Nabór na stanowisko nauczyciela

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela: wychowania przedszkolnego, języka niemieckiego, plastyki i/lub edukacji dla bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej Nr 10 w Krośnie  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie zajęć z wychowania przedszkolnego – 10/25, języka niemieckiego – 6/18, plastyki – 4/18 i/lub edukacji dla bezpieczeństwa  – 1/18.

Ewentualne zawarcie umowy, za zgodą organu prowadzącego – w przypadku braku nauczycieli skierowanych do uzupełniania etatu, po 26 sierpnia 2019 r. 

 1. Adres jednostki:

Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. J. i S. Magurów 1, 38-409 Krosno, tel. 13/ 43 214 50

 1. Wymagania niezbędne – nauczyciel:
 • posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym – posiada kwalifikacje do zajmowania ww. stanowiska w szkole podstawowej zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej;

2)  przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3)  spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu,.

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z ww. przedmiotów na poziomie gimnazjum i/lub szkoły podstawowej;
  • ukończone formy dokształcania dające uprawnienia do nauczania innych przedmiotów, w tym edukacji wczesnoszkolnej lub pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;
  • wpis do ewidencji egzaminatorów;
  • doświadczenie w wykorzystywaniu w czasie zajęć tablicy interaktywnej i innych pomocy multimedialnych;
  • znajomość innych języków obcych, w tym nowożytnych;
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
  • umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu, odporność na stres;
  • umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej.
 2. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • CV,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska i ukończone formy doskonalenia zawodowego,
  • kopia aktu nadania stopnia nauczyciela,
  • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych,
  • kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.
 1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Zespole Szkół  Nr 1 w Krośnie przy ul. J. i S. Magurów 1, w sekretariacie w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko nauczyciela” do dnia 15 maja 2019 r. do godz. 1000 (liczy się data wpływu).

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu – przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych 29 – 30 maja 2019 r.
  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia 7-10 minutowej prezentacji multimedialnej, przygotowanej w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej scenariusz zajęć (możliwość przesłania prezentacji na adres email szkoły).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń szkoły i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie.