MÓJ WYMARZONY ZAWÓD

 

Jednym z dzia?a? podj?tych w ramach Wewn?trzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego by?o spotkanie uczniów klasy V A i VI A  z grup? siódmoklasistów, które mia?o miejsce w ostatni wtorek, czyli 16 stycznia 2018 r. w naszej szkole. Uczniowie klasy VII A przedstawili prezentacje  na temat „Mój wymarzony zawód”, które wcze?niej przygotowali na zaj?cia doradztwa zawodowego. M?odsi koledzy i kole?anki mieli mo?liwo?? zapozna? si? z wybranymi zawodami takimi jak np.: kosmetyczka, trenerka psów policyjnych i ratowniczych, dekorator wn?trz, stra?ak, nauczyciel i trenerka judo. Uczniowie dowiedzieli si?, mi?dzy innymi, jakie kwalifikacje s? potrzebne do wykonywania danej profesji, zdobyli informacje o mo?liwo?ciach kszta?cenia si? w danym zawodzie, warunkach pacy, przewidywanych zarobkach i mo?liwo?ciach dalszego rozwoju.

Spotkanie odby?o si? w mi?ej atmosferze, a wyst?pienia siódmoklasistów nagradzano gromkimi brawami.

Szkolny doradca zawodowy

Bernadetta Pelczar

Mój wymarzony zawód
michael kors rebajas michael kors rebajas