Konkurs „Niemiecka poezja dla najmłodszych”

30 maja 2018r. odby? si? konkurs „Niemiecka poezja dla najm?odszych”, w którym udzia? wzi??o o?miu uczniów klasy I a – innowacyjnej klasy dwuj?zycznej z j?zykiem niemieckim.

Wszyscy uczniowie z du?ym zaanga?owaniem , odwa?nie i bez tremy  recytowali wylosowane kilka tygodni wcze?niej wiersze w j?zyku niemieckim. Jury oceniaj?ce uczestników bra?o pod uwag? opanowanie tekstu, wyrazisto?? i poprawno?? wymowy, intonacj?, gest sceniczny. Dzieci zaprezentowa?y si? niezwykle profesjonalnie. Po dokonaniu oceny wyst?pów, jury wy?oni?o nast?puj?cych zwyci?zców:

Miejsce I – Mi?osz Nykiel

Miejsce II- Milena Owoc

Miejsce III – Aleksandra Ko?cielniak

Wszystkim jednak uczestnikom gratulujemy odwagi, poniewa? nie ka?dy z nas w tak m?odym wieku potrafi? recytowa? wiersze w j?zyku niemieckim!

Konkurs „Niemiecka poezja dla najmłodszych”

  joyas de pandora joyas de pandora