Nabór na stanowisko nauczyciela

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela: wychowania przedszkolnego, języka niemieckiego, plastyki i/lub edukacji dla bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej Nr 10 w Krośnie  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie zajęć z wychowania przedszkolnego – 10/25, języka niemieckiego – 6/18, plastyki – 4/18 i/lub edukacji dla bezpieczeństwa  – 1/18.

Ewentualne zawarcie umowy, za zgodą organu prowadzącego – w przypadku braku nauczycieli skierowanych do uzupełniania etatu, po 26 sierpnia 2019 r. 

 1. Adres jednostki:

Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. J. i S. Magurów 1, 38-409 Krosno, tel. 13/ 43 214 50

 1. Wymagania niezbędne – nauczyciel:
 • posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym – posiada kwalifikacje do zajmowania ww. stanowiska w szkole podstawowej zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej;

2)  przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3)  spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu,.

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z ww. przedmiotów na poziomie gimnazjum i/lub szkoły podstawowej;
  • ukończone formy dokształcania dające uprawnienia do nauczania innych przedmiotów, w tym edukacji wczesnoszkolnej lub pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;
  • wpis do ewidencji egzaminatorów;
  • doświadczenie w wykorzystywaniu w czasie zajęć tablicy interaktywnej i innych pomocy multimedialnych;
  • znajomość innych języków obcych, w tym nowożytnych;
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
  • umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu, odporność na stres;
  • umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej.
 2. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • CV,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska i ukończone formy doskonalenia zawodowego,
  • kopia aktu nadania stopnia nauczyciela,
  • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych,
  • kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.
 1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Zespole Szkół  Nr 1 w Krośnie przy ul. J. i S. Magurów 1, w sekretariacie w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko nauczyciela” do dnia 15 maja 2019 r. do godz. 1000 (liczy się data wpływu).

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu – przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych 29 – 30 maja 2019 r.
  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia 7-10 minutowej prezentacji multimedialnej, przygotowanej w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej scenariusz zajęć (możliwość przesłania prezentacji na adres email szkoły).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń szkoły i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie.

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Informuję, że egzamin gimnazjalny, 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. odbędzie się według wcześniejszego harmonogramu.

Zapraszam wszystkie dzieci – uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum na godzinę 8.00 do szkoły.

                                                                                                                                                      Dyrektor
Marlena Gierucka

STRAJK W SZKOLE

Krosno, 3 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo – Rodzice wychowanków Przedszkola Miejskiego Nr 2 i Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10  w Krośnie, 

w związku z wynikami przeprowadzonego w placówce referendum uprzejmie informuję, że większość pracowników naszej szkoły prawdopodobnie przystąpi 8 kwietnia br. (poniedziałek) do strajku.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu i w szkole będą zawieszone do odwołania. 

W nawiązaniu do powyższego może dojść do sytuacji, w której opieka w świetlicy szkolnej będzie niemożliwa do zrealizowania, jeśli liczba wychowanków lub/i uczniów przekroczy dopuszczalne maksimum – 25 dzieci w grupie.

Strajkować nie może ksiądz i dyrektor placówki. Dwie osoby nie zapewnią wszystkim dzieciom higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu.        

         Zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie swojemu dziecku opieki we własnym zakresie.

Nadmieniam, że macie Państwo możliwość starania się o wypłatę zasiłku opiekuńczego u pracodawców.

Bardzo proszę o zrozumienie w tej trudnej sytuacji. 

Na bieżąco będziemy Państwa informować o podejmowanych decyzjach. Prosimy o śledzenie wiadomości wysyłanych za  pomocą komunikatorów iPrzedszkola oraz iDziennika.

                                                                                                                                                            Z poważaniem, dyrektor zespołu – Marlena Gierucka

POWITANIE WIOSNY W PRZEDSZKOLU

Spragnione ciepła i zieleni dzieci z naszego Przedszkola rozpoczęły przygotowania do nadejścia wiosny. Szukały oznak i zwiastunów wiosny podczas spacerów i pieszych wycieczek, a także poznały wiersze i piosenki  o wiośnie. Szczególnie dużo radości i zaangażowania wykazały dzieci podczas wykonywania kukły Marzanny. Gdy wreszcie nadszedł dzień powitania Wiosny, dzieci przybyły do przedszkola w dobrych nastrojach, pięknie przebrane w wiosenne stroje, każda grupa w innym wiosennym kolorze. Wszystkie przedszkolaki ze swoimi paniami zebrały się żeby wspólnie powitać wiosnę. Podczas uroczystości dzieci miały okazję wykazać się znajomością i wiedzą o nadchodzącej porze roku, poznały zwyczaj przygotowywania Marzanny.  Witały wiosnę piosenkami i wierszami, które wcześniej przygotowały w swoich grupach. Po zabawie
w sali dzieci z wszystkich grup wyruszyły barwnym pochodem na spacer ulicami osiedla, trzymając w rękach kwiaty  i  niosąc Marzannę. W ten sposób wszystkie dzieci chciały wyrazić swoją radość z przyjścia nowej pory roku.

 

Sukcesy pływackie

W dniu 20 marca 2019 r. odbył  się w Krośnie Półfinał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w pływaniu indywidualnym chłopców. Uczeń  Szkoły Podstawowej Nr 10 w Krośnie Dawid Chabior
w konkurencji pływanie na dystansie 50 metrów stylem dowolnym zajął I miejsce i uzyskał awans do Finału Wojewódzkiego. Gratulujemy sukcesu.

Opiekunem był nauczyciel wychowania fizycznego Dariusz Zajchowski.