Konsultacje w sprawie monitoringu

Szanowni Państwo – Rodzice wychowanków / uczniów placówki, Nauczyciele, Petenci …

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wydanym dokumencie „Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego”, wyd. I, czerwiec 2018, wskazał, że:

wprowadzenie monitoringu powinno być poprzedzone analizą w zakresie możliwości zastosowania innych, mniej ingerujących w prywatność środków. Tam, gdzie monitoring już istnieje, powinny być natomiast przeprowadzane konsultacje wraz z przeglądem stanu bezpieczeństwa w związku ze stosowaniem monitoringu, także w celu podjęcia decyzji, czy jego stosowanie jest nadal zasadne”.

Działając w oparciu o powyższe ogłaszam konsultacje w sprawie stosowania w placówce monitoringu wizyjnego.

Wszystkich zainteresowanych Rodziców uczniów zapraszam do wyrażenia opinii w przedmiotowej sprawie, obowiązuje forma pisemna, u wychowawców grup / klas, Nauczycieli – u wicedyrektora zespołu, Petentów – w sekretariacie szkoły.

Nadmieniam, że konsultacje społeczne zakończą się 14 października br.

 

Marlena Gierucka

Dyrektor  Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie