Informacja dotycząca godzin otwarcia boiska i placu zabaw

Uprzedzam, ?e w zwi?zku z informacjami p?yn?cymi do gabinetu Zast?pcy Prezydenta Miasta Krosna, pana Bronis?awa Barana od mieszka?ców os. Tysi?clecia, a w szczególno?ci rodziców uczniów ucz?szczaj?cych do placówek wchodz?cych w sk?ad Miejskiego Zespo?u Szkó? nr 1 w Kro?nie – na jego bezpo?rednie polecenie – ze wzgl?du na dobro dzieci i dba?o?? o mienie publiczne, plac zabaw i boisko b?d? zamykane o godzinie 21.00.

Dyrektor Miejskiego Zespo?u Szkó? nr 1 pandora pendientes pandora pendientes

Wycieczka przedszkolaków do Zagrody „Szmer” w Lutczy

21 maja przedszkolaki pojecha?y na wycieczk? do Zagrody Szmer ko?o Lutczy. Gospodarstwo to, po?o?one w?ród lasów i ??k, by?o miejscem wspania?ej zabawy. Ju? sama podró? sprawi?a dzieciom du?o rado?ci, a tam na miejscu tyle atrakcji! By? przejazd (prawie prawdziwym) poci?giem, przejazd bryczk?, któr? prowadzi? weso?y Pan Wo?nica. By?y bliskie spotkania ze zwierz?tkami: ptakami domowymi, koz?, królikami, ?wink? wietnamsk?, owc? i ko?mi, pokaz jak wygl?da ul i wyposa?enie pszczelarza oraz sprytnie zrobione poide?ko dla po?ytecznych owadów. Pod okiem Pani Ogrodniczki dzieci posadzi?y w doniczkach pomidorki koktajlowe,  a z Pani? Plastyczk? w?asnor?cznie wykona?y pami?tkowe magnesy.  Niezwyk?? atrakcj? dla dzieci by? ogrodzony plac zabaw, a na nim: zadaszona piaskownica ze sto?ami, prawdziwymi blaszanymi naczyniami i drewnianymi ?y?kami, wiadra z wod?, w którym ?owi? mo?na by?o p?ywaj?ce tam drewniane ryby, „aparatur?” do nauki dojenia krowy, koniki na biegunach, wieloosobowe „narty”, wyci?garka dla samochodów i wiele innych r?cznie wykonanych zabawek. Ca?a Zagroda to przesympatyczne miejsce. Naprawd? nie by?o czasu, by si? nudzi?. Po dniu wype?nionym tyloma atrakcjami, wszystkie przedszkolaki wróci?y u?miechni?te i pe?ne wra?e?.

Wycieczka przedszkolaków do Zagrody „Szmer” w Lutczy
nike air max 1 nike air max 1

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY „SŁONECZKA” Z WIZYTĄ NA KROŚNIEŃSKIM LOTNISKU

Niejeden przedszkolak wpatruje si? w niebo widz?c przelatuj?ce samoloty. 9 maja 2018 r. wybrali?my si? na lotnisko w Kro?nie. Niektórzy po raz pierwszy mieli okazj? zobaczy? samoloty z tak bliska, a gdy pozwolono nam wsi??? do prawdziwego szybowca i poczu? jak to jest, gdy siedzi si? za jego sterami, byli?my po prostu zachwyceni. Pan pilot wyt?umaczy? nam czym ró?ni? si? szybowce od innych samolotów i pokaza?, jak steruje si? tym pojazdem powietrznym. Dalej czeka?y na nas kolejne atrakcje. Na drugim ko?cu hangaru sta?y samoloty, niektóre tak  du?e, ?e  wszyscy si? w nich zmie?cili. Mieli?my tak?e okazj? spojrze? na lotnisko z wie?y nawigacyjnej i porozmawia? z panem nawigatorem o jego pracy.  Niech?tnie opuszczali?my to ciekawe miejsce, ale niestety wszystko co dobre szybko si? ko?czy. Dzi?kujemy pracownikom Lotniska Krosno i Areoklubowi Kro?nie?skiemu za mo?liwo?? przyjrzenia si? samolotom z tak bliskiej odleg?o?ci i serdeczne przyj?cie.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY „SŁONECZKA” Z WIZYTĄ NA KROŚNIEŃSKIM LOTNISKU
nike air max 90 mujer nike air max 90 mujer

ŚWIĘTO FLAGI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2

Zbli?aj?ce si? ?wi?to Flagi nasze Przedszkole postanowi?o uczci? poprzez organizacj? Konkursu pie?ni patriotycznej. Spotkanie rozpocz??y dzieci z grupy „S?oneczka” recytacj? wiersza „Mi? Patriota”, który to „przys?uchiwa? si?” prezentacjom pie?ni, przygotowanych przez wszystkie grupy przedszkolne. Radosne spotkanie zako?czy?o si? wspóln? recytacj? wiersza Cz. Janczarskiego „Powiewa flaga”.

