Absolwenci

 

Zapraszamy naszych absolwentów do szko?y, aby podzielili si? z uczniami swoimi do?wiadczeniami oraz opowiedzieli o swoich losach.

Uczy? si? – lubi? to!

W ostatni poniedzia?ek, czyli 12 pa?dziernika 2015 r. z?o?y? nam wizyt? bardzo mi?y go?? – Bart?omiej Meier. Bartek jest niedawnym absolwentem naszej szko?y a obecnie ucz?szcza do drugiej klasy I LO im. M. Kopernika w Kro?nie. Spotka? si? z uczniami klasy V a, aby porozmawia? o warto?ci uczenia si? i realizowania swoich ?yciowych pasji. Bartek bardzo interesuj?co opowiada? o swoich naukowych zainteresowaniach zwi?zanych z biologi? i medycyn?…

Zaciekawi? pi?toklasistów swoim projektem badawczym o wp?ywie metali ci??kich na wzrost i rozwój wybranych gatunków ro?lin, który przygotowa? na Ogólnopolsk? Olimpiad? Biologiczn?. Wywi?za?a si? gor?ca dyskusja, równie? na temat korzy?ci p?yn?cych z uczenia si? i poszerzania swoich horyzontów.

Na zako?czenie spotkania wszyscy zgodnie przyznali, ?e jednak… warto si? uczy?. Dzi?kujemy Bartkowi za sympatyczne spotkanie i ?yczymy wielu sukcesów na niwie nauki!

Uczyć się…