Promujemy zdrowy styl życia

 

 

14 listopada br. w naszej szkole zosta? przeprowadzony konkurs z „Promocji Zdrowego Stylu ?ycia”. Jego celem by?o pog??bienie wiedzy uczniów na temat zagro?e? zdrowotnych oraz kszta?towanie postaw i zachowa? prozdrowotnych. W konkursie wzi??o udzia? 20 uczniów. Najszersz? wiedz? w zakresie promocji zdrowia wykaza?y si? uczennice: Patrycja Paszy?ska i Wiktoria Ziewalicz. Obydwie uzyska?y na te?cie po 14 punktów. Po dogrywce zwyci??y?a Patrycja Paszy?ska, która b?dzie reprezentowa? szko?? podczas rejonowego etapu konkursu. Wszyscy mocno trzymamy kciuki za Patrycj?. pandora joyeria pandora joyeria

Pasowanie na przedszkolaka

Dzie? 14 listopada 2017 r. by? dniem szczególnym dla dzieci 3 – letnich z Przedszkola Miejskiego Nr 2. Tego dnia odby?a si? pierwsza wa?na dla nich przedszkolna uroczysto?? „Pasowanie na Przedszkolaka”. W uroczysto?ci uczestniczyli rodzice „Skrzatów”, bo tak w?a?nie nazywa si? najm?odsza grupa wiekowa. Maluszki zaprezentowa?y program artystyczny, na który z?o?y?y si?: wiersze, piosenki i ta?ce. Nast?pnie dokonano uroczystego pasowania. Na pami?tk? tego wa?nego i uroczystego wydarzenia ka?dy przedszkolak otrzyma? dyplom oraz plakietk? z wizerunkiem „Skrzata – krasnala”. Ten dzie? z pewno?ci? na d?ugo pozostanie w pami?ci przedszkolaków i ich rodziców.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
pulseras pandora baratas pulseras pandora baratas

Cyberprzemoc oraz bezpieczne korzystanie z sieci

23 listopada br. o godzinie 16.00 odb?dzie si? dla rodziców uczniów klas VI – VII szko?y podstawowej oraz II – III dotychczasowego gimnazjum szkolenie „Cyberprzemoc oraz bezpieczne korzystanie z sieci”. Spotkanie zorganizowane jest w ramach programu prewencyjnego „Kr?ci mnie bezpiecze?stwo przez ca?y rok szkolny” prowadzonego przez Komend? Miejsk? Policji w Kro?nie. Po zako?czonym szkoleniu, prowadz?cy – pan Jerzy Barczentewicz – odpowie na nurtuj?ce rodziców i nauczycieli pytania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców.

air max 95 air max 95

SPOTKANIA Z RODZICAMI – LISTOPAD 2017

OGŁOSZENIE

23 LISTOPADA 2017 r. – CZWARTEK 

ODBĘDĄ SIĘ SPOTKANIA Z RODZICAMI: 

KLASY I – V SZKOŁY PODSTAWOWEJ – GODZ. 1630 

KLASY VI – VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ KLASY DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM – GODZ. 1600 .

23 listopada br. o godzinie 16.00 odbędzie się dla rodziców uczniów klas VI – VII szkoły podstawowej oraz II – III dotychczasowego gimnazjum szkolenie „Cyberprzemoc oraz bezpieczne korzystanie z sieci”. Spotkanie zorganizowane jest w ramach programu prewencyjnego „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Krośnie. Po zakończonym szkoleniu, prowadzący – pan Jerzy Barczentewicz – odpowie na nurtujące rodziców i nauczycieli pytania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców.

 

Narodowe Święto Niepodległości w przedszkolu

 

W piątek 10 listopada 2017 r. w Przedszkolu Miejskim nr 2 odbyła się akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Przedszkolaki z grup Leśne Ludki i Mądre Sówki przygotowały patriotyczne wiersze i pieśni. Dzieci miały możliwość obejrzenia programu multimedialnego „Polskie symbole narodowe”. Wspólnie recytowano wiersz W. Bełzy „Kto Ty jesteś?” i odśpiewano hymn przedszkola i hymn narodowy. Była to piękna lekcja patriotyzmu dla tych najmłodszych i trochę starszych.

Święto Niepodległości w przedszkolu

Zawody szachowe

W dniu 8. 11. 2017 r. w Krośnie odbyły się Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowych. Po zaciętych, emocjonujących i stojących na wysokim poziomie pojedynkach zespół Gimnazjum Nr 2 w Krośnie zajął w zawodach VIII miejsce.

Opiekunem drużyny był nauczyciel wychowania fizycznego Dariusz Zajchowski

Radość czytania…

Dzi?ki uzyskanemu wsparciu finansowemu, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, nasza biblioteka szkolna, wzbogaci?a swoje zbiory o ciekawe nowo?ci wydawnicze. Ksi??ki s? ju? dost?pne i mo?na je wypo?ycza?. Wszystkich serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z zakupionymi nowo?ciami.

Cieszmy si? i czytajmy!

Radość czytania…
air max air max

Ale to już było…

Wakacje dawno ju? za nami… Pozosta?y pi?kne wspomnienia…

W bibliotece szkolnej wspominamy zwyci?zców konkursów, które odby?y si? w ostatnich tygodniach nauki, roku szkolnego 2016/2017. Gratulacje sk?adamy:

Tomaszowi Bali?skiemu z ubieg?orocznej klasy II a

Patrykowi Rajsowi z ubieg?orocznej klasy III b

Darii Kudro? z ubieg?orocznej klasy IV a

Oliwii Cebuli z ubieg?orocznej klasy V a

Aleksandrze Nycz z ubieg?orocznej klasy VI a

Wszystkich nagrodzono dyplomami oraz nagrodami ksi??kowymi.

Ale to już było…
air max mujer air max mujer

Dzień Postaci z Bajek

Mi?dzynarodowy Dzie? Postaci z Bajek obchodzony jest na ca?ym ?wiecie 5 listopada. Z racji tego, ?e dzie? ten przypada w niedziel?, w Przedszkolu Nr 2 ?wi?towali?my w poniedzia?ek, 6 listopada. Jest to ?wi?to wszystkich bajkowych postaci, dlatego dzieci uczci?y ten dzie? przebieraj?c si? za ulubionych bohaterów bajkowych, przynios?y te? ulubione ksi??ki, bo ka?dy z nas wie, ?e bajki towarzysz? nam od najm?odszych lat, rozweselaj? i bawi?, ale te? przekazuj? wa?ne prawdy ?yciowe. W tym dniu weso?ym zabawom, wyst?pom i konkursom nie by?o ko?ca.

Dzień Postaci z Bajek
nike air max blancas nike air max blancas

„Spóźniony słowik”

Uczniowie klasy IV a pracuj?cy na zaj?ciach ko?a teatralnego dzi? po raz pierwszy wystawili swoje przedstawienie pt. „Spó?niony s?owik”. Premiera odby?a si? oczywi?cie przed kole?ankami  i  kolegami  z klasy czwartej. Kolejne przedstawienie odby?o si? dla wychowanków ?wietlicy.  No có?…s?owik – jak zwykle – si? spó?ni?, a pani s?owikowa roni?a ?zy przez nikczemnika.

„Spóźniony słowik”
michael kors outlet michael kors outlet