Jasełka Bożonarodzeniowe u Mądrych Sówek

W dniu 19 grudnia 2017 r. grupa przedszkolna Mądre Sówki wystawiła Jasełka Bożonarodzeniowe. Dzieci ku uciesze swoich rodziców, w pięknych strojach przedstawiły historię narodzin Dzieciątka Jezus, oprawioną kolędami i pastorałkami. Piękna scenografia nadała temu wyjątkowemu spotkaniu uroczysty i nastrojowy klimat. Rodzice z zachwytem podziwiali swoje pociechy występujące na scenie. Wychowawczyni grupy serdecznie podziękowała
za przepiękny występ, za pokonanie tremy oraz wczucie się w odgrywane role, przez małych aktorów. Na koniec złożyła wszystkim obecnym serdeczne życzenia świąteczne. 

Jasełka u Mądrych Sówek

Wigilia w przedszkolu

Czas oczekiwania na ?wi?ta Bo?ego Narodzenia w naszym przedszkolu zako?czy?a wspólna wigilia, która odby?a si? 20 grudnia. Dzieci w tym dniu razem kol?dowa?y, dzieli?y si? op?atkiem, sk?ada?y sobie ?ycze? oraz zjad?y  wspólny wigilijny obiad. Takie podnios?e chwile nie tylko utrwalaj? dzieciom znajomo?? tradycji i zwyczajów ?wi?tecznych, lecz równie?, co najwa?niejsze wzmacniaj? bliskie i serdeczne relacje.

nike air max bw nike air max bw

Akcja „Misie Ratownisie”

Akcja „Misie Ratownisie” zako?czona

9 grudnia zako?czyli?my w naszej szkole akcj? „Misie Ratownisie”. Przez ostatnie tygodnie zbierali?my pluszaki dla dzieci poszkodowanych w wypadkach i po?arach. Misie b?d? wr?czane dzieciom przez s?u?by ratunkowe i policjantów na miejscach zdarze?. Zaanga?owanie uczniów w akcj? pomocy dzieciom, przeros?o nasze naj?mielsze oczekiwania. Serdecznie dzi?kujemy wszystkim za okazane serce i w??czenie si? do akcji. air max 95 air max 95

Spotkanie z górnikami

W ?rod? 6 grudnia 2017 roku uczniowie Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kro?nie spotkali si? z przedszkolakami. Dzieci pozna?y legend? o ?wi?tej Barbarze. Zobaczy?y jak wygl?da galowy mundur górniczy. Wys?ucha?y pogadanki na temat codziennej pracy górnika. Du?ym zainteresowaniem cieszy?y si? eksponaty, które uczniowie przynie?li ze sob?. A najwi?ksz? frajd? by?o przymierzenie górniczej czapki.

Spotkanie z górnikami
pandora brazalete pandora brazalete

TENIS STOŁOWY

W dniu 5 grudnia 2017r. w Kro?nie odby?y si? Powiatowe Igrzyska M?odzie?y Szkolnej w tenisie sto?owym ch?opców. Dru?yna Gimnazjum Nr 2 zaj??a w zawodach III miejsce. W  tym samym dniu zosta?y rozegrane równie? Powiatowe Igrzyska M?odzie?y Szkolnej w tenisie sto?owym dziewcz?t. Dru?yna Gimnazjum Nr 2  zaj??a w zawodach II miejsce i uzyska?a awans do Rejonowych Igrzyskach M?odzie?y Szkolnej. Opiekunem dru?yn uczniowskich by? nauczyciel wychowania fizycznego Dariusz Zajchowski.

michael kors el corte ingles michael kors el corte ingles

„MAMO, TATO… NIE PAL!”

Fina? Powiatowego Konkursu Plastycznego dla dzieci i m?odzie?y pod has?em „MAMO, TATO… NIE PAL!”.

W dniu 16 listopada 2017 r. w Liceum Plastycznym w Kro?nie odby?o si? oficjalne zako?czenie IX edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego dla dzieci i m?odzie?y, który tym razem by? realizowany pod has?em „Mamo, tato…nie pal!”.

W?ród zwyci?zców w grupie uczniów klas IV – VII znalaz?a si? bardzo uzdolniona plastycznie uczennica naszej szko?y – Kasia Kociuba.

Ide? przedsi?wzi?cia organizowanego przez Powiatow? Stacj? Sanitarno – Epidemiologiczn? w Kro?nie i Liceum Plastyczne w Kro?nie by?a promocja zdrowego, wolnego od na?ogów stylu ?ycia, u?wiadamianie dzieciom i im najbli?szym negatywnych skutków zwi?zanych z paleniem tytoniu oraz kszta?towanie ju? od najm?odszych lat postawy odpowiedzialno?ci za zdrowie w?asne i najbli?szych.

 

M?odej artystce gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów!

„MAMO, TATO… NIE PAL!”.
pulsera pandora pulsera pandora

Święty Mikołaj

„?wi?ty Miko?aj do nas przychodzi, du?o prezentów dzieciom przynosi, w buciki wszystko zwinnie upycha i jak czarodziej w po?piechu znika”.

Jak co roku do Przedszkola Miejskiego Nr2 przyby? wyj?tkowy go?? – ?wi?ty Miko?aj. Wraz ze swoj? ?nie?ynk? zaprosi? wszystkie dzieci na teatrzyk pt.„Czerwona czapeczka”, w którym najwa?niejsza okaza?a si? zaczarowana czapeczka, w niej to znalaz?y schronienie ma?e zwierz?tka. Po teatrzyku  rozdawa? wszystkim dzieciom prezenty, za które serdecznie dzi?kujemy i zapraszamy Miko?aja ju? za rok. Do zobaczenia!

Święty Mikołaj
air max 95 air max 95

Dzień Pluszowego Misia

,,Mi?, przyjacielem dzieci”

25 listopada to ?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia. W Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Kro?nie, dzieci obchodzi?y ten dzie? 24 listopada. W tym dniu wszystkie dzieci przynios?y do przedszkola swojego najmilszego przyjaciela – misia. Weso?e zabawy, którym towarzyszy?y pluszowe misie, zagadki, wiersze, piosenki i ta?ce – to wszystko  stanowi?o g?ówny punkt atrakcji dla przedszkolaków z poszczególnych grup. Dzieci bawi?y si? do piosenek multimedialnych – „Jad?, jad? misie”, „Misiowe swawole w szkole”, „Pluszowy mi?”, ogl?da?y bajk? pt. „Przygody Misia Uszatka”. Widok u?miechni?tych i rado?nie bawi?cych si?  dzieci, integracja mi?dzy wszystkimi grupami, to równie? dowód na to, ?e warto organizowa? tego typu zabawy.

Dzień Pluszowego Misia