RODO: Klauzula informacyjna dla uczniów/ wychowanków i ich rodziców

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że: 

    1. Administratorem Pani/Pana/uczniów/wychowanków danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie z siedzibą w Krośnie przy ul. Jana i Stanisława Magurów 1, tel: 13 43 214 50, mail: mzsnr1@interia.pl
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Krośnie możliwy jest pod numerem tel. 13 43 214 50 lub adresem email: mzsnr1@interia.pl (poprzez sekretariat).

 

  1. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia/wychowanka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  2. Pana/Pani/ucznia/wychowanka dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Rzeszowie.
  3. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  4. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

                                               Administrator Danych Osobowych

                                               Dyrektor

                                               Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie

                                               mgr inż. Marlena Gierucka