ŚWIĘTO FLAGI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR2
pulseras pandora baratas pulseras pandora baratas

XXXII Rajd „Śladami Historii i Legend”

W dniu 27 kwietnia br. odby? si? XXXII Rajd „?ladami Historii i Legend”, którego organizatorem by?o Ko?o PTSM „Beskid” dzia?aj?ce w strukturze Oddzia?u PTSM w Kro?nie. W tej cyklicznej imprezie krajoznawczo-turystycznej uczestniczy?o 44 m?odych turystów wraz ze swoimi opiekunami z nast?puj?cych szkó?: Szko?y Podstawowej w Szufnarowej, Szko?y Podstawowej w ?arnowcu i Szko?y Podstawowej Nr 10 w Kro?nie. Celem rajdu by?o m.in. poznanie walorów krajoznawczo-turystycznych Pogórza Ci??kowickiego, propagowanie turystyki i rekreacji w?ród dzieci, kszta?towanie postaw proekologicznych, zdobywanie odznak turystycznych, m.in. „ Na szlakach niepodleg?o?ci 1918-2018”, MOK, Turysta Tropiciel, Turysta Przyrodnik, rozwijanie wspó?pracy mi?dzy ko?ami turystycznymi oraz podkre?lenie 37 lat dzia?alno?ci Ko?a PTSM „Beskid”, którego historia ?ci?le zwi?zana jest ze Szko?? Podstawow? Nr 10 w Kro?nie. Wspania?a pogoda umo?liwi?a realizacj? bogatego programu rajdu. M?odzi tury?ci odbyli przej?cie piesze po „Skamienia?ym Mie?cie”,  zwiedzili równie? Muzeum Przyrodnicze im. Tomków w Ci??kowicach oraz odwiedzili Park i Dworek Ignacego Paderewskiego w K??nej Dolnej. Sprzyjaj?ca aura pozwoli?a równie? na zapalenie ogniska i upieczenie smacznych kie?basek. W ramach rajdu odby?o si? 7 konkursów. Sukcesy naszych uczniów w konkursach rajdowych s? nast?puj?ce:

 • Konkurs krajoznawczy „Ochrona przyrody i krajobrazu w Ci??kowicko-Ro?nowskim Parku Krajobrazowym”:
 • I miejsce – Patryk Rajs
 • Konkurs wiedzy „Ekologia na szlaku w?drówki”:
 • II miejsce – Julia Wajrak
 • Eko-krzy?ówka:
 • II miejsce – Natalia Gadza?a
 • Konkurs wiedzy „Co wiem o PTSM”:
 • I miejsce – Maja Bielecka
 • Konkurs na plakat o tematyce ekologicznej – „Czyste lasy, czyste góry, czysta ziemia, czyste chmury”:
 • I miejsce – Gabriela Mazur
 • Konkurs na plakat o ochronie przyrody – „Moje magiczne drzewo”:
 • Uczestnicy rajdu otrzymali plakietki rajdowe, plakietki odznak turystycznych, materia?y szkoleniowe, ksi??eczki odznak turystycznych, a laureaci konkursów rajdowych pami?tkowe dyplomy i nagrody ksi??kowe. Bogaty program rajdu mo?liwy by? do realizacji dzi?ki dotacji: Gminy Miasta Krosna i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska w Rzeszowie. Rajd od strony organizacyjnej przygotowa?y panie: Helena Habrat i Ewa Rz?sa. Opiek? nad uczniami naszej szko?y sprawowali: pani Bo?ena Cyran i pan Dawid Kijowski.
 • III miejsce – Maja Bielecka

nike air max nike air max

Wiosenne spotkanie w bibliotece

Dnia 17 kwietnia 2018 roku dzieci z grup: M?dre Sówki i Misie by?y na wycieczce w Bibliotece Publicznej Filia nr 4 przy ulicy Krakowskiej. Bra?y udzia? w zaj?ciach bibliotecznych o tematyce wiosennej. S?uchanie ?piewu skowronka, pl?sy i ta?ce przy wiosennych piosenkach sprawi?y dzieciom wiele rado?ci. Na zako?czenie przedszkolaki ogl?da?y ksi??eczki i czasopisma w czytelni dla najm?odszych. To by?a ciekawa wyprawa.

Wiosenne spotkanie w bibliotece.
air max air max

DZIEŃ ZIEMI 2018

Mi?dzynarodowy Dzie? Ziemi od ponad 40 lat jest obchodzony 22 kwietnia. Uczniowie naszej Szko?y postanowili uczci? ?wi?to Matki Ziemi w wyj?tkowy sposób. Grupa wolontariuszy pod opiek? nauczycielki biologii i przyrody spotka?a si? w ubieg?? sobot? ( 21 kwietnia) w Ogrodzie Jordanowskim i przy??czy?a do akcji „Krosno Wiosn?” prowadzonej przez pracowników Wydzia?u Ochrony ?rodowiska Urz?du Miasta Krosna i pod patronatem Prezydenta Miasta – Pana Piotra Przytockiego. Najpierw, wraz z innymi pasjonatami ekologii i ochrony ?rodowiska sprz?tali?my brzegi rzeki Lubatówki – nasza grupa zebra?a a? 4 du?e worki ?mieci, które z?o?yli?my w umówionym miejscu. Nast?pnie posadzili?my w parku cebule hiacyntów, które ju? niebawem powinny rozkwitn?? i roztoczy? wokó? przepi?kny zapach. Brali?my tak?e udzia? w spotkaniu z sokolnikiem, który opowiada? o swojej pracy. Uczestniczyli?my te? w eko-zabawie prowadzonej przez pracowników  Lasów Pa?stwowych. Ka?dy z uczestników móg? otrzyma? drzewko do posadzenia we w?asnym ogrodzie. Uwie?czeniem akcji by?o losowanie nagród – wi?kszo?? z nas wróci?a do domu z super gad?etami dla domu i ogrodu. Pi?kna, s?oneczna pogoda sprzyja?a pracy i zabawie. W ?wietnych humorach wrócili?my do domu z my?l?, ?e ju? za rok – kolejny Dzie? Ziemi.

Bernadetta Pelczar

DZIEŃ ZIEMI 2018

  air max air max