„Mikołajki na sportowo”

12 grudnia 2017 r. dzieci 5 i 6 – letnie z Przedszkola Miejskiego nr 2 zosta?y zaproszone do Szko?y Podstawowej nr 10 na „Sportowe miko?ajki”. Przedszkolaki rywalizowa?y na ró?nych sportowych stacjach. By?y to, m.in.: przej?cie w tunelu, po równowa?ni,  rzut do kosza czy slalom mi?dzy pacho?kami. Na zako?czenie sportowych zmaga? ka?dy uczestnik otrzyma? medal. Nie zabrak?o równie? Miko?aja, który wr?czy? dzieciom drobne prezenty. Wyprawa do Szko?y nr 10 bardzo si? przedszkolakom podoba?a.

nike air max nike air max

Zawody w unihokeju

 

W dniu 20.11. 2017r. w Kro?nie odby?y si? Powiatowe Igrzyska M?odzie?y Szkolnej w unihokeju ch?opców.  Dru?yna Gimnazjum Nr 2 godnie reprezentowa?a barwy naszej szko?y zajmuj?c w zawodach II miejsce.

Opiekunem dru?yny by? nauczyciel wychowania fizycznego Dariusz Zajchowski.    

                                                                                                                                                                                          Gratulujemy!

joyas de pandora joyas de pandora