, rozwijały kreatywność, wyobraźnię oraz dbałość o higienę.
Okazało się, że dzieci jednak lubią warzywa, a najlepiej smakują im kanapki zrobione własnoręcznie, które wyglądały pięknie, kolorowo i zawierały mnóstwo witamin. Nawet  największe niejadki zjadły swoją porcję z apetytem.

ROZTAŃCZENI

Udział i zdobyte wyróżnienie dziewczynek z grupy „Odkrywcy” w I edycji wiosennego konkursu „Roztańczeni”.

MAM TALENT

W czwartek 21 marca obchodziliśmy w naszej szkole nie tylko Pierwszy Dzień Wiosny, ale również Ogólnopolski Dzień Talentów. W ramach preorientacji zawodowej uczniowie klas I – IV mieli okazję zaprezentować swoje zainteresowania na forum.

Wszyscy uczestnicy naszego szkolnego „Mam talent” wykazali się kreatywnością i ogromnym talentem.  Po dokonaniu oceny występów, jury wyłoniło następujących zwycięzców:

Miejsce I – Lilianna Lonc – Kapłon, kl. IV a
Miejsce II – Maja Luśnia, kl. I a
Miejsce III – Magdalena Bober, kl. III a

Wyróżnienie – Natalia Gerula, Wiktoria Madej i  Maja Stefan, kl. III a

Wszystkim występującym gratulujemy i życzymy sukcesów!

„W marcu jak w garncu”

W dniu 21 marca 2019 r. w Filii Nr 4 Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej odbył się międzyszkolny konkurs recytatorski zorganizowany z okazji pierwszego dnia wiosny oraz Światowego Dnia Poezji. Uczestnicy zaprezentowali wiersze o tematyce wiosennej. Naszą szkołę godnie reprezentowali uczniowie klasy III a szkoły podstawowej: M. Lis, M. Bober, K. Gajda, O. Jurek, A. Półchłopek, Z. Hanus, K. Sawczak, M. Stefan, E. Kijowska, W. Madej, N. Gerula – Magdalena Bober zajęła III miejsce, a wyróżnienie otrzymała Natalia Gerula i Aleksandra Półchłopek.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci i wyróżnieni nagrody książkowe. Serdecznie gratulujemy sukcesu.

Elżbieta Kustroń

Nabór na stanowisko nauczyciela

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela: wychowania przedszkolnego, języka niemieckiego, plastyki i/lub edukacji dla bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej Nr 10 w Krośnie  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie zajęć z wychowania przedszkolnego – 10/25, języka niemieckiego – 6/18, plastyki – 4/18 i/lub edukacji dla bezpieczeństwa  – 1/18.

Ewentualne zawarcie umowy, za zgodą organu prowadzącego – w przypadku braku nauczycieli skierowanych do uzupełniania etatu, po 26 sierpnia 2019 r. 

 1. Adres jednostki:

Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. J. i S. Magurów 1, 38-409 Krosno, tel. 13/ 43 214 50

 1. Wymagania niezbędne – nauczyciel:
 • posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym – posiada kwalifikacje do zajmowania ww. stanowiska w szkole podstawowej zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej;

2)  przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3)  spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu,.

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z ww. przedmiotów na poziomie gimnazjum i/lub szkoły podstawowej;
  • ukończone formy dokształcania dające uprawnienia do nauczania innych przedmiotów, w tym edukacji wczesnoszkolnej lub pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;
  • wpis do ewidencji egzaminatorów;
  • doświadczenie w wykorzystywaniu w czasie zajęć tablicy interaktywnej i innych pomocy multimedialnych;
  • znajomość innych języków obcych, w tym nowożytnych;
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
  • umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu, odporność na stres;
  • umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej.
 2. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • CV,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska i ukończone formy doskonalenia zawodowego,
  • kopia aktu nadania stopnia nauczyciela,
  • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych,
  • kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.
 1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Zespole Szkół  Nr 1 w Krośnie przy ul. J. i S. Magurów 1, w sekretariacie w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko nauczyciela” do dnia 15 maja 2019 r. do godz. 1000 (liczy się data wpływu).

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu – przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych 29 – 30 maja 2019 r.
  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia 7-10 minutowej prezentacji multimedialnej, przygotowanej w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej scenariusz zajęć (możliwość przesłania prezentacji na adres email szkoły).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń szkoły i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie.

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Informuję, że egzamin gimnazjalny, 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. odbędzie się według wcześniejszego harmonogramu.

Zapraszam wszystkie dzieci – uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum na godzinę 8.00 do szkoły.

                                                                                                                                                      Dyrektor
Marlena Gierucka

STRAJK W SZKOLE

Krosno, 3 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo – Rodzice wychowanków Przedszkola Miejskiego Nr 2 i Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10  w Krośnie, 

w związku z wynikami przeprowadzonego w placówce referendum uprzejmie informuję, że większość pracowników naszej szkoły prawdopodobnie przystąpi 8 kwietnia br. (poniedziałek) do strajku.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu i w szkole będą zawieszone do odwołania. 

W nawiązaniu do powyższego może dojść do sytuacji, w której opieka w świetlicy szkolnej będzie niemożliwa do zrealizowania, jeśli liczba wychowanków lub/i uczniów przekroczy dopuszczalne maksimum – 25 dzieci w grupie.

Strajkować nie może ksiądz i dyrektor placówki. Dwie osoby nie zapewnią wszystkim dzieciom higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu.        

         Zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie swojemu dziecku opieki we własnym zakresie.

Nadmieniam, że macie Państwo możliwość starania się o wypłatę zasiłku opiekuńczego u pracodawców.

Bardzo proszę o zrozumienie w tej trudnej sytuacji. 

Na bieżąco będziemy Państwa informować o podejmowanych decyzjach. Prosimy o śledzenie wiadomości wysyłanych za  pomocą komunikatorów iPrzedszkola oraz iDziennika.

                                                                                                                                                            Z poważaniem, dyrektor zespołu – Marlena Gierucka