Informacja dotycząca godzin otwarcia boiska i placu zabaw

Uprzedzam, ?e w zwi?zku z informacjami p?yn?cymi do gabinetu Zast?pcy Prezydenta Miasta Krosna, pana Bronis?awa Barana od mieszka?ców os. Tysi?clecia, a w szczególno?ci rodziców uczniów ucz?szczaj?cych do placówek wchodz?cych w sk?ad Miejskiego Zespo?u Szkó? nr 1 w Kro?nie – na jego bezpo?rednie polecenie – ze wzgl?du na dobro dzieci i dba?o?? o mienie publiczne, plac zabaw i boisko b?d? zamykane o godzinie 21.00.

Dyrektor Miejskiego Zespo?u Szkó? nr 1 pandora pendientes pandora pendientes