SPOTKANIE PRZEDSZKOLAKÓW Z POLICJANTEM

Od pocz?tku roku szkolnego dzieci w naszym przedszkolu poznawa?y podstawowe zasady bezpiecze?stwa zarówno na terenie przedszkola jak i poza nim. Chodzili?my na spacery, wycieczki ucz?c si? jak prawid?owo przechodzi? przez jezdni? i zachowywa? w jej pobli?u. Najwi?cej jednak o ruchu drogowym wie pan policjant.

We wtorek 19 wrze?nia zaprosili?my wi?c do naszego przedszkola Pana Dzielnicowego. Dzieci dowiedzia?y si? jak wa?na i odpowiedzialna jest jego praca, jakie s? zasady uczestnictwa w ruchu drogowym oraz o ró?nych niebezpiecznych sytuacjach, które mog? zagra?a? ma?emu dziecku. Przedszkolaki obejrza?y tak?e film edukacyjny i zobaczy?y strój policjanta.

By?a to bardzo pouczaj?ca lekcja o przestrzeganiu zasad bezpiecze?stwa, która na pewno pozostanie dzieciom na d?ugo w pami?ci!

SPOTKANIE PRZEDSZKOLAKÓW Z POLICJANTEM
air max blancas air max blancas

Jestem widoczny, jestem bezpieczny

21 wrze?nia uczniowie pierwszej klasy otrzymali akcesoria odblaskowe w ramach akcji „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”, które przedstawicielom wszystkich kro?nie?skich szkó? wr?czy? Prezydent Miasta Krosna. Spotkanie odby?o si?  w Sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Kro?nie przy ul. Kolejowej 1. Kro?nie?ska Stra? Po?arna wraz Policj? przygotowali dla dzieci konkursy i quizy nt. przepisów ruchu drogowego, a ich uczestnicy za poprawne odpowiedzi byli nagradzani dodatkowymi upominkami. Naszym przedstawicielem, który bra? udzia? w konkursie by? Mi?osz Nykiel, który godnie reprezentowa? Szko?? Podstawow? Nr 10. Spotkanie podsumowa?o przedstawienie zrealizowane przez Studio Fama pt. „Z Zuz? i Bimbkiem bezpieczniej”. Spektakl opowiada? o podstawowych zagro?eniach komunikacyjnych, czyhaj?cych na dzieci w drodze z domu do szko?y. Dzieci bardzo energicznie i ?ywio?owo bra?y udzia? w przedstawieniu, ch?tnie wyst?powa?y na scenie, a tak?e wspólnie z aktorami ?piewa?y piosenki o ruchu drogowym.

Jestem widoczny, jestem bezpieczny
pandora joyeria pandora joyeria