RODO: Klauzula informacyjna dla uczniów/ wychowanków i ich rodziców

Zgodnie z art. 13 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urz?dowy Unii Europejskiej PL)    

informuj?, ?e: 

    1. Administratorem Pani/Pana/uczniów/wychowanków danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zespo?u Szkó? Nr 1 w Kro?nie z siedzib? w Kro?nie przy ul. Jana i Stanis?awa Magurów 1, tel: 13 43 214 50, mail: mzsnr1@interia.pl
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Zespole Szkó? Nr 1 w Kro?nie mo?liwy jest pod numerem tel. 13 43 214 50 lub adresem email: mzsnr1@interia.pl (poprzez sekretariat).

 

  1. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia/wychowanka b?d? przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporz?dzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zada? w celu realizacji zada? ustawowych, okre?lonych w Ustawie – Prawo o?wiatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z pó??. zm.) oraz Ustawy o systemie o?wiaty z dnia 7 wrze?nia 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z pó??. zm.) w celu realizacji statutowych zada? dydaktycznych, opieku?czych i wychowawczych w placówce.
  2. Pana/Pani/ucznia/wychowanka dane osobowe przechowywane b?d? przez okresy zakre?lone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Pa?stwowe Archiwum w Rzeszowie.
  3. Posiada Pan/Pani prawo do: ??dania od administratora dost?pu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania.
  4. Rodzicom/ uczniom przys?uguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urz?du Ochrony Danych.
  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowi?zkowe ze wzgl?du na przepisy prawa o?wiatowego j/w.

                                               Administrator Danych Osobowych

                                               Dyrektor

                                               Miejskiego Zespo?u Szkó? Nr 1 w Kro?nie

                                               mgr in?. Marlena Gierucka

zapatillas air max zapatillas air max