Atuty gimnazjum

Gimnazjum nr 2  w Kro?nie:  dobra szko?a – dobry wybór

NASZE ATUTY

WYSOKI POZIOM KSZTA?CENIA – potwierdzony przez wyniki egzaminów zewn?trznych (na co wskazuje tzw. Edukacyjna Warto?? Dodana – najlepsza miara jako?ci pracy szko?y) – co z ?atwo?ci? mo?na sprawdzi? na stronie www.ewd.edu.pl), osi?gamy wyniki egzaminu gimnazjalnego wy?sze ni? ?rednie wyniki uczniów na terenie powiatu i  miasta Krosna,  posiadamy tytu? „Szko?y Przyjaznej Utalentowanym Uczniom”.

WYSOKA OCENA KURATORIUM O?WIATY – otrzymali?my najwy?sz? z mo?liwych ocen? uzyskan? w czasie ewaluacji zewn?trznej, przeprowadzonej w  pa?dzierniku 2015 roku (najwa?niejsza z form kontroli, którym podlegaj? placówki o?wiatowe) we wszystkich kontrolowanych obszarach (raport dost?pny jest na stronie internetowej www.npseo.pl/action/raports).
BAZA DYDAKTYCZNA – nasza szko?a jest wyposa?ona na miar? XXI wieku, posiadamy a? 2 nowoczesne pracownie j?zykowe, mobiln? pracowni? komputerow? z 30 laptopami dla uczniów, 4 pracownie informatyczne, Centrum Informacji Multimedialnej, Wi-Fi, 8 tablic interaktywnych, wizualizer, boisko wielofunkcyjne z kortem tenisowym, pe?nowymiarow? sal? gimnastyczn?, si?owni? i gabinet rehabilitacji ruchowej.

KAMERALNO?? – nie jeste?my molochem, w którym uczniowie s? anonimowi, wszyscy si? znaj?, klasy s? ma?o liczne.

OTWARCIE NA WSPÓ?PRAC? – korzystamy z dziennika elektronicznego, wi?c rodzice i uczniowie maj? codzienny dost?p do informacji na temat wyników w nauce swoich dzieci, decyduj? o sprawach szko?y, podejmuj? w?asne inicjatywy.

J?ZYKI – w XXI wieku znajomo?? j?zyków obcych to podstawa, nasza placówka oferuje zaj?cia z j?zyka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, a w systemie pozalekcyjnym – hiszpa?skiego; zaj?cia prowadz? wysokiej klasy specjali?ci.

ROZWÓJ FIZYCZNY – przywi?zujemy du?? wag? do rozwoju fizycznego uczniów, propaguj?c ró?norodne dyscypliny sportowe, jak: p?ywanie, lekkoatletyka, pi?ka no?na, koszykowa, siatkowa, tenis ziemny – posiadamy boiska ze sztuczn? nawierzchni? i kort tenisowy, si?owni? i gabinet rehabilitacji ruchowej. Zaj?cia prowadz? nauczyciele wychowania fizycznego, którzy maj? uprawnienia trenerskie.

WOLONTARIAT – nie zapominamy o wolontariacie – jeste?my widoczni w corocznej akcji „Pola Nadziei”, palimy ?wiate?ko do nieba z „Wielk? Orkiestr? ?wi?tecznej Pomocy”, dzia?amy w S?u?bie Malta?skiej i harcerstwie, pomagamy w domu dziecka, organizujemy konferencje naukowe np. na temat TRANSPLANTACJI, szyjemy laleczki w ramach akcji UNICEF „WSZYSTKIE KOLORY ?WIATA”, chcemy zas?u?y? na tytu? „Przyjaciela Hospicjum”, wspomagamy OTOZ Animals Krosno.

ZDROWIE NA TALERZU – w ramach promowania zdrowia szkolna sto?ówka oferuje smaczne, przygotowywane na miejscu obiady, a w sklepiku mo?na kupi? zdrowe i niedrogie kanapki, ale tak?e pachn?ce owoce, warzywa, jogurty.

OSI?GNI?CIA SZKO?Y –  jeste?my dumni z sukcesów, które odnosz? nasi uczniowie w konkursach mi?dzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich (nie wspominaj?c o  powiatowych i mi?dzyszkolnych). Nasi uczniowie to:

  • Stypendy?ci Prezydenta Miasta Krosna,
  • Laureaci i finali?ci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora O?wiaty, mi?dzy innymi z j?zyka polskiego, historii, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki,
  • Stypendy?ci Fundacji Jolanty Kwa?niewskiej „Porozumienie bez barier”,
  • Stypendy?ci Marsza?ka Województwa (w ramach akcji wspierania uzdolnionej m?odzie?y w bloku nauk matematyczno – przyrodniczych),
  • Nagrodzeni w ramach Programu „Nie zgubi? talentu” (w ramach akcji wspierania uzdolnionej m?odzie?y w bloku nauk humanistycznych),
  • Zdobywcy nagród Prezydenta Miasta Krosna w konkursie „Zas?u?ony dla Wolontariatu” w kategorii „KROSNOludzki Wolontariusz Roku – m?odzie? i opiekun”,
  • zdobywcy wielu nagród literackich, artystycznych oraz sportowych w ramach których m. in. wyje?d?aj? do Brukseli, zwiedzaj? Centrum Naukowe „Kopernik”, Muzeum Powstania Warszawskiego, uczestnicz? w obradach Parlamentu Dzieci?cego Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

WAPANIA?E GRONO PEDAGOGICZNE – które dba o przyjazn? atmosfer?, wspiera rozwój uczniów i zapewnia im wsparcie, oferuj?c liczne zaj?cia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych, ale  tak?e dla uczniów z problemami dydaktycznymi – ka?dy nauczyciel prowadzi przedmiotowe konsultacje, w czasie których  mo?e indywidualnie pracowa? z  uczniem wymagaj?cym wsparcia.

LOKALIZACJA – mamy najlepsz? z mo?liwych lokalizacj?, w pobli?u dworca PKS i PKP, co znacznie u?atwia dojazd do szko?y i powrót do miejsca zamieszkania na terenie miasta i   okolic.

Gimnazjum nr 2  w Kro?nie to jedna z najlepiej wyposa?onych, najnowocze?niejszych i najbezpieczniejszych szkó? na Podkarpaciu – doceniona przez O?rodek Rozwoju Edukacji, który po?wi?ci? jej sporo uwagi w przygotowywanym filmie promuj?cym wysoki poziom szkolnictwa w Polsce. Do tego przyjazna, kameralna – tak najkrócej mo?na opisa? Gimnazjum nr 2.

Zapraszamy na nasz? stron? internetow? www.mzsnr1-krosno.pl – zach?camy do skorzystania z WIRTUALNEGO SPACERU po naszej s?onecznej placówce .

Dlaczego „Dwójka”? Bo w ma?ych szko?ach wyrastaj? wielcy ludzie!

  cgdamenoutlet cgdamenoutlet