Spotkanie z górnikami

W ?rod? 6 grudnia 2017 roku uczniowie Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kro?nie spotkali si? z przedszkolakami. Dzieci pozna?y legend? o ?wi?tej Barbarze. Zobaczy?y jak wygl?da galowy mundur górniczy. Wys?ucha?y pogadanki na temat codziennej pracy górnika. Du?ym zainteresowaniem cieszy?y si? eksponaty, które uczniowie przynie?li ze sob?. A najwi?ksz? frajd? by?o przymierzenie górniczej czapki.

Spotkanie z górnikami
pandora brazalete pandora brazalete