Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. kadr i płac.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełny zakres zdolności do czynności prawnych, pełnia praw publicznych;
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne / administracyjne lub średnie o profilu ekonomicznym lub administracyjnym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku;
 • biegła znajomość obsługi komputera głównie programów Microsoft Word i Excel;
 • dobra znajomość obsługi programu VULCAN płace
 • znajomość obsługi programu Płatnik – ZUS

Wymagania dodatkowe:

 • staż pracy w jednostce budżetowej, szczególnie oświatowej;
 • dokładność, obowiązkowość i umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość przepisów w zakresie prawa pracy – w szczególności wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela;
 • znajomość przepisów w zakresie prawa pracy – wynikających z Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela;
 • znajomość przepisów w zakresie prawa – w szczególności wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Zakres obowiązków:

a) Sporządzanie listy płac dla pracowników w programie płacowym Vulcan.

b) Naliczanie wynagrodzeń oraz wszelkich świadczeń dotyczących pracowników w programie Vulcan.

c) Zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ZUS (program Płatnik) pracowników oraz sporządzanie comiesięcznych deklaracji o wysokości składek społecznych i zdrowotnych

d) Obliczanie zasiłków wypłacanych przez ZUS (chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rehabilitacyjnych itd.),

e) Sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym wynagradzania pracowników pedagogicznych,

f) Prowadzenie spraw związanych z dokumentowaniem okresowych ocen pracowników

g) Sporządzanie zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagradzania pracowników ( w tym umów, angaży, świadectw pracy).

h) Prowadzenie rozliczeń podatku od wynagrodzeń z Urzędem Skarbowym.

i) Sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia.

j) Uzupełnianie danych dotyczących spraw kadrowych w Systemie Informacji Oświatowej – SIO.

h) Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników

l) Obsługa programu PFRON – sporządzanie sprawozdań

ł) Prowadzenie ewidencji czasu pracy.

 

Wymagane dokumenty:

a) Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,

b) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

c) Kwestionariusz osobowy (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

d) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, staż pracy, opinie, referencje,

e) Oświadczenie o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.

f) W przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie niż wymagania określone w danym ogłoszeniu wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie. W tym celu należy złożyć oświadczenie o następującej treści: ,,Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących wymagań dodatkowych określonych w ogłoszeniu – danych wykraczających poza zakres wymagań niezbędnych, w szczególności danych zawartych w podaniu oraz CV celem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego” .

g) Podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.

 

Forma i termin składania ofert:

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub przesłać na jej adres od dnia 25 stycznia 2021 r. (do godz. 9:30) w opisanej, zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta” . Dokumenty dostarczone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 43 214 50.

Szczegóły i informacje można znaleźć na BIP

https://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-208