Atuty szkoły podstawowej

ATUTY  „DZIESI?TKI”

Je?li chcecie pozna? atuty „Dziesi?tki”, zapraszamy w krótk? podro?, która  poka?e, w jaki sposób szko?a przygotowa?a  si? do nie?atwego zadania sprostania wielkim potrzebom wszystkich uczniów.

      PRZYSTANEK 1, „GODZINA PRZYJAZDU”: 8.00

O tym czasie rozpoczynaj? si? lekcje. Dzieci zawsze ucz? si? na pierwsz? zmian?, gdy? w  godzinach przedpo?udniowych maj? najwi?ksze mo?liwo?ci przyswajania wiedzy, rozpiera je energia, nie czuj? si? zm?czone. Przyprowadzane przez rodziców lub dziadków odbierane s? przez nauczyciela, który czeka na nie w szatni.  Gwarantujemy system jednozmianowy wszystkim uczniom.

      PRZYSTANEK 2, „PODRÓ? KORYTARZEM”

Rodzice nie musz? si? obawia?, ?e m?odsze dzieci na  przerwie zgin? w t?umie starszych od siebie uczniów, poniewa? najm?odsi maj? wydzielone zaciszne, niezwykle kolorowe skrzyd?o szko?y, tu? obok sto?ówki i ?wietlicy. W gronie rówie?ników mog? si? tam pobawi? lub odpocz?? na ustawionych przy ?cianach ?aweczkach. Zawsze s? bezpieczne dzi?ki dzia?aj?cemu w szkole monitoringowi i czujnemu oku dy?uruj?cych nauczycieli. Starsi uczniowie przebywaj? na I i II pi?trze, gdzie mog? w czasie przerw usi??? na ?aweczkach, by  porozmawia? z kolegami. Mog? te? skorzysta? z zasobów szkolnej biblioteki.

      PRZYSTANEK 3, „SALE LEKCYJNE”

Klasy najm?odszych  zachwycaj? bajecznymi kolorami, we wszystkich po?o?ono pi?kne, wielobarwne wyk?adziny. Sale  dodatkowo wyposa?one w nowoczesne, kolorowe mebelki: szafki, pó?ki, ?aweczki i krzese?ka. Dzieci w szafkach przechowuj? podr?czniki i przybory szkolne. Starsi uczniowie korzystaj? z  2 nowoczesnych pracowni j?zykowych, mobilnej pracowni komputerowej z 30 laptopami dla uczniów, 4 pracowni informatycznych, Centrum Informacji Multimedialnej, wi-fi, 8 tablic interaktywnych, wizualizera, boiska wielofunkcyjnego z kortem tenisowym, pe?nowymiarowej sali gimnastycznej, si?owni i gabinetu rehabilitacji ruchowej. Nasza szko?a jest wyposa?ona na miar? XXI wieku.

      PRZYSTANEK 4, „SALA REKREACYJNA”

Na  pierwszym  poziomie stworzono sal? s?u??c? maluchom do zabawy i rekreacji. Wyposa?ono j? w ró?norodne zabawki dydaktyczne, rozwijaj?ce predyspozycje i zdolno?ci poznawcze dziecka, ekspresj? muzyczn? i ruchow?. Absolutnym hitem jest zabawa megaklockami, w teatrzyku kukie?kowym i przy magicznym krzywym zwierciadle.

       PRZYSTANEK 5, „PLAC   ZABAW”

Przed szko?? zosta? zorganizowany plac do ?wicze? sprawno?ciowych,   a od strony osiedla powsta? pi?kny kolorowy plac zabaw dla dzieci, na którym znajduj? si? hu?tawki, karuzela, tor przeszkód, trap z przeplotniami, itp. Ch?tnie korzystaj? z niego dzieci z edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie obj?ci opiek? ?wietlicow?. Tak?e w soboty i niedziele mo?na tam spotka? maluchy ucz?ce si? w naszej szkole, które bawi? si? ze swoimi rodzicami.

      PRZYSTANEK 6, „POSI?KI”

„Dziesi?tk?” wyró?nia fakt, ?e wszyscy uczniowie klas I – III otrzymuj? do ?niadania ciep?? herbat?, parzon? specjalnie dla nich w szkolnej kuchni. Poza tym ka?de dziecko trzy razy w tygodniu dostaje mleko lub jogurty i owoce, w ramach umowy podpisanej przez szko?? z Agencj? Rynku Rolnego. Szkolna  kuchnia serwuje smaczne i tanie obiady, przygotowywane na miejscu. Uczniowie z rodzin o najni?szych dochodach mog? korzysta? z tych posi?ków nieodp?atnie. W szkolnym sklepiku mo?na kupi? zdrowe i smaczne kanapki, owoce, jogurty i inne zdrowe przek?ski.

