LEKCJA W MUZEUM RZEMIOSŁA

30 maja dzieci z przedszkolnej grupy „S?oneczka” wzi??y udzia? w lekcji muzealnej „Dawne zawody mieszka?ców Krosna”. Pan przewodnik opowiedzia? im jak wygl?da?a praca rzemie?lników: szewca, rymarza, ko?odzieja, kowala itp. Dzieci mog?y te? obejrze? jak wygl?da?y dawne zak?ady i pracownie, jak chocia?by zak?ad modniarki. By?o to niezwykle ciekawe spotkanie.

LEKCJA W MUZEUM RZEMIOSŁA
pulsera pandora barata pulsera pandora barata