      PRZYSTANEK 7, „ZAJ?CIA DODATKOWE”

Dzieci z powodzeniem mog? uczy? si? j?zyków obcych: angielskiego ? obowi?zkowo, rosyjskiego lub niemieckiego ? dodatkowo. Zaj?cia dodatkowe prowadzone s? w formie zabawy, w niewielkich grupach, przez nauczycieli przygotowanych do pracy z uczniami najm?odszymi. Maluszki mog? bra? udzia? w innowacjach przedmiotowych, dzi?ki którym wchodz? w ?wiat muzyki i teatru, maj? mo?liwo?? uczestniczenia w zaj?ciach komputerowych, prowadzonych w profesjonalnie wyposa?onej pracowni. Szko?a dba te? o zdrowy rozwój ruchowy dzieci, organizuj?c dla nich zaj?cia sportowe, m. in. na basenie oraz na wielofunkcyjnym boisku sportowym. Starsi uczniowie po lekcjach dzia?aj? w Samorz?dzie Uczniowskim, ucz? si? zasad ekologii, aktywnie uczestnicz? w akcjach charytatywnych, wyje?d?aj? na rajdy szlakami turystycznymi, na tygodniowe „bia?e” i „zielone szko?y”, maluj?, ?piewaj?, ta?cz?, recytuj?,  graj? w pi?k? no?n?, tenisa sto?owego, szachy, je?d?? na basen, czytaj? ksi??ki w Klubie Przyjació? Ksi??ki, bior? udzia? w zaj?ciach licznych  kó? przedmiotowych, a tak?e systematyzuj? wiedz? na zaj?ciach dydaktyczno – wyrównawczych. Najzdolniejsi realizuj? Indywidualne Programy Nauczania, osi?gaj? sukcesy w wielu konkursach. W czasie ferii zimowych mo?na zapisa? dziecko na obóz narciarski, a latem na obóz w?drowny po najbli?szej okolicy.

      PRZYSTANEK 8, „POMOC”

W szkole zatrudniony jest specjalista rehabilitacji ruchowej, który prowadzi zaj?cia rehabilitacyjne dla uczniów z dysfunkcjami ruchowymi. Zaj?cia odbywaj? si? w gabinecie wyposa?onym w najnowocze?niejszy w mie?cie sprz?t. Najm?odsi otoczeni s? opiek? logopedy i pedagoga szkolnego. Przez ca?y czas nad zdrowiem dzieci czuwa te? higienistka. W szkole odbywaj? si? zaj?cia z gimnastyki korekcyjnej. Dbamy o to, by wszyscy nasi uczniowie mieli równe szanse, dlatego prowadzimy zespo?y dydaktyczno – wyrównawcze. Nasi uczniowie otrzymuj? równie? stypendia socjalne, naukowe oraz stypendia z ró?nych ogólnopolskich fundacji, m. in. „Porozumienie bez barier” Jolanty Kwa?niewskiej.

      PRZYSTANEK 9, „GODZINA ODJAZDU”

11.30…zazwyczaj o tej porze ko?cz? lekcje dzieci najm?odsze. Pe?ne emocji, z nowymi wiadomo?ciami p?dz? na spotkanie st?sknionych rodziców czy dziadków lub – je?li ci pracuj? – zatrzymuj? si? na kolejnym przystanku… Starsi uczniowie ko?cz? zaj?cia zdecydowanie pó?niej, gdy? ch?tnie korzystaj? z bogatej oferty zaj?? pozalekcyjnych.

      PRZYSTANEK 10, „OPIEKA ?WIETLICOWA”

Na poziomie edukacji wczesnoszkolnej  znajduje si? ?wietlica. Jest ona przeznaczona dla dzieci klas I – III. Zawsze jednak ka?da sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie, wi?c w ?wietlicy mo?na spotka? tak?e uczniów nieco starszych lub takich, których tylko jeden rodzic jest aktywny zawodowo. Najwa?niejsze jest dla nas dobro dziecka! ?wietlica szkolna ma wydzielon? osobn? cz??? do zabawy i osobn? do nauki. Dzieci mog? tu korzysta? nie tylko z telewizora i kina domowego, ale równie? z Informatycznego Centrum Informacji Multimedialnej, w którym wszystkie komputery maj? dost?p do Internetu. ?wietlica czynna jest od godziny 6 00 do 16 00.

Zapraszamy do nas.  Przyjd?cie, zobaczcie, poznajcie… zosta?cie z nami, bo…

      WSZYSTKIE DROGI PROWADZ? DO „DZIESI?TKI” canada goose sale canada goose